Hvad kan vi hjælpe med?

Kunde- og konkurrenceklausuler

1380

Undgå at ansatte kopierer kundedatabaser og koncepter og bruger dem hos en ny arbejdsgiver eller starter konkurrerende virksomhed. Markedsførings- og funktionærloven beskytter noget, men du hjælper virksomheden bedst med kunde- og konkurrenceklausuler.

1639

Konkurrenceklausuler

Konkurrenceklausuler er en aftale mellem dig og dine ansatte om, at den ansatte ikke må drive konkurrerende virksomhed i en periode, efter ansættelsesforholdet til dig er hørt op. Det betyder, at den ansatte hverken direkte eller indirekte må søge ansættelse hos konkurrerende virksomheder og heller ikke selv starte en konkurrerende virksomhed. Heri ligger en god beskyttelse for din virksomhed, idet det er den blotte konkurrence, der ikke tolereres.

Formkrav for konkurrrenceklausuler

Der er en række formkrav til konkurrenceklausulen. Hvis de ikke er opfyldt, er klausulen ugyldig, og det kan få fatale konsekvenser for dig og din virksomhed. Vi anbefaler derfor, at du får virksomhedens advokat til at udfærdige ansættelseskontrakter og konkurrenceklausuler. Af samme grund bør du også få allerede udfærdigede klausuler kontrolleret.

Din virksomhed skal betale en økonomisk kompensation for den periode, hvor du ønsker, klausulen skal gælde. Denne kompensation skal udgøre 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet.

Eksempel:

Hvis en funktionær har en månedsløn på kr. 25.000 og en konkurrenceklausul, der gælder for 1 år, skal han/hun altså ved sin fratrædelse modtage halvdelen af 3 gange kr. 25.000. Herefter skal han/hun månedsvis modtage halvdelen af de kr. 25.000 i yderligere 9 måneder.

Nogle virksomheder vælger klausulerne fra på grund af denne kompensation. Men din virksomhed risikerer dog at lide et væsentligt større tab, hvis en af dine tidligere ansatte starter konkurrerende virksomhed. Du bør derfor i hvert enkelt tilfælde nøje overveje, om konkurrenceklausulen ikke på sigt bliver den billigste løsning.

Hvis din tidligere medarbejder får andet passende arbejde, der ikke er i strid med konkurrenceklausulen, kan lønnen modregnes i kravet om kompensation. Det gælder dog ikke kompensationens engangsbeløb for de første 3 måneder. Det er et minimumsbeløb, som den ansatte altid skal have.

Der er netop afsagt en dom om kompensation til en tidligere ansat, der i konkurrenceklausulens gyldighedsperiode startede som selvstændig. Kontakt din advokat for rådgivning i denne særlige situation, hvis det bliver aktuelt for din virksomhed.

Du kan opsige konkurrenceklausulen

Du har også mulighed for at opsige konkurrenceklausulen med en måneds varsel. Hvis du opsiger klausulen, skal du ikke betale kompensation udover det nævnte minimumsbeløb på 3 måneder. Men så kan du naturligvis heller ikke håndhæve klausulen overfor din tidligere ansatte, efter opsigelsesvarslet er udløbet. Hvis du med rette bortviser din medarbejder, falder vedkommendes ret til kompensation bort.
Hvis du derimod afskediger den ansatte uden rimelig anledning, kan du ikke gøre konkurrenceklausulen gældende. Så er medarbejderen ikke bundet af den. Dette gælder også, hvis den ansatte selv siger op som følge af forhold, som du kan bebrejdes.

1381

Kundeklausuler

Kundeklausuler er direkte reguleret af funktionærloven. Med en kundeklausul kan du forhindre, at dine ansatte kan betjene din virksomheds nuværende eller tidligere kunder, efter at ansættelsesforholdet hos dig er hørt op.

De kunder, der er omfattet af kundeklausulen, er primært dem, som din tidligere medarbejder har haft forretningsmæssig kontakt med de sidste 18 måneder før sin fratræden. Men du kan godt udvide kundeklausulen til også at omhandle kunder, du beskriver i en særskilt skriftlig meddelelse. Denne meddelelse skal du give til den ansatte inden opsigelsen.

Formkrav for kundeklausuler

Også for kundeklausulerne gælder en række formkrav. Det skal blandt andet fremgå af den skriftlige kontrakt, at du betaler en kompensation på 50 % af medarbejderens løn i klausulens virketid. Hvis du i forvejen betaler kompensation for en konkurrenceklausul, skal du ikke også betale for en kundeklausul. Kompensationen for kundeklausulen kan også modregnes i løn for andet passende arbejde.

Du kan opsige en kundeklausul

Du kan opsige en kundeklausul med en måneds varsel. Der er ikke en minimumskompensation på 3 måneder i forbindelse med kundeklausulen.

Håndhævelse af klausulerne i fogedretten

Den store fordel ved kunde- og konkurrenceklausulen er muligheden for en hurtig og billig håndhævelse. Dette forudsætter blot, at klausulerne er udfærdiget korrekt.

