Hvad kan vi hjælpe med?

Finansiering med egenkapital

512

Egenkapitalen er den del af virksomhedens kapital, der tilhører ejerne. Ejerne har i modsætning til kreditorerne ikke noget juridisk krav på forrentning eller tilbagebetaling af den indskudte kapital. Til gengæld har ejerne så de rettigheder, der følger med ejerskab.

Finansiering med egenkapital handler om at rejse kapital fra eksterne investorer mod at give dem en del af din virksomheds egenkapital.
                                       
De to mest almindelige måder at skaffe egenkapital til private virksomheder er gennem venturekapitalister og Business Angels (læs om begreberne til venstre).

Husk at være realistisk, når du overvejer denne finansieringsform. Hvis din virksomhed ikke rummer et meget stort vækstpotentiale, vil finansiering med egenkapital være meget svær at opnå. Logikken hos de fleste eksterne investorer er, at fordi man tager en stor chance, skal udbyttet være tilsvarende stort.

I denne tekst forklarer vi, hvad finansiering med egenkapital er, vi afdækker fordele og ulemper ved finansieringsformen, og vi giver dig råd om, hvornår det er det bedste valg for din virksomhed. Vi forklarer også, hvordan du kan få finansiering med egenkapital, og vi henviser til de steder, hvor du kan få mere information.

141

Hvad er egenkapitalsfinansiering?

Investorer, der tager egenkapital i din virksomhed, bliver per definition medejere. Egenkapitalsfinansiering indebærer derfor næsten altid et krav til dig om at afgive fuld kontrol med virksomheden.

I modsætning til egentlige långivere har medejere almindeligvis ikke krav på renter eller på at få tilbagebetaling på en fastsat dato. Deres udbytte vil typisk blive betalt i dividender og afhænge af virksomhedens vækst og overskud.

Da investorer i din egenkapital tager del i de risici, der kan være forbundet med din virksomhed, så bliver egenkapitalsfinansiering ofte kaldt risikovillig kapital. 

386

Er egenkapitalsfinansiering den bedste løsning for din virksomhed?

Forskellige former for egenkapitalsfinansiering passer til forskellige forretningssituationer.

Venturekapital bruges ofte til virksomheder i kraftig vækst, og som skal introduceres på aktiemarkedet.

Business Angels investerer mod at få egenkapital i din virksomhed. Det gælder specielt, hvis du har en nystartet virksomhed under udvikling, eller hvis din virksomhed er i vækst.

På grund af den store risiko som venturefonde og Business Angel-investorer tager, så forventer de et højt afkast. Derfor optræder de typisk i virksomheder med meget store vækstperspektiver.

Risikovillig kapital er mest passende når: 

 • Projektet har en meget høj risikoprofil, der afskrækker almindelige långivere som f.eks. pengeinstitutter
 • Virksomheden ikke har nok kontanter til at betale renter, da pengene skal bruges til kerneaktiviteter eller til at finansiere vækst

Spørgsmål du bør stille dig selv:

 • Er du parat til at afgive en del af din virksomhed og den fulde kontrol over virksomheden? Investorer stiller krav om fremdrift, rapportering og vil sandsynligvis også blande sig i vigtige beslutninger
 • Er vækstperspektiverne tilstrækkelige til, at den risikovillige kapital kan forrentes? 

Efter at have overvejet ovenstående bør du søge professionel rådgivning, f.eks. hos din revisor, forretningsrådgiver e.l. Få gratis erhvervsrådgivning her.

552

Business Angels

Business Angels (BAs) er velhavende personer, der investerer i virksomheder med et stort vækstpotentiale mod at få egenkapital. Nogle BA"ere investerer på egen hånd, mens andre er del af et netværk, et syndikat eller en investeringsklub af BA"ere. Udover at tilbyde penge så stiller BA"ere ofte også deres egne kompetencer, erfaringer og kontakter til rådighed for virksomheden. 

