Hvad kan vi hjælpe med?

Ledighed - tegn en ledighedsforsikring

267

Det er ikke rart at tænke på, men du bør alligevel gøre dig nogle overvejelser om, hvordan du vil klare dig økonomisk, hvis det ikke går med virksomheden.

Dagpengesatsen kan være markant lavere end den indtægt, du har været vant til, og det kan i yderste konsekvens tvinge dig fra hus og hjem, hvis du bliver ledig.

Der er naturligvis mange måder at sikre sin fremtid på - måske sparer du op eller investerer. Uanset hvordan og hvor meget du sparer op - hvis du overhovedet gør det - bør du gøre op, hvor mange penge du bruger på faste udgifter og forbrug i privaten, så du har et sammenligningsgrundlag.

Finder du, at dagpengesatsen i a-kassen er for lav til, at du og din familie vil kunne opretholde jeres sædvanlige livsstil, måske så lav at I ikke kan leve med det, så kan du vælge at tegne en ledighedsforsikring. 

486

Ledighedsforsikring - hvad går den ud på?

Hvad får jeg ud af en ledighedsforsikring?

Du kan få alt fra ca. 1.000 kr. op til ca. 31.000 kr. udbetalt fra forsikringen om måneden afhængigt af, hvilken årlig præmiebetaling du vælger. Oven i får du også udbetalt dagpenge. Ydelsen er skattepligtig.

Det er muligt at tegne tillægsdækning inden for hjælp til jobsøgning, socialrådgivning og krisehjælp.

Husk at tjekke din forsikring

Som med alle andre forsikringer, er det en god ide at tjekke dem en gang årligt. Specielt med ledighedsforsikring kan det have stor betydning, hvis dine indtægtsforhold ændrer sig væsentligt.

627

Hvordan dækker ledighedsforsikringen?

Udgangspunktet for alle beregninger er, at arbejdsløshedsdagpengene eller sygedagpengene plus ydelsen fra Dana Ledighedsforsikring ikke må udgøre mere end 80 % af din tidligere indkomst.

Sådan beregnes ydelsen

Har du drevet selvstændig virksomhed i mindst tre hele regnskabsår som hovedbeskæftigelse, skal ydelsen beregnes på grundlag af indtægten fra din virksomhed. Ydelsen bliver beregnet på et
gennemsnit af virksomhedens skattepligtige indkomst i de to bedste af de sidste fem hele regnskabsår. Du kan kun bruge regnskabsår, hvor du samtidig har været medlem af en a-kasse.

Har du haft en gennemsnitlig årlig indkomst på 205.400 kr., er du berettiget til den maksimale dagpengeudbetaling, som i år 2006 er på 173.420 kr. Har du ikke drevet virksomhed i mindst
tre hele regnskabsår, kan man beregne ud fra et andet grundlag. Det kan være et lønarbejde, en tidligere selvstændig virksomhed eller evt. en tidligere udbetalt dagpengesats.

Betingelser

Arbejdsløsheden skal indtræde, medens forsikringen gælder. Ledighedsforsikringen træder kun i kraft, hvis virksomheden er endeligt ophørt efter dagpengereglerne, dvs. Dana skal også her godkende, at du er berettiget til dagpenge. Du skal være uden beskæftigelse, tilmeldt Arbejdsformidlingen og stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet.
Du må dog gerne arbejde i otte timer om ugen i selvstændig bibeskæftigelse eller lønarbejde, hvis du samtidig kan modtage dagpenge fra Dana. Du skal være endeligt ophørt med at drive selvstændig virksomhed.

Du kan ikke få udbetalt ydelse fra ledighedsforsikringen i forbindelse med midlertidigt ophør og ophør med sæsonbeskæftigelse.

Uarbejdsdygtighed

Forsikringen dækker også, hvis du bliver uarbejdsdygtig. Hvis du f.eks. bliver uarbejdsdygtig pga. en brækket arm i seks uger og modtager sygedagpenge i hele perioden, er du også berettiget til at modtage ydelse fra din ledighedsforsikring. Hvis du f.eks. får en blodprop og bliver uarbejdsdygtig i 11 måneder, og hvis du har tegnet en dækningsperiode på ni måneder, vil du således få ydelse i de ni måneder. Den midlertidige uarbejdsdygtighed regnes fra den dag, du er uarbejdsdygtig i henhold til lægeerklæringen. Midlertidig uarbejdsdygtighed på under 14 dage udbetales der ikke ydelse for.

344

Hvad koster det, og hvad får jeg udbetalt?

Du kan sammensætte forsikringen i forhold til netop dine behov. Den koster således kun fra 15 kr. og helt op til godt 1.500 kr. om måneden. Præmien kan trækkes fra i skat.

