Hvad kan vi hjælpe med?

Finansiering af generationsskifte

1408

For den nye ejer har det sædvanligvis stor betydning, at ledelsen og ejerskabet af virksomheden kan overdrages inden for en overskuelig årrække eventuelt på en gang. Økonomisk er det naturligvis af afgørende betydning for den nye ejer, hvor meget han skal betale for virksomheden. Behovet for finansiering varierer afhængigt af, hvordan generationsskiftet gennemføres.

For arvinger og medarbejdere, der har valgt succession, er pengebehovet ikke så stort som for den ejer, der har foretaget køb til handelspriser. Hvis virksomheden ikke kan overdrages som gave, må den nye ejer betale for den.
Den yngre generation har sjældent selv midler til at købe virksomheden, og der opstår derfor et behov for finansiering af købesummen.

Finansieringen kan opnås enten ved lånoptagelse hos en ekstern långiver, f.eks. en bank, eller ved udstedelse af et gældsbrev til den nuværende ejer. Det kan dog være vanskeligt for den yngre generation at stille fornøden sikkerhed
for sådanne lån, og en kombination af familie- og fremmedfinansiering kan derfor ofte være nødvendig.

Uanset fremgangsmåde vil den nye ejer blive belastet med rente- og afdragsbyrder, som ofte er betydelige, og som skal finansieres af højt beskattede personlige indtægter. Det skal derfor altid sikres, at den nye ejer og/eller virksomheden
ikke pålægges rente- og afdragsbyrder, der ikke står mål med virksomhedens forventede indtjening for tiden efter generationsskiftet.

Som følge heraf gennemføres et generationsskifte ofte i praksis ved, at den nye ejer etablerer et selskab, som køber virksomheden af den nuværende ejer. Herved bliver det muligt at betale renter og afdrag på banklån, gældsbrev
m.v. af selskabets lavere beskattede midler. Den nye ejer behøver så ikke selv så høj en personlig indtjening, fordi renter og afdrag betales af selskabet.

1634

Gaveoverdragelse

Hvis den nuværende ejer har økonomisk mulighed for det, kan han overdrage virksomheden som gave til den nye ejer.

Gaveafgift er:

 • Til børn, stedbørn, børnebørn, svigerbørn, forældre mv. 15 %
 • Stedforældre, bedsteforældre 36,25 %

Overdragelse af virksomheden som gave giver ofte den yngre generation de bedste økonomiske muligheder for at fortsætte virksomheden. Gaveoverdragelse kan dog vanskeliggøres af den nuværende ejers behov for at etablere en formue til dækning af fremtidigt forbrug og af hensynet til øvrige børn.

Eksempel på gaveoverdragelse

Morten Sørensen er en foretagsom forretningsmand og har mange aktiviteter i gang. En dag spurgte han sin revisor, om det ikke kunne være en god ide at lade hans to børn hver etablere et anpartsselskab, som kunne deltage i nogle af hans fremtidige projekter.

Efter en længere drøftelse med revisor og advokat besluttede Morten at købe to tomme anpartsselskaber og overdrage disse som gave til børnene. Der skulle naturligvis betales gaveafgift af den del af gaven, der oversteg det årlige afgiftsfrie beløb på 2 x 50 t.kr.

Fremover ville Morten kunne lade børnenes selskaber deltage med en mindre ejerandel i de projekter, hvor der var gode udsigter til en fortjeneste. Herved kunne Morten sikre børnene en opsparing til børnenes uddannelse m.v., uden at der skulle betales gaveafgift m.v. heraf.

Advokaten fik til opgave at sørge for, at reglerne for anbringelse af umyndiges midler m.v. ville blive overholdt.

1635

Afledte omkostninger ved generationsskifte

Ud over omkostninger i form af skatter og afgifter vil der sædvanligvis skulle tages hensyn til en række afledte omkostninger såsom:

 • Stempelomkostninger ved udfærdigelse af dokumenter, overdragelse af fast ejendom og løsøre m.v.
 • Gebyrer m.v. til finansieringsinstitutter, registreringsmyndigheder m.fl.
 • Honorarer til rådgivere (advokat, revisor, virksomhedskonsulenter m.v.)
 • Omkostninger til orientering og pleje af forretningsforbindelser
 • Uddannelse m.v. af den nye generation som led i forberedelsen af generationsskiftet
 • Familiens tidsforbrug og personlige omkostninger i øvrigt.

Hertil kommer eventuelle indirekte økonomiske virkninger af det forestående generationsskifte, f.eks. hos kunder, leverandører, långivere, investorer m.fl.

Disse yderligere omkostninger kan være betydelige. Deres størrelse understreger behovet for en planlagt og styret generationsskifteproces, så det sikres, at de ikke afholdes forgæves.

Likviditet og økonomi ved generationsskifte

Adgangen til likviditet eller finansiering har stor betydning ved fastlæggelse af en generationsskifteplan.

Hvis den nuværende ejer eller virksomheden selv har tilstrækkelig overskudslikviditet til at betale de skatter og afgifter, der udløses ved overdragelsen, er der mulighed for at vælge den økonomisk optimale løsning.

Sædvanligvis er egenkapitalen hos ejeren eller virksomheden dog placeret i aktiver, som ikke eller kun vanskeligt kan realiseres eller belånes på kort sigt. Handlefriheden beskæres herved betydeligt. Det kan i værste fald betyde, at det ikke er muligt at gennemføre et egentligt generationsskifte.

1636

Budget

Inden valg af fremgangsmåde bør der udarbejdes et resultat- og likviditetsbudget for en periode på tre til fem år, så de økonomiske konsekvenser for virksomheden og de involverede parter kan vurderes. Den nuværende og den nye ejer kan på dette grundlag tage stilling til fordele og ulemper ved forskellige overdragelsesmodeller. Herved kan de forhåbentlig blive i stand til med hjælp fra deres rådgivere at vælge den fremgangsmåde, som bedst tilgodeser deres og virksomhedens ønsker og behov.

Ved denne vurdering bør der tages hensyn til bl.a. følgende forhold:

 • Krav til fremtidigt privatforbrug, som den nuværende ejer mener han/hun har brug for. Herunder en vurdering af, hvilket beløb der skal komme fra den solgte virksomhed (hvordan kan beløbet fremkomme ud fra det afkast, der er kommet fra salget?)
 • Virksomhedens økonomiske stilling, herunder virksomhedens muligheder for at finansiere generationsskiftet
 • Den nuværende ejers ønsker om give gaver eller efterlade arv
 • Den nuværende ejers ønske om at give den nye ejer mulighed for finansiering via et gældsbrev
 • Skatter og afgifter, der udløses ved generationsskiftet
 • Muligheder for at fremskaffe nødvendig ekstern finansiering
 • Den nye ejers rådighedsbeløb efter betaling af afdrag og renter til den nuværende ejer, kreditinstitutter eller andre långivere

Efter udarbejdelse af den konkrete plan - men inden den endelige beslutning træffes - bør flere i og omkring virksomheden involveres i generationsskifteprocessen. Det gælder f.eks. kreditinstitutter, primære kunder, leverandører og diverse kontraktpartnere. Herved sikres, at den valgte generationsskiftemodel kan gennemføres i praksis.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.