BA"ere investerer typisk i virksomheder:

 • Med et investeringsbehov mellem 100.000 kr. og 2,5 mio. kr. De fleste investeringer er under 1 mio. kr.
 • Med potentiale for et højt afkast - BA"ere er ikke bange for at løbe store risici
 • Med gode muligheder for udvikling eller vækst - gerne på et tidligt tidspunkt i virksomhedens liv
 • Der er i en bestemt branche  

En af fordelene ved at bruge Business Angels er, at de ofte tager en hurtig investeringsbeslutning uden mange komplicerede vurderinger. Det er dog alligevel en god ide at udarbejde en professionel og grundigt tilrettelagt forretningsplan.

De fleste Business Angels kan dele ud af værdifulde erfaringer fra arbejde i mindre virksomheder eller som selvstændige. De har sandsynligvis også viden om dit lokalområde, da de har en tendens til at koncentrere deres investeringer i et mindre geografisk område.

En af ulemperne ved Business Angels er, at de ikke investerer regelmæssigt, og måske ikke selv leder aktivt efter muligheder, så de kan være vanskelige at finde frem til. Selvom du opsøger et agentur eller netværk, der kan hjælpe dig, vil en BA altid lægge stor vægt på det personlige forhold - det er f.eks. vigtigt, at I kan samarbejde. At finde frem til den rigtige investor kan derfor tage længere tid end forventet - typisk flere måneder.

Dansk Business Angel Netværk (DBAN) kan hjælpe dig med at finde frem til lokale og passende Business Angel netværk, og kan samtidig hjælpe dig med at forberede og præsentere dit forretningsforslag.

291

Venturekapital

Venturekapital kendes også som privat egenkapital. I modsætning til Business Angels ønsker venturekapitalister (VC) at investere store summer mod at få andel i din virksomheds aktier.

VC"ere investerer typisk i virksomheder med:

 • Et investeringsbehov der ikke ligger under 20-25 mio. kr.
 • En ambitiøs, men realistisk forretningsplan
 • Et produkt eller en service der har en unik salgsposition eller nyder andre konkurrencemæssige fordele
 • Stort indtjeningspotentiale og mulighed for et højt investeringsafkast indenfor en bestemt tidsramme, f.eks. fem år
 • En sund managementekspertise. Selv om VC"ere normalt ikke ønsker at involvere sig i virksomhedens daglige drift, vil de ofte hjælpe med virksomhedens overordnede strategi
 • En succesfuld fortid der viser, at virksomheden er sund og kan klare sig - af samme årsag kommer iværksættere normalt ikke i betragtning til investering

Fordelen ved VC"ere er, at de bibringer store summer i form af egenkapital samt et væld af ekspertise. Hvis du får succes med at finde en venturekapitalist til din virksomhed, så vil det samtidigt også blive nemmere at skaffe finansiering andre steder fra.

Ulempen er, at det kan være en lang og besværlig proces at få finansiering med venturekapital. Det kræver, at du udarbejder en detaljeret forretningsplan, der også indebærer finansiel projektering. Det vil sandsynligvis være en god ide at opsøge professionel hjælp. Du skal også være parat til at bruge penge på juridisk og professionel rådgivning - og det gælder, uanset om det lykkedes dig at sikre finansieringen.

200

Andre muligheder for egenkapitalsfinansiering

Finansieringskilderne i Danmark er de senere år blevet langt mere nuancerede. De forskellige aktører udbyder kapital til forskellige typer af virksomheder og aktiviteter alt efter udviklingsstadie og nærmere formål.

376

Corporate venture

Corporate ventureselskaber (CVC-selskaber) er underlagt et moderselskab, for hvilket de investerer i udviklings- og vækstvirksomheder. CVC-selskaberne besidder ofte unikke branchespecifikke kompetencer samt et betydeligt netværk, der gør dem til attraktive investorer. CVC-selskaberne investerer ud fra et ønske om finansielt såvel som strategisk afkast. De finansielle afkast måles som ved enhver anden investering, mens de strategiske afkast betegner de synergieffekter, der måtte opstå mellem moderselskabet og porteføljevirksomheden.

CVC-investeringer foretages enten direkte eller indirekte i udviklingsvirksomheden. De indirekte investeringer foretages gennem fonde, der helt eller delvist ejes af virksomheden. Disse fonde betegnes også captives. Da disse investorer således kan have flere motiver for investeringerne, herunder at undgå evt. konkurrence fra den nystartede virksomhed, bør der typisk stilles større krav til investeringsdokumenternes klarhed.