Du skal træffe en række valg, før du beslutter dig for, hvilken forsikring du skal vælge:

1) Udbetalingsperiode
Du kan vælge mellem seks, ni, 12 og 18 måneders udbetalingsperiode. Hvis du regner med, at det bliver nemt at komme tilbage til arbejdsmarkedet efter lukning af din virksomhed, skal du vælge en kort udbetalingsperiode. Vil du have større økonomisk sikkerhed, måske fordi du regner med, at det bliver sværere at finde en ny arbejdsmæssig udfordring, skal du vælge en lang udbetalingsperiode. Hvis du er ledig i flere perioder, ophører forsikringen, når du har fået udbetalt ydelsen i tilsammen 24 måneder.

2) Egen dækningsperiode
Du kan vælge egen dækningsperiode på en, to eller tre måneder. Herefter begynder udbetalingen fra ledighedsforsikringen. Hvis din økonomi stram, og du har brug for pengene med det samme, er det en god ide at have en kort egen dækningsperiode. Hvis du har god luft i din økonomi, kan du vælge en længere egen dækningsperiode.

3) Ydelser
I 2006 kan du få mellem godt 1.000 kr. og knap 32.000 kr. om måneden. Ydelsen, som er skattepligtig, indeksreguleres hvert år. Når du vælger din forsikring, skal du huske, at dagpenge og ydelsen maksimalt må udgøre 80 % af din hidtidige indtægt.

4) Tilvalgsdækning
For kun 26 kr. pr. stk. om måneden (2005-tal) kan du vælge tilvalgsdækningerne socialrådgiverhjælp, psykologhjælp og hjælp til jobsøgning. Du kan med denne tilvalgsdækning få op til ti timers samtale med en socialrådgiver, psykolog eller hjælp til jobsøgning som følge af ophør af selvstændig virksomhed.

592

Hvornår kan det betale sig?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at dækningen fra ledighedsforsikringen sammen med dagpengeudbetalingen højst kan udgøre 80 % af den hidtidige indkomst. Det er derfor ikke alle, for hvem det kan betale sig at tegne en ledighedsforsikring, fordi de simpelthen ikke har tjent nok til at få udbetalt penge fra forsikringen.

For de øvrige afhænger dækningen af, hvor stor den gennemsnitlige indkomst har været for virksomheden.

Ledighedsforsikringen er interessant for alle, der har mere end ca. 233.000 kr. i overskud i virksomheden. De tre følgende eksempler illustrerer dette.

Nedenstående tal er baseret på 2006-tal. Ydelserne indeksreguleres hvert år, og der kan således være sket små forskydninger. Men det overordnede billede rykkes der ikke ved.

"Uinteressant"

Overskud 214.000 kr.
80 % heraf 171.200 kr.
Dagpenge ca. 174.000 kr.
Udækket indkomst ca. 2.800 kr.
Pr. måned 234 kr.

Med maksimumgrænsen for udbetalingen på 80 % af den hidtidige indkomst er ledighedsforsikringen uinteressant med dette overskud, fordi der skal tegnes dækning for mindst ca. 1.000 kr.

"Interessant"

Overskud 296.680 kr.
Max 80 % 237.344 kr.
Dagpenge ca. 174.000 kr.
Udækket indkomst ca. 67.000 kr.
Pr. måned ca. 5.583 kr.

Her vil en ledighedsforsikring være interessant, idet man for en årlig præmie på eksempelvis 1.863 kr. (karensperiode en måned) kan få 6.392 kr. i seks måneder og dermed i denne periode få dækket gabet mellem den årlige indkomst og dagpengene.

"Meget interessant"

Overskud 664.210 kr.
Max 80 % 531.368 kr.
Dagpenge ca. 174.000 kr.
Udækket indkomst ca. 358.000 kr.
Pr. måned 29.833 kr.

Med en årlig præmie på 8.694 kr. kan den betydelige forskel mellem indkomst "før" og "efter" dækkes i en periode på seks måneder (karensperiode en måned).

461

Hvornår er man ledig?

Det er et simpelt spørgsmål med flere svar.

Først og fremmest er det vigtigt, at du kender grundpræmissen for at få dagpenge som selvstændig:

For at få ret til dagpenge skal du være endeligt ophørt med virksomheden. Det vil sige, at virksomheden enten skal være solgt eller lukket. Eller også skal du af andre grunde være afskåret fra at drive virksomheden videre.


Hvordan kan jeg ellers afskære mig fra at drive virksomheden videre?
Du kan ophøre ved at bortforpagte eller udleje virksomheden. I så fald skal der indgås en skriftlig aftale, som skal være gensidigt uopsigelig i fem år. Har du drevet virksomhed som ApS, IVS eller A/S, skal du som hovedregel have solgt dine anparter eller aktier, inden vi kan anse dig for at være ledig.

Du er dog ikke ophørt med selvstændig virksomhed, hvis du sælger, bortforpagter eller udlejer til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. 


Få overblikket over endeligt ophør her
Virksomheder findes i mange forskellige varianter, og for hver virksomhedsform er der forskellige regler for endeligt ophør.

Det er ikke et ukompliceret regelsæt, men her får du et overblik over de forskellige måder at ophøre med at drive selvstændig virksomhed på.


Holdingselskab
Hvis du har ejet din virksomhed via dit holdingselskab, skal du også ophøre med holdingselskabet. Du kan ophøre ved at skifte formålsparagraf for selskabet, så selve formålet med selskabet bliver formueadministration.
 

