Hvad kan vi hjælpe med?

Dårlige betalere - gode råd om rykkerskrivelser, inddrivelse og inkasso

337

Alle virksomheder oplever kunder, som af den ene eller den anden grund ikke betaler til tiden, eller måske slet ikke har tænkt sig at betale.

Det kan være tidskrævende og anstrengende at inddrive tilgodehavender - også for virksomhedens økonomi. Det gælder derfor om at udvikle et sæt retningslinier for håndtering af sådanne sager, så virksomheden lider mindst muligt under dårlige betalere eller misforståelser, der fører til manglende betalinger.

Sørg for:

 1. Gode salgs- og leveringsbetingelser
 2. Udspecificerede, overskuelige fakturaer med klar information om seneste betalingsdag og klar besked om, hvad der sker, hvis betalingen ikke kommer til tiden
400

Rykkerskrivelser - regler og gode råd til formuleringen

Uarbejd standardskrivelser, som er både sobre og præcise. De skal hverken være unødigt undskyldende (du skal ikke undskylde, at du beder om betaling for en ydelse/vare, du har leveret) eller unødigt truende (der er ingen grund til at gå ud fra, at din kunde er ude på at snyde dig).

Rykkergebyrer

Du må først sende en rykkerskrivelse, når den aftalte betalingsfrist er overskredet. Du må ikke fortsætte med at sende rykkere, hvis skyldneren har meddelt, at han ikke mener at skylde pengene. I den situation er du henvist til at inddrive kravet via domstolene.
Du må sende så mange rykkere, du vil, men kun tre med gebyr:

 • Du må kræve kr. 100 i gebyr pr. rykker (gebyret er ikke momspligtigt)
 • Du må kun sende 3 gebyrbelagte rykkere
 • Rykkerne må ikke sendes med mindre end 10 dages mellemrum, hvis de skal kunne pålægge skyldneren et gebyr

Inkassogebyr: Du er berettiget til at kræve yderligere kr. 100 i et såkaldt inkassogebyr, når du overdrager fordringen til inddrivelse hos for eksempel advokat. Oven i kommer udgifterne ved inkassationen.

Når sagen overgår til egentlig inkasso hos en advokat, kan du naturligvis stadig opnå dækning for en del af advokatomkostningerne og renter - det kan du nemlig opkræve hos debitor.

228

Rentesatser - råd om forrentning og gebyr ved inddrivelse af tilgodehavende

Den forrentning, en virksomhed kan kræve af forbrugere, tager udgangspunkt i Nationalbankens udlånsrente med et fast tillæg på 8 %.

Nationalbankens udlånsrente, p.t. 0,05 % (november 2019)
+ et tillæg på  8 %
Morarente i alt 8,05 %

 

Forrentning allerede fra forfaldsdagen

Du kan opkræve forrentning af virksomhedens tilgodehavende allerede fra forfaldsdagen. Kravet om det såkaldte rentepåkrav er bortfaldet, og det betyder højere rentebetalinger fra skyldnere. Det er derfor væsentligt, at du sørger for at fastsætte en forfaldsdag i alle fakturaer, ligesom du bør rette betalingsbetingelserne til i salgs- og leveringsbetingelser.

Hvis forfaldsdatoen ikke er fastsat i forvejen, påløber der morarente 30 dage efter den dag, du har afsendt eller fremsat en betalingsanmodning, for eksempel i form af en faktura.

I erhvervsforhold kan du angive en renteprocent i salgs- og leveringsbetingelserne på 2-2,5 % pr. måned. Denne rentefod bør du også anføre på fakturaen. Husk at angive forfaldsdagen tydeligt, så du kan kræve renter fra forfaldsdagen. Husk også, at hvis debitor ikke skriver under på en aftale om en bestemt rentesats, kan du kun holde den gældende, hvis du kan bevise, at det er sædvane mellem dig og debitor at bruge denne rentesats.

597

Inkasso - effektiviser virksomhedens inkassopolitik

Minimer udgifterne til inkasso ved jævnligt at pudse firmaets inkassopolitik af og rette salgs- og leveringsbetingelserne til. Dermed undgår du, at din virksomhed går glip af gebyrer eller dækning af sagsomkostninger på grund af mangelfulde inkassoskrivelser.

Erfaringen viser, at en del virksomheder stadig ikke får den optimale dækning af deres inkassosager, fordi deres salgs- og leveringsbetingelser og inkassoprocedure endnu ikke er tilpasset reglerne.

