Hvad kan vi hjælpe med?

Vikarer kan afhjælpe mangel på arbejdskraft og effektivisere

600

Vikarer kan være ide til at afhjælpe manglen på arbejdskraft. Her kan du læse om reglerne for ansættelse af vikarer.

662

Danske vikarer fra danske bureauer

En tidsbegrænset ansættelse, f.eks. ansættelse som vikar kan som udgangspunkt ikke vare mere end 1 måned, hvis den pågældende er funktionær. Inden for denne måned kan du opsige uden varsel.

Fornyelse af tidsbegrænsede ansættelser

Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser kan kun ske - uden at komme ind under funktionærlovens regler - hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold, f.eks. fornyelse

  1. der skyldes uforudsigelige forfald som sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud
  2. der følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord eller
  3. der er nødvendig til løsning (herunder udbedring) af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter

Virksomheden har pligt til at informere den tidsbegrænsede ansatte om, hvilke stillinger der kan søges på virksomheden. Det er for at sikre, at vikaren har samme mulighed for at få en fast stilling som andre ansatte.

Ansættelsesvilkår for vikarer

Ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat skal være lige så gode som de, der gælder for en sammenlignelig fastansat, medmindre forskelsbehandlingen udelukkende skyldes andre objektive forhold. Hvis en midlertidig lønmodtagers løn i strid med loven er lavere end en fastansats, så har vikaren krav på lønforskellen. Lønmodtageren kan få tilkendt en godtgørelse ved domstolene, hvis virksomheden ikke overholder lovens bestemmelser.

Arbejder vikaren mere end en måned, og arbejder vikaren med funktionæropgaver, er vikaren omfattet af funktionærloven. Desuden skal vikaren - ligesom alle andre lønmodtagere - have en skriftlig erklæring eller en ansættelseskontrakt, hvis de har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer. Ansættelseskontrakten skal indeholde alle de sædvanlige oplysninger, som indgår i en ansættelseskontrakt. Den skriftlige aftale skal være på plads senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er begyndt.

Vikarens vilkår skal følge overenskomsten

Gravide vikarer må heller ikke afskediges pga. graviditet. Det kan udløse godtgørelseskrav af samme størrelse, som hvis de havde været fastansatte - og udløse krav der går langt ud over ansættelsesperioden.

Vikarer fra vikarbureauer er også omfattet af loven. En afgørelse fra Arbejdsretten 11. januar 2006 har fastslået, at vikarer skal have samme vilkår som fastansatte både mht. løn og andre vilkår. Uanset om vikarerne er ansat i vikarbureauer, der ikke er omfattet af overenskomst, skal vikarernes vilkår stadig følge overenskomsten. Dette gælder også, selvom vikarerne får udbetalt lønnen fra vikarbureauet. Det er virksomhedens ansvar, og virksomheden hæfter for et eventuelt tab som vikarerne måtte lide ved, at vikarbureauet ikke overholder overenskomsten.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.