Sæsonvirksomhed
Ophøret skal være mere end midlertidigt, og det betyder, at du ikke kan få dagpenge i en periode, hvor din virksomhed er lukket på grund af sæsonsvingninger.


Ægtefælle
En medarbejdende ægtefælle kan træde ud af virksomheden ved at ophøre med at arbejde i virksomheden. Det kræver, at a-kassen har modtaget en tro og love-erklæring.

Hvis du ikke er medejer af virksomheden som medarbejdende ægtefælle, kan du udtræde ved, at du fra en given dato:

• ikke længere udfører nogen form for arbejde i virksomheden
• ikke længere er medlem af eventulle bestyrelser i den tidligere virksomhed
• ikke længere er skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle
• din a-kasse skal have modtaget din tro og love-erklæring

Hvis du er ejer eller medejer af en virksomhed, som du driver sammen med din ægtefælle, kan du vælge at overdrage din ejerandel til fx din ægtefælle. Du vil herefter kunne udtræde på en tro og love-erklæring – men ikke som medejer, jf. ovenfor.

Hvis du ikke ønsker at overdrage din virksomhed, kan du kun ophøre med ret til dagpenge, hvis du opfylder reglerne om medejerudtræden. Se mere om dette nedenfor.


Separation eller skilsmisse
Vi kan også anse dig for ophørt, hvis du udtræder af virksomheden, der videreføres af din ægtefælle, fordi I er blevet skilt eller separeret.


Medejerudtræden
Du kan beholde en ejerandel af virksomheden, samtidig med at du modtager dagpenge, hvis du opfylder reglerne om medejerudtræden. Du skal i alle tilfælde helt ophøre med at arbejde i virksomheden. Du må heller ikke fortsætte som bestyrelsesmedlem.

Du kan udtræde som medejer på følgende måder:

Lønarbejde
Hvis du tager et lønmodtagerarbejde på over 30 timer pr. uge, anses du for ophørt den dag, du påbegynder lønarbejdet. Det er vigtigt, at lønarbejdet er på normale løn og ansættelsesvilkår og ikke er tidsbegrænset.

Hvis der er tale om tidsbegrænset arbejde, skal du have haft arbejdet i mindst 1924 timer inden for de seneste 15 måneder. Du vil herefter også blive anset for ophørt.


Ophør af arbejdsopgaver
Dine arbejdsfunktioner bortfalder helt. Dine arbejdsfunktioner skal altså have været så klart afgrænset, at det kan dokumenteres og konstateres, at lige netop dine funktioner er bortfaldet.


Virksomheden har brug for særlige faglige kvalifikation
Dit arbejde overtages fuldt ud af en anden ansat, fordi virksomheden inden for de seneste tre  måneder har fået behov for særlige, faglige kvalifikationer, som du ikke har.


Ændringer i ejerforholdet
Der er sket ændringer i virksomhedens ejerforhold, og dit arbejde overtages af anden arbejdskraft. Ejerskiftet kan ske enten ved salg til en ny ejer eller ved salg til en allerede eksisterende medejer. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at overdrage hverken arbejdsopgaver eller ejerandele til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Årsagen til din udtræden og selve ophørstidspunktet for dit arbejde i virksomheden skal ske samtidigt.


Udbetaling af dagpenge
Du skal også være opmærksom på følgende forhold:

Du kan ikke få dagpenge for de første tre ugers ledighed, med mindre ophøret skyldes konkurs, tvangsauktion eller betalingsstandsning, hvor karenstiden "kun" er på en uge.

Du skal være tilmeldt på jobcenteret som ledig. Tilmeld dig derfor jobcenteret, senest når karenstiden er gået.

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at modtage dagpenge. Det kræver blandt andet, at du skal søge mindst to fuldtidsstillinger om ugen, og at du er klar til at sige ja til et lønmodtagerarbejde med dags varsel..

Du skal have haft arbejde af en vis varighed og omfang og have beregnet en dagpengesats.


Dokumentation for dit ophør
For at behandle en ansøgning om dagpenge skal du give a-kassen dokumentation for ophøret. Kontakt a-kassen for vejledning. Den dokumentation, der kan være tale om, er fx:

• Overdragelsespapirer i form af slutseddel, skøde, forpagtningskontrakt, salgskontrakt, faktura e.l.
• Afmelding af CVR-nr., momsafmelding, eller ændring til frivillig moms
• Salg af inventar, opsigelse af leverandøraftaler, forsikringer
• Hjemmesiden er slettet
• Holdingselskabets formålsbestemmelse skal ændres på virk.dk til ”formueadministration”

Du har altså flere muligheder for at ophøre endeligt med at drive selvstændig virksomhed. Derfor er det altid en god idé at kontakte din a-kasse, før du overvejer at tage skridtet hen mod at afvikle din virksomhed.
 

Ases jurister er altid klar med gode råd om endeligt ophør med selvstændig virksomhed på 7013 7013.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.