44

Equity-fonde

Equity-fonde eller selskaber investerer på samme måde som ventureselskaber. Equity-selskaber fungerer blot i et andet segment af kapitalmarkedet, hvor behovet for kapital- og kompetencetilførsel ligesom risikoprofilen er en anden. Selskaberne er derfor ofte betydeligt større end ventureselskaberne. Disse fonde betegnes ofte buy-out-fonde, da deres investeringsstrategi typisk er at overtage en hel virksomhed og efterfølgende omstrukturere den.

Equity-fondene er typisk organiseret på samme vis som ventureselskaberne, oftest ved kommanditselskabskonstruktioner. Der forvaltes større equity-fonde med stigende summer, da afkastet de senere år har været pænt og risikoen mindre end ved ventureinvesteringer.

De porteføljeselskaber, som equity-fondene investerer i, er typisk mere modne og kræver dermed også større beløbsmæssige investeringer og mindre direkte tilførsel af kompetence i virksomhederne. Equity-fondene tilstræber sig sædvanligvis på fuld kontrol over porteføljeselskabet, da der skal være mulighed for at træffe overordnede strategiske beslutninger, herunder om frasalg af aktiviteter og gennemgribende restruktureringer. Det øgede krav til kapital i investeringer med equity-fondene tilpasses ofte ved gearing af investeringerne ved låneoptagelse i de større pengeinstitutter eller investeringsbanker.

585

Offentlige penge og institutioner

Egentlig erhvervsfremme i form af tilskud fra offentlige myndigheder er de senere år blevet reduceret i takt med, at fokus i stigende grad er på mere generel forbedring af iværksætternes rammevilkår, således at opstart af nye virksomheder gøres mere attraktivt.

Af offentlige institutioner med særligt fokus på finansiering af nystartede virksomheder kan fremhæves innovationsmiljøerne og Vækstfonden.

Der findes otte innovationsmiljøer, som er godkendt af Videnskabsministeriet efter offentligt udbud. De spiller en central rolle i transformationen af innovative ideer og projekter til venture-egnede virksomheder. Innovationsmiljøerne investerer således pre-seed kapital i nye innovative virksomheder, og de skal på den måde fungere som fødekanal for det kommercielle venturemarked.

Innovationsmiljøerne er tiltænkt en funktion som bindeled mellem forskningsmiljøerne og venturemarkedet. Det betyder, at tilgangen af projekter til innovationsmiljøerne og andelen af projekter, som får venturekapital, er en indikation af aktivitetsniveauet til venturemarkedet. Innovationsmiljøernes projektflow kommer hovedsageligt fra den offentlige forskning. 

Innovationsmiljøerne er imidlertid ikke kun investorer. En vigtig del af deres rolle er at modne virksomhederne til at kunne rejse kapital fra andre investorer. For innovationsmiljøerne gælder, at finansieringsaktiviteten er afhængig af årlige offentlige bevillinger. Målsætningen er, at miljøerne skal skaffe øgede indtægter fra succesfulde frasalg af investeringer. På den baggrund er det antaget, at innovationsmiljøerne fremover vil kunne opretholde sit aktivitetsniveau.

170

Investeringsbanker

Investeringsbanker indgår i forskellige sammenhænge ved finansiering af virksomheder, typisk som led i børsnoteringer eller afnoteringer og M&A-aktiviteter (fusions- og virksomhedsaktiviteter). I segmentet af nystartede virksomheder kan investeringsbankerne særligt løse rådgivningsopgaver m.h.t. at skaffe kontakter til udenlandske investorer eller samarbejdspartnere. 

644

3xF - Friends, Fools and Family

En central kilde for finansiering af nye virksomheder er iværksætterens nærtstående, der som samlebetegnelse ofte kaldes "de 3 F"er". Ikke kun iværksætteren selv, men også andre eksterne investorer vil ofte efterspørge deltagelse fra "de 3 F"er" som indikation for, at iværksætterens nærtstående også tror på forretningsideen. De 3 F"er kan enten bidrage med egentlig kapital eller stille sikkerhed for andre investorer i form af garantier, pantsætning eller kaution.

