Hvad kan vi hjælpe med?

Handlingsplan ved generationsskifte

1418

Et generationsskifte kræver en lang række hensyn og overvejelser. Når alle muligheder for generationsskiftet er undersøgt, og man har truffet beslutning om gennemførelsen, bør man fastlægge en handlingsplan, der kan styre
forløbet.

Handlingsplanen bør mindst indeholde følgende:

 • Ansvarlig for gennemførelsen - hvem gør hvad?
 • Overordnet projektansvarlig eventuelt på delområder - hvem koordinerer?
 • Handling på detailniveau - hvad skal gøres og af hvem?
 • Tidspunkt for gennemførelsen, eventuelt tidsinterval eller deadline - hvornår skal det gøres?
 • Rapportering - hvem skal informeres?

Handlingsplanen bør jævnligt tages op til revurdering, fordi forudsætningerne for den oprindelige plan kan ændre sig, f.eks. ved ændret lovgivning på skatte- og afgiftsområdet eller ændrede personlige eller økonomiske forhold.

I mange tilfælde kan det være fornuftigt at inddrage skattemyndighederne i processen. Bl.a. kan det være hensigtsmæssigt at anmode om bindende forhåndsbesked eller at indhente en uformel udtalelse fra den lokale ligningsmyndighed forud for generationsskiftets gennemførelse.

Generationsskifteplanen bør løbende ajourføres med få års mellemrum, ved væsentlig ændret lovgivning, eller når de involveredes personlige eller økonomiske forhold i øvrigt ændrer sig.

1630

Glidende generationsskifte

Tidspunktet for generationsskiftet er meget vigtigt at få fastlagt. Den nuværende ejer skal sammen med den nye ejer tilrettelægge overdragelsen af ejerskab og ledelse på en sådan måde, at overgangen bliver så smertefri for virksomheden som muligt.

Det kan eventuelt være en god ide at gennemføre overdragelsen ad flere omgange - et såkaldt glidende generationsskifte. Det er ikke nødvendigvis rigtigt at lade ejerskab og ledelse følges ad tidsmæssigt. Ofte kan det være en fordel at gennemføre det økonomiske generationsskifte hurtigere end det ledelsesmæssige eller omvendt.

Den nuværende ejers indflydelse omfatter typisk aktionærindflydelse i form af stemmeret på generalforsamlingen, medlemskab af bestyrelsen og ansvar for den daglige ledelse (direktionen). Det er muligt at adskille disse forskellige niveauer, så den nye generation gradvis overtager ansvaret for den daglige ledelse for derefter at overtage aktionærindflydelsen. Ved en sådan opsplitning er det ofte formålstjenligt at udnytte de selskabsretlige regler om to eller flere aktieklasser med forskellig stemmeret, udbytteret eller andet.

Helt generelt bør det overvejes, om den person, som senere skal overtage virksomheden, kan ansættes i virksomheden og herved opnå et mere indgående kendskab til virksomheden, som man står over for at skulle køre videre.

Ligningsrådet har for nylig godkendt, at et selskabs aktier kan opdeles i A og B-aktier, hvor den ældre generation afgiver det formelle flertal i stemmerettigheder mod at få fortrinsret til udbytte svarende til selskabets egenkapital på tidspunktet for overdragelsen. Herved undgår den yngre generation at skulle finansiere selskabets kontante beholdning.

1631

Tidsfrister, love og bestemmelser

Et generationsskifte er forbundet med en hel del administrativt arbejde, idet myndighederne stiller krav til procedurer og rapportering. Ved ethvert generationsskifte er det kritisk, at eventuelle tidsfrister for indsendelse af ansøgninger, dokumenter m.v. til offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne, overholdes.

Tilsvarende er det væsentligt at være opmærksom på lovregler og andre offentlige forskrifter, der bliver aktuelle som følge af ændringer i virksomhedens selskabsstruktur, ledelse, aktivitet m.v. F.eks. vil omdannelse af en personligt ejet virksomhed til et selskab eller børsnotering af et selskab medføre betydeligt større oplysningskrav, end virksomheden hidtil har været vant til. Ejer og ledelse skal være parate til at implementere og overholde disse regler. Det kan i praksis være en vanskelig omstillingsproces for virksomheden.

1633

Overordnede hensyn og bestemmelser

Overordnet er der en række forhold, som den nye ejer bør gøre sig klart i forbindelse med et generationsskifte. Det drejer sig bl.a. om følgende:

 • Egne ønsker og behov (arbejdsmæssigt/ledelsesmæssigt, økonomisk og familiemæssigt)
 • Tidspunktet for overtagelse af ledelsen af virksomheden (bestemmende indflydelse)
 • Tidspunktet for overtagelse af ejerskabet til virksomheden
 • Realistiske finansieringsmuligheder, herunder af gave- eller boafgift
 • Personligt rådighedsbeløb efter overtagelsen (efter afdrag og renter på lån til finansiering)
 • Forsikringsudbetalinger ved invaliditet eller død (risikoafdækning)
 • Forholdet til familien (skrevne og uskrevne regler).

Herudover er der naturligvis i hver enkelt situation en række individuelle forhold af både personlig og økonomisk art, som nøje bør vurderes og afklares, inden virksomheden overtages.

1632

Overordnede forberedelser

Forberedelse af virksomheden til generationsskiftet kan sammenfattes til følgende overordnede forhold:

 • Strømlining af virksomhedens organisation og driftsforhold med henblik på at øge indtjeningen og soliditeten
 • Strukturtilpasning, afhændelse af sekundære aktiviteter, rationalisering
 • Sanering af gældsforhold, f.eks. ved omlægning af lån, og eventuel fremskaffelse af ny ekstern finansiering
 • Afvikling af mellemværender af enhver art med hovedaktionærer m.fl.
 • Overførsel af overskudslikviditet m.v. til et holdingselskab, som den nuværende virksomhedsejer kan beholde.

Under det forberedende arbejde kan det være nødvendigt hele tiden at være opmærksom på risikoen for den nuværende ejers pludselige død, som kan gøre det nødvendigt at fremskynde generationsskiftet.

Der bør for både virksomheden og familien etableres et tilstrækkeligt økonomisk sikkerhedsnet, f.eks. i form af livs- og erhvervsudygtighedsforsikringer for nøglepersoner.

Forsikringsudbetalingerne kan sikre det nødvendige eksistensgrundlag for de efterladte, gøre det muligt for næste generation at overtage virksomheden eller for virksomheden at afvikle belastende gæld og inddække forventet fremtidigt driftstab som følge af ejerens død m.v.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.