Hvad kan vi hjælpe med?

Generationsskifte - overblik over processen

1410

Det er sjældent en nem beslutning at starte et generationsskifte i en virksomhed, og det kan ofte være en lang og vanskelig proces. Et generationsskifte indebærer, at virksomheden helt eller delvist får ny ejer og ledelse, og et sådant ejerskifte stiller store krav til selve virksomhedsoverdragelsen.

Overvejelser for den tidligere ejer

For den tidligere ejer medfører det en lang række overvejelser, der er afgørende for en succesfuld overdragelse. Et generationsskifte kræver både personlige og familiemæssige overvejelser. Det forudsætter indsigt og afklaring af de juridiske, skatte- og afgiftsmæssige krav og muligheder, og det kræver ledelses- og markedsmæssige overvejelser. For mange virksomhedsejere er det vanskeligt at skulle forlade den forretning, der har dannet ramme om udfordringer og oplevelser gennem flere år. Det er selvsagt en opgave, mange ikke har stået over for før, og derfor savner mange erfaring og viden om, hvordan situationen bedst håndteres.

Generationsskifte er en udfordring, som titusinder af danske virksomheder stilles over for i løbet af de kommende år. En analyse foretaget af Dansk Handel & Service i februar 2003 viste, at over 50.000 mindre handels- og servicevirksomheder med under 50 ansatte skal generationsskiftes i løbet af de næste ti år, og at kun 25 % af dem er begyndt at forberede sig på ejerskiftet. Dertil kommer en lange række små og mellemstore produktionsvirksomheder.
Generationsskifte er således en stor udfordring for dansk erhvervsliv og har afgørende betydning for den fremtidige danske erhvervsstruktur. I kraft af generationsskifter vil det være muligt at lade velfungerende, etablerede virksomheder fortsætte og dermed fastholde eksisterende arbejdspladser, viden og kompetencer.

1685

Generationsskifte kan virke uoverskueligt

For den enkelte virksomhedsejer er mulighederne for et generationsskifte desværre ofte præget af uoverskuelighed og meget konkrete vanskeligheder. En forretningsoverdragelse kan ofte være omfattende, og et generationsskifte er en proces, der kan strække sig over flere år. Det er ofte en fordel og kan ligefrem være nødvendigt med en lang tidshorisont. Tid er en afgørende faktor, og en god planlægning kan afhjælpe de største frustrationer og sikre en succesfuld overdragelse, som alle parter kan være tilfredse med. Ved at overveje overdragelsen af virksomheden til den kommende ejer og leder i tide kan man tilmed lette de økonomiske vilkår for begge parter mest muligt.

Overvejelser om generationsskifte bør altid tage udgangspunkt i virksomheden. Det skyldes, at virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder normalt er afgørende for både den nuværende ejers og den nye ejers eksistensgrundlag. Inden man som virksomhedsejer begynder at planlægge et generationsskifte, bør man dog gøre sig klart, hvad man reelt kan og vil opnå. Første skridt for den tidligere ejer består derfor i en forståelse, vurdering og afklaring af behov, ønsker og muligheder.

I det følgende beskriver vi de forhold, der erfaringsmæssigt har væsentlig indflydelse på valg af fremgangsmåde ved generationsskifte.

1411

Virksomhedens videreførelse

Skal - skal ikke? Virksomhedens ejer må vurdere, om forudsætningerne for et generationsskifte overhovedet er til stede. Det kræver en afvejning af ønsker og muligheder både på et personligt plan og for virksomheden fremover. På samme tid handler det om at vurdere vilje og evner hos mulige nye ejere. Vil næste generation i familien tage over, og kan de løfte opgaven? Eller er eksterne parter interesserede i en overtagelse? Analysen skal omfatte alle i og omkring virksomheden - alle med interesse i virksomheden, og som påvirker den videre drift.

Ikke alle virksomheder er egnede til generationsskifte. Der kan være tilfælde, hvor virksomhedens eksistensgrundlag er truet, f.eks. hvor virksomhedens eksisterende udbud af produkter og ydelser ikke i fremtiden kan forventes at blive afsat på markedet, og der samtidig ikke er realistiske muligheder for at udvikle nye produkter og ydelser med et positivt indtjeningspotentiale.

Tilsvarende kan den nuværende ejer have en helt afgørende betydning for virksomhedens indtjeningsgrundlag, f.eks. som følge af en særlig oparbejdet viden og tætte forbindelser med kunder og leverandører. En sådan situation kan betyde, at det ikke er muligt inden for overskuelig tid at gennemføre et ledelsesskifte og derfor heller ikke et egentligt generationsskifte. Man kan dog fortsat have øje for muligheden for generationsskifte, men i de tilfælde må man starte planlægningen i et tidligere stadie. I flere af disse tilfælde kan det imidlertid være mere hensigtsmæssigt at afvikle virksomheden - eventuelt efter salg af de overskudsgivende dele.