607

Inkubatorer

Inkubatorer tilbyder iværksættere rådgivning og kapital foruden adgang til en række fysiske faciliteter. Rådgivningen har karakter af hjælp til det videre udviklingsforløb samt varetagelse af en række administrative opgaver. Det er ikke i inkubatormiljøet, at iværksætteren typisk finder sine største investorer. Inkubatoren vil oftest finansiere de indledende omkostninger samt bistå med at søge øvrige finansieringsmuligheder for iværksætteren. Innovationsmiljøerne er de mest kendte inkubatorer i Danmark, og de henregnes typisk til offentlig erhvervsfremme, da de er finansieret over bevillinger på Finansloven.

338

Fordele og ulemper ved egenkapital

Finansiering med egenkapital kan til tider være bedre egnet end finansiering med andre midler, f.eks. banklån, men det kan kræve forskellige ting af dig og din virksomhed.

De centrale fordele ved finansiering med egenkapital er:

 • Finansieringen er beregnet på din virksomhed og dine specifikke projekter. Investorerne tjener kun på deres investering, hvis din virksomhed er en god forretning. Det kan de f.eks. gøre gennem aktiesalg eller videresalg til andre investorer
 • Ressourcer til din virksomhed. De rigtige Business Angels eller venturekapitalister kan bidrage med værdifulde evner, viden, kontakter og erfaring, som de kan videregive til din virksomhed, og de kan hjælpe med strategisk viden og vigtige beslutninger
 • Ligesom dig selv har investorer en stor interesse i, at din virksomhed bliver en succes, f.eks. gennem vækst, udvidelse, overskud og værdiforøgelse
 • Investorer er ofte parate til at bidrage med yderligere finansiering i takt med, at din virksomhed vokser

De centrale ulemper ved finansiering med egenkapital er:

 • Det er krævende at rejse egenkapital. Det koster penge og tager lang tid. Du risikerer, at din virksomhed kommer til at lide under det. Mulige investorer vil samle baggrundsviden om dig og din virksomhed - de vil undersøge tidligere resultater grundigt og vil forsøge at afdække fremtidsudsigterne for din virksomhed. Samtidigt vil de undersøge dine centrale medarbejdere
 • Afhængig af den investor du får, så vil du opleve et større eller mindre ønske om at få indflydelse på styringen af din virksomhed og på større beslutninger
 • Du må forberede dig på at skulle bruge tid på at skaffe løbende informationer til din investor - information som han kan overvåge og forholde sig til
 • Den del af din virksomhed, som du selv ejer, vil blive mindre. Men til gengæld kan det være, at din andel stiger i værdi, i takt med at finansieringen gør din virksomhed mere værd 
304

At få finansiering med egenkapital: Forberedelse

Når du har besluttet dig for at søge finansiering med egenkapital, vil du få behov for en detaljeret forretningsplan, der indeholder en detaljeret marketingsplan og realistiske prognoser for de økonomiske udsigter og behov.

Du kan sandsynligvis drage nytte af at mødes med en forretningsrådgiver og undersøge mulige investorer.

Du bør overveje:  

 • Hvor mange penge du har brug for, og hvad de skal bruges til
 • Hvor meget kontrol du ønsker at beholde, og den nye viden og egenskaber som din virksomhed har brug for
 • Hvor længe du har behov for finansiering

Der er nogle centrale ting, som enhver mulig investor vil se efter i din forretningsplan:

 • Hvor stort er dit finansieringsbehov?
 • Er dine forretningsplaner realistiske?
 • Er din virksomhed og din plan egnet til investering udefra?

Din forretningsplan bør svare på disse spørgsmål, og du bør tilpasse den information, som du giver, til den investor som du henvender dig til. Din plan bør også indeholde detaljerede økonomiske planer og udsigter, noget om hvad du har tænkt dig at anvende finansieringen til, hvordan du vil betale din investor, ekspertiseniveauet i din virksomhed samt hvad din investor kan forvente til gengæld.

Læs også:

Find frem til investorer direkte gennem en kontakt, der kan introducere jer for hinanden eller som kan introducere dig til en forening eller et netværk. Husk, at mange private investorer er interesserede i bestemte brancher eller geografiske områder, så sørg for kun at tage kontakt til passende kandidater.