I nogle tilfælde bør du også overveje, om advokaten skal have overdraget sagen til inkasso på et tidligere tidspunkt, så lovgivningens regler med sikkerhed er opfyldt, og du derved opnår en hurtigere afgørelse i sagen. Det viser sig desuden ofte, at debitorer tager sagen mere alvorligt, når de modtager en henvendelse fra virksomhedens advokat.

Kontakt din advokat, hvis du vil vide mere om, hvordan du bedst får dækket dine inkassoomkostninger, og hvordan du kan revidere dine salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.

190

Den forenklede inkassoproces - tips til hurtig inddrivelse

Du kan hurtigt og billigt tvangsinddrive sager under 50.000 kroner, hvis debitor ikke har indsigelser.

Reglerne i hovedtræk:

 1. Du kan bruge den forenklede proces ved krav, hvor hovedstolen er på op til 50.000 kroner, og hvor du ikke forventer indsigelser fra debitor
 2. Du kan umiddelbart indbringe kravet for fogedretten ved at fremsende et betalingspåkrav. Du behøver ikke længere at fremlægge bilag. Det er dog en betingelse, at kravet og sagsfremstillingen er tilstrækkelig klar
 3. Hvis sagen kan gennemføres i fogedretten uden indsigelser fra debitor, kan du efter disse regler opnå en væsentlig besparelse på retsafgiften, idet du maksimalt skal betale 700 kroner inkl. indkaldelsen til fogedretten

Kreditors valgmuligheder

Du skal på forhånd afgøre, hvor langt du vil forfølge kravet. Du skal altså beslutte:

 1. Om sagen skal fortsættes, hvis debitor har afgivet insolvenserklæring
 2. Om sagen skal fortsætte ved tvangsfuldbyrdelse i fogedretten, eller om du bare ønsker et fundament, så kravet ikke forældes efter den almindelige treårige forældelsesregel
 3. Om sagen skal fortsætte som en almindelig retssag, hvis debitor fremkommer med indsigelser mod kravet

Din advokat er ajour med de nye regler og kan derfor give dig vejledning i, hvilken fremgangsmåde der er mest hensigtsmæssig over for forskellige typer af debitorer.

Rykkeren skal være korrekt udformet

Efter de nuværende regler kan advokatkontoret kun forlange sagsomkostninger ved første henvendelse til debitor, hvis debitor har fået 10 dages frist til at indbetale gælden. Her er udformningen af rykkerbrevet vigtig, idet retspraksis er meget striks på dette område. Det skal således klart fremgå af rykkerskrivelsen, at sagen overgives til retslig inkasso, hvorved der påløber yderligere omkostninger, såfremt gælden ikke indbetales senest 10 dage fra dato.
Denne formulering er også vigtig efter de nye regler, for det er en forudsætning for at anvende den forenklede inkassoprocedure.

Sådan foregår det

Efter resultatløse rykkere fremsendes et betalingspåkrav til fogedretten. Fogedretten forkynder betalingspåkravet for debitor, som herefter har 14 dage til at fremsætte skriftlige indsigelser over for kravet.

Hvis debitor fremsætter indsigelser, overgår sagen - afhængigt af dit ønske - automatisk til domstolene som en almindelig retssag, eller den kan stoppes på det nuværende niveau.
Hvis debitor ikke fremkommer med indsigelser, får påkravet en påtegning af fogedretten, og betalingspåkravet har nu samme virkning som en dom. Det betyder, at kravet først forældes efter 10 år, og at kravet umiddelbart kan tvangsinddrives i fogedretten. Vær dog opmærksom på, at renter forældes efter 3 år, hvorfor du skal genoptage kravet på renter hvert 3. år i fogedretten, for at det ikke bliver forældet.

Hvis debitor har afgivet en insolvenserklæring, vil han være "fredet" i et halvt år, med mindre det kan dokumenteres, at der eksempelvis er afgivet usande oplysninger i fogedretten. Hvis der er afgivet insolvenserklæring, og du ikke ønsker, at sagen fortsætter, vil sagen blive returneret fra fogedretten og alle retsafgifter blive tilbagebetalt. Hermed får du ikke et krav, der senere kan tvangsfuldbyrdes i fogedretten, og kravet er fortsat undergivet den almindelige 3 års forældelse. Men du vil kunne få momsrefusion på baggrund af fogedrettens meddelelse om debitors insolvens.

Du kan dog også vælge at fortsætte sagen trods debitors insolvenserklæring for på denne måde at opnå et fundament for senere tvangsfuldbyrdelse og for at opnå, at kravet først forældes efter 10 år i stedet for efter 3 år.

Der er en række tekniske muligheder for tilbagebetaling af retsafgifterne afhængigt af, hvor langt sagen kommer. Din advokat kan vejlede dig om disse muligheder i den aktuelle sag.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.