I kunde- og konkurrenceklausulerne bør du indføre en bod for hver gang medarbejderen overtræder klausulen. På den måde slipper din virksomhed for at skulle bevise et tab. I aftalen bør der også stå, at klausulerne umiddelbart kan håndhæves ved fogedretten.

Fogedretten kan nedlægge et såkaldt fogedforbud i alle sager, men det kræver, at kontraktforholdet er gennemskueligt, og det vil en normal krænkelse fra en tidligere ansat uden kunde- eller konkurrenceklausuler sjældent være. Det vil en overtrædelse af en kunde- eller konkurrenceklausul derimod.

1637

Gælder gamle kunde- og konkurrenceklausuler stadig?

4Vi bliver ofte spurgt, om konkurrenceklausuler, som er indgået efter de gamle regler før 15. juni 1999, er gyldige. Det er et væsentligt spørgsmål, idet det afgør, om der skal betales for klausulen eller ej. Hvis klausulen var gyldig, da den blev indgået, vil den også kunne håndhæves nu. Det er derfor en god ide at få ældre klausuler set efter, så du ikke agerer på baggrund af en falsk tryghed. I forbindelse med stillingsændringer bør du igen tage stilling til, hvilke regelsæt klausulen skal behandles efter.

Hvis du ikke laver klausuler

Markedsføringsloven yder en generel bred beskyttelse mod snylteri, også mod handlinger begået af en virksomheds tidligere ansatte. Og overtrædelse af markedsføringslovens bestemmelser kan medføre både strafansvar og erstatning. I praksis er beskyttelsen dog ofte mere teoretisk end reel. Årsagen er blandt andet, at sager om erstatning efter markedsføringsloven ofte er yderst vanskelige fra et bevismæssigt synspunkt. Det klare udgangspunkt er, at dine tidligere ansatte kan udøve erhverv i fri konkurrence med dig, og derfor er det alene op til dig at bevise, at den udøvende konkurrence er utilbørlig eller på anden måde lovstridig - som oftest fordi den foregår ved, at de tidligere ansatte misbruger erhvervshemmeligheder fra din virksomhed.

Hvad kan betragtes som en erhvervshemmelighed?

Langt fra alle oplysninger, som din tidligere ansatte har erhvervet sig hos dig, har imidlertid karakter af erhvervshemmeligheder - det gælder for eksempel ikke nødvendigvis virksomhedens kundelister.
Hvis en oplysning skal kunne betragtes som en erhvervshemmelighed, skal du blandt andet dokumentere, at du selv behandler den pågældende oplysning som en erhvervshemmelighed - det vil sige som noget, som ikke alle i virksomheden har umiddelbar adgang til. Kundelister er et oplagt eksempel på en oplysning, som kun sjældent vil opfylde kriterierne for at blive betragtet som en erhvervshemmelighed. Tilsvarende vil oplysninger, som kan fremskaffes ad andre kanaler - for eksempel prislister fra leverandører - heller ikke blive betragtet som erhvervshemmeligheder.

Du skal bevise dit tab

Hvis du kan bevise, at din tidligere ansatte eller dennes nye arbejdsgiver har snyltet på din virksomhed, skal du også kunne bevise, at din virksomhed har lidt et tab, og det kan i praksis være vanskeligt. Dit reelle tab vil dermed ofte være langt større end det tab, du kan føre bevis for ved domstolene. Dette får efter vores opfattelse mange arbejdsgivere til at opgive på forhånd.

1638

Kunde- og konkurrenceklausuler giver konkret beskyttelse

I andre sager end dem, der handler om overtrædelse af bestemmelsen om erhvervshemmeligheder, er det også vigtigt, at du kan beskytte din virksomhed ved at indgå konkrete aftaler med dine ansatte i form af kunde- og konkurrenceklausuler. Da du jo med klausulerne har mulighed for at gardere dig med helt konkrete tiltag, vil retspraksis være tilbageholdende med at give erstatning på baggrund af markedsføringslovens mere generelle regler om den ansattes loyalitetspligt, beskyttelse af erhvervshemmeligheder og den endnu bredere betegnelse "god markedsføringsskik".

Funktionærloven

Funktionærloven gælder kun for funktionærer. Kontakt din advokat, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en eller flere ansatte har funktionærstatus, for det har nemlig ikke kun betydning i forhold til kunde- og konkurrenceklausuler. Funktionærloven indeholder en række ufravigelige bestemmelser, der kun beskytter funktionærer, og du kan derfor let komme i klemme, hvis du ikke er opmærksom på dem.
I 1999 blev funktionærlovens regler for konkurrenceklausuler ændret. Samtidig blev kundeklausulerne direkte reguleret af loven. Det er også muligt at lave kunde- og konkurrenceklausuler med ikke-funktionærer, men de klausuler er så naturligvis ikke omfattet af funktionærloven.