Hvad kan vi hjælpe med?

Arbejdsmiljø - love, regler og forpligtelser

271

Som arbejdsgiver er du pålagt en række forpligtelser til at skabe og sikre en sund arbejdsplads og forebygge, at arbejdet påvirker medarbejdernes helbred på en skadelig måde.

Få indblik i de overordnede arbejdsmiljøkrav herunder sikkerhedsudvalg samt udarbejdelse af APV (Arbejdspladsvurdering).

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal du bl.a. sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Hvis du overtræder Arbejdsmiljølovens regler, kan du som arbejdsgiver idømmes straf.

302

Arbejdspladsvurdering - APV

Alle arbejdsgivere er omfattet af et krav om en skriftlig arbejdspladsvurdering. APV'en skal tydeliggøre virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses. Det skal gøres med henblik på forebyggelse af fremtidige arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdet med identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene kan bl.a. tage udgangspunkt i interview af medarbejderne, ved udarbejdelse af medarbejderspørgeskemaer og/eller ved udarbejdelse af checklister.

Arbejdstilsynet har udarbejdet flere værktøjer og tjeklister. Disse checklister er et tilbud og ikke et myndighedskrav, og du kan selv vælge, hvilken metode du vil anvende - metoden skal blot kunne identificere alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

476

Sikkerhedsorganisation

Sikkerhedsgruppe/sikkerhedsudvalg

Hvis der er mere end 10 medarbejdere i din virksomhed, har du pligt til at etablere en sikkerhedsgruppe. Er der mere end 20 medarbejdere skal du etablere et sikkerhedsudvalg - opgaverne er de samme, og for nemheds skyld omtales de herefter som sikkerhedsorganisation.

Tanken bag en sikkerhedsorganisation er, at virksomheden selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Sikkerhedsorganisationen skal kontrollere arbejdsmiljøforholdene og rådgive virksomhedens ledelse om, hvordan forholdene kan forbedres samt deltage i planlægningen vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Sikkerhedsgruppen skal involveres i udarbejdelse af APV og skal påtegne APV"en, når den er udfyldt.

Du skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at sikkerhedsgruppens rolle begrænser sig til dialog- og rådgiverfunktion over for dig som arbejdsgiver, og at det er virksomheden og dig som arbejdsgiver, der i sidste ende har ansvaret for, at det er de rigtige beslutninger, der træffes.

158

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske forvaltende myndighed på arbejdsmiljøområdet, og det skal efter loven yde vejledning i forbindelse med konkrete arbejdsmiljøproblemer. Ved tvivlsspørgsmål af sikkerheds- eller sundhedsmæssig karakter har du dermed mulighed for at kontakte det lokale Arbejdstilsyn.

Læs mere på hjemmesiden: Alt om arbejdsmiljø - fra love og regler til viden, værktøjer og gode eksempler. Leveret af Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø.


Arbejdstilsynet har adgang til arbejdspladsen og kan på et hvilket som helst tidspunkt kræve at få adgang til arbejdsstedet, hvis de ønsker det.

Arbejdstilsynet vil løbende foretage såkaldte screeningsbesøg på alle virksomheder. Formålet med disse besøg er at give Arbejdstilsynet en realistisk oplevelse af arbejdsmiljøforholdene på virksomheden, og de gennemføres derfor uden forudgående varsel. Ved screeningsbesøget vil arbejdstilsynet foretage en vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø og eventuelt udstede forbud og påbud, hvis der er behov for det. Arbejdstilsynet vil også vurdere behovet for efterfølgende besøg.

Efter hvert screeningsbesøg offentliggør Arbejdstilsynet ved navn og adresse vurderingen af din virksomheds arbejdsmiljø. Dette illustreres på Arbejdstilsynets hjemmeside ved tildeling af én af tre forskellige smiley"er, som vi kender det fra Fødevarestyrelsen.

Hvis du bliver udsat for et påbud fra Arbejdstilsynet, og du mener, at påbudet ikke er berettiget, kan du klage over Arbejdstilsynets afgørelse op til 4 uger, efter du har modtaget påbudet. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet, der kan genoptage behandlingen af sagen.

Arbejdstilsynet kan fra den 1. januar 2005 pålægge virksomheden en rådgivningspligt. Virksomheden er herefter i en fastsat periode forpligtiget til at søge og anvende rådgivning fra en autoriseret rådgiver.

Forhåndsgodkendelse

Som led i virksomhedens langsigtede arbejdsmiljøplanlægning kan virksomheden, i forbindelse med en påtænkt investering, anmode Arbejdstilsynet om en bindende forhåndsgodkendelse, f.eks. om en påtænkt disposition vil opfylde arbejdsmiljøloven. Såfremt Arbejdstilsynet tiltræder dette, vil Arbejdstilsynet efterfølgende være afskåret fra at stille yderligere krav til det forhold, som forhåndsgodkendelsen vedrører. Arbejdstilsynet er dog ikke afskåret fra at gennemføre tilsyn på virksomheden. En forhåndsgodkendelse er betinget af, at forudsætningerne for forhåndsgodkendelsen ikke ændres.

En anmodning om bindende forhåndsgodkendelse skal være skriftlig og de nødvendige oplysninger af betydning for Arbejdstilsynets afgørelse skal vedlægges. Arbejdstilsynet afgør alene forhåndsgodkendelsen med et afslag eller accept, og der ydes ikke konkret vejledning eller dispensation i forbindelse med anmodning. Vær opmærksom på, at der skal betales gebyr på forhånd.

81

Arbejdsskade

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre virksomhedens medarbejdere mod følger af arbejdsskader. Sikringspligten gælder for alle medarbejdere, som er ansat til varigt, midlertidigt eller forbigående arbejde i din virksomhed.

Når det gælder erhvervssygdomme og pludselige løfteskader, opfylder du din sikringspligt ved tilslutning til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Denne institution forestår administration og opkrævning af bidrag til finansiering af erstatninger vedrørende sådanne arbejdsskader.

Sikringspligten mod følgerne af arbejdsulykker og skadelige påvirkninger sker ved, at du som arbejdsgiver tegner en arbejdsulykkesforsikring i et forsikringsselskab.

Hvis en af dine medarbejdere bliver udsat for en arbejdsulykke eller et forgiftningstilfælde, skal du hurtigst muligt - dog senest 9 dage efter 1. fraværsdag - anmelde ulykken til Arbejdstilsynet.

Dødsulykker skal anmeldes inden 48 timer. Ligeledes skal du anmelde ulykker og forgiftningstilfælde til dit forsikringsselskab. Hvis anmeldelserne ikke overholdes, kan du eller din virksomhed straffes med bøde.

Hvis du undlader at tegne den lovpligtige ulykkesforsikring, kan du gøres erstatningsansvarlig over for medarbejderen, og du kan straffes med bøde.

Læs mere om forsikringer og AES:

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.