En virksomhed, der har vist sig at have en eksistensberettigelse, og som skønnes at have gode fremtidige indtjeningsmuligheder, vil være egnet til generationsskifte. Ejeren af en sådan egnet virksomhed bør så tidligt som muligt begynde på overvejelser om generationsskifte. Man kan ikke opstille en generel tidshorisont for generationsskifte, da det afhænger af de specifikke forhold, men en periode på fem til ti år er i mange tilfælde fordelagtig. Det gælder ikke mindst i de tilfælde, hvor der er behov for at forberede og modne virksomheden forud for generationsskiftet, og hvor ændringer i organisatoriske og strukturelle forhold er væsentlige for en succesfuld gennemførelse.

1686

Ledelse og organisation

Det er vigtigt at forberede og eventuelt implementere organisatoriske ændringer som følge af generationsskiftet i god tid, så alle i og omkring virksomheden er klar til at acceptere generationsskiftet, når det sker.

Hvis den nuværende ledelse træder ud af virksomheden fra den ene dag til den anden, kan det have betydelige negative konsekvenser for de fremtidige indtjeningsmuligheder. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de områder og funktioner, hvor den nuværende ledelse vil blive savnet mest. Hvis man på forhånd har identificeret de kritiske nøgleområder og nøglefunktioner, vil man kunne mindske generne ved den ledelsesmæssige og organisatoriske
ændring. Ofte vil den nye ejer af virksomheden kun på længere sigt kunne opnå den nuværende ejers kompetence og indflydelse. Dette kan i værste fald medføre dårligere leveringsbetingelser, yderligere krav til sikkerhedsstillelse, strengere kreditvilkår m.v. fra virksomhedens samhandelspartnere i tiden efter generationsskiftet.

Samhandelspartnernes forventede reaktioner på generationsskiftet må derfor nøje vurderes, og flere parter må eventuelt inddrages direkte i generationsskifteforberedelserne. I den forbindelse kan det ske, at eksterne parter - f.eks. myndigheder, pengeinstitut, hovedkunder og hovedleverandører - stiller krav om, at den nuværende virksomhedsejer i betydeligt omfang skal deltage i driften i en vis årrække. Også virksomhedens nøglemedarbejdere bør inddrages. Der er altid risiko for, at de af personlige årsager eller på grund af usikkerhed om virksomhedens fremtid ellers vælger at søge over til konkurrenter. Det er tilsvarende særdeles væsentligt, at den nye generation kender vilkårene for sin indtræden i virksomheden. Derfor bør ansættelses- og tilknytningsvilkår aftales skriftligt.

Alle i og omkring virksomheden påvirker eller påvirkes af generationsskiftet. Det gælder f.eks. bankforbindelser, kreditorer, leverandører, kunder, ledelsen, medarbejdere m.fl.

1687

Privatøkonomiske overvejelser

Som en del af de indledende overvejelser om et muligt generationsskifte og om den fremtidige ledelse og ejerskab til virksomheden må den nuværende ejer tage hensyn til en lang række forhold af privatøkonomisk karakter efter

generationsskiftet. Det gælder f.eks.:

  • Krav til fremtidigt privatforbrug som den nuværende ejer mener, han har brug for. Herunder en vurdering af, hvilket beløb der skal komme fra den solgte virksomhed (hvordan kan beløbet fremkomme ud fra det afkast, der forventes fra salget?)
  • Muligheder for at tilvejebringe den nødvendige fremtidige indkomst til dækning af fastsatte krav, f.eks. i form af arbejdsindkomst (eventuelt fra virksomheden), pensionsudbetalinger, formueafkast m.v.
  • Krav til vederlaget for virksomhedsoverdragelsen, herunder til periodisering af betalinger (afdrag og renter)
  • Fordeling af ægtefællernes formue mellem arvingerne, eventuelt overvejelser om gaveoverdragelse i levende live, stiftelse af fond m.v. (ægtepagt og testamente)

Ofte fremkommer en væsentlig del af opsparingen til pensionering ved generationsskiftet. Det kan være hensigtsmæssigt, fordi virksomheden og den nye generation herved pålægges betydelige gældsforpligtelser. Alternativet kan være i tide at sikre en privat opsparing enten i form af pensionsordninger eller likvid formue i øvrigt.

Det er på samme tid vigtigt at gennemgå de eksisterende pensionsordninger. Udbetalingerne fra de eksisterende ordninger må vurderes sammen med et eventuelt afkast fra virksomhedsoverdragelsen. Hvis de samlede udbetalinger skønnes ikke at være tilstrækkelige til opretholdelse af virksomhedsejerens ønskede levestandard efter generationsskiftet, har virksomhedsejeren mulighed for at foretage supplerende indbetalinger på de eksisterende pensionsordninger eller for at oprette nye pensions- og forsikringsordninger.

TEMA: Generationsskifte
Generationsskifte

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.