En god måde at finde en investor på er gennem et netværk. Det kan være en god ide at finde passende kandidater gennem anbefalinger fra din egen branche eller din branches netværk. Sørg for at deltage i relevante arrangementer, hvor du kan få mulighed for at introducere dig selv og din virksomhed for potentielle investorer. 

192

At få finansiering med egenkapital: Præsenter din forretningsplan

Præsentationen af din plan for en mulig investor er meget vigtig. Prøv at forudse de bekymringer, som investorerne kan have, og tydeliggør de fordele, de vil få ved at investere ved bl.a. at lægge vægt på:

 • Den nødvendige investering
 • De betingelser du foreslår - f.eks. kontrolandel, færdigheder, investeringens tidshorisont
 • Din virksomheds og medarbejderes evner til at gå frem efter planen

Du bør overveje, hvem der skal stå for den egentlige præsentation, og hvorvidt du f.eks. ønsker at involvere hele dit ledende team. Det kan hjælpe til med at give et professionelt indtryk, at du klæder dig pænt på og sikrer dig, at den grundlæggende forretningsetikette bliver overholdt, f.eks. at komme til tiden. Det er også vigtigt, at du overvejer præsentationens stil og længde. At gøre det kort, fængende og tilpasset dit publikum vil nok imponere mere end en længerevarende og mere kompleks præsentation.

Hvis din mulige investor er interesseret i at samarbejde med dig, kan du begynde en mere detaljeret forhandling af centrale forhold, f.eks. jeres respektive ansvar, vækstambitioner, investorens exit strategi, kontrakter, garantier og erstatningsansvar. Du bør også klargøre, hvordan investeringsforholdet skal styres, og hvor meget investorerne kan blande sig i virksomhedens beslutninger og daglige drift. 

Sørg for, at den information, du giver, er detaljeret, troværdig og professionelt præsenteret. Det gælder bl.a. din virksomheds økonomiske forhistorie og fremtidsudsigter, forretningspolitik og procedurer samt informationer om kunder og leverandører, som din investor kan gennemgå.

Hyr en professionel revisor og juridisk rådgiver til at forhandle investeringsvilkår.

Hvis din præsentation forløber godt, så må du planlægge nærmere, hvordan din investor skal indgå i din måde at styre din virksomhed på. Nogle investorer opfører sig mere som en "sleeping partner" end andre, der måske ønsker at være mere aktivt involveret i styringen af din virksomhed. Du skal ikke overlade den daglige kontrol med din virksomhed til din investor, men du er nødt til at forhandle med dine investorer om på hvilket niveau, de skal involveres. Og husk på, at de fleste investorer ikke kun kan tilbyde kontanter, men også ekspertise.

448

Findes der alternativer til egenkapital?

Findes der alternativer til egenkapital?

Finansiering med egenkapital passer måske ikke til din virksomhed. Det kan være, du ikke er begejstret for ideen om at afgive en del af kontrollen over din virksomhed. Eller det projekt, du ønsker, er måske ikke stort nok til at udgøre en attraktiv investeringsmulighed.

Overvej følgende alternativer:

 • Lån - du har mange muligheder lige fra lån med sikkerhed i dine virksomhedsaktiver til lån med kort løbetid på mellem tre og fem år. Det er sandsynligvis en god ide at kontakte din egen bank først, men overse ikke muligheden for andre långivere
 • Erhvervskredit - en erhvervskredit (kassekredit) kan være dyr, men det er en fleksibel måde at låne penge på. En erhvervskredit er ikke specielt egnet til langtidsfinansiering, da pengene skal tilbagebetales, når banken kræver det
 • Familielån - det kan være en god måde at skaffe finansiering på, men du skal være opmærksom på, at du risikerer at ødelægge dine familieforhold, hvis pengene ikke tilbagebetales til tiden
 • Obligationer eller andre værdipapirer - fra dig selv eller dine eventuelle partnere
 • Statsstøtte
 • Joint venture - kan antage mange varierende former. Begrebet dækker normalt over en situation, hvor to eller flere individer eller virksomheder samarbejder omkring et bestemt foretagende - det beskriver normalt ikke et længerevarende, fast samarbejde
 • Kreditkort - det er en hurtig, men relativt dyr måde at skaffe finansiering på. Kreditkortet repræsenterer en fleksibel låneform, men egner sig ikke til langvarig finansiering
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.