Hvad kan vi hjælpe med?

Generationsskifte - værdiansættelse

1413

Værdiansættelse af virksomheden ved generationsskifte rummer en række problemstillinger. De involverede parter er som oftest interesseforbundne, og parterne forhandler sig derfor sjældent frem til en pris for virksomheden på samme måde, som uafhængige parter ville gøre det.

En række hensyn griber ind ved værdiansættelsen. Det drejer sig først og fremmest om hensynet til virksomhedens kapitalisering og driftsmæssige overlevelse, men også hensynet til den nuværende ejers og den nye ejers og disses familiers privatøkonomi, og også hensynet til andre arvinger vejer tungt.

1688

Handelsværdi

 Skattemæssigt skal værdien af virksomheden som altovervejende hovedregel sættes til handelsværdien. Handelsværdien er et udtryk for en objektiv værdi, som uafhængige parter må antages at ville nå frem til ved forhandling.

Det rummer naturligvis vanskeligheder at finde handelsværdien for de enkelte aktiver og for virksomheden som helhed. Skattemyndighederne har udarbejdet vejledninger til brug for standardiserede værdiansættelser af en række aktivtyper, f.eks. goodwill, aktier og fast ejendom.

Ved overdragelser mellem nærtstående personer, eksempelvis fra forældre til børn og til medarbejdere, vil skattemyndighederne sædvanligvis lægge betydelig vægt på de teknisk beregnede værdier, dvs. den offentlige ejendomsvurdering, vejledende retningslinjer for beregning af goodwill, skattekursberegningen m.v. Denne betragtning støttes i, at den nuværende ejer kunne give den nye ejer en gave, hvis aktiverne ikke er ansat til de rigtige handelsværdier.

Ved overdragelse med skattemæssig succession, dvs. hvor den nye ejer overtager den nuværende ejers skatteforpligtelser vedrørende den overdragne virksomhed, er der adgang til at reducere overdragelsesværdien (handelsværdien) med en beregnet værdi af den medfølgende skatteforpligtelse (såkaldte passivposter). Herved tager man hensyn til den skattebyrde, som den nye ejer overtager fra den tidligere ejer.

1689

Overdragelsestidspunkt

Et af de afgørende forhold ved værdiansættelsen er forventningerne til den fremtidige værdistigning eller det fremtidige værdifald i virksomheden. Ud fra rene økonomiske overvejelser bør overdragelsen gennemføres på det tidspunkt, hvor værdien af virksomheden er lavest. Herved reduceres skatter og afgifter m.v. mest muligt.

En bestående virksomhed vil dog ofte blive overdraget på det tidspunkt, hvor den nuværende ejer finder det hensigtsmæssigt ud fra personlige forhold og virksomhedens tarv. Værdien af virksomheden kan på dette tidspunkt være betydelig, så den nye ejer pålægges store økonomiske byrder ved videreførelsen. Herudover vil familien eventuelt blive belastet med betydelige gave- og/eller boafgifter.

1690

Generelle overvejelser om værdisætning

Det er derfor vigtigt for generationsskiftets gennemførelse, at spørgsmålet om værdiansættelsen nøje vurderes. F.eks. bør man tage stilling til følgende:

  • Den forventede fremtidige udvikling i virksomhedens værdi
  • Valgmuligheder ved værdiansættelsen af konkrete aktiver og passiver (maksimum og minimum)
  • Vederlæggelsesform (gave, kontant, gældsbrev)
  • Tidspunktet for overdragelsen (på en gang eller over en årrække)

Ofte kan de skatter og afgifter, der udløses ved overdragelsen, reduceres ved en hensigtsmæssig planlægning af generationsskiftet.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.