Hvad kan vi hjælpe med?

Moms - det store overblik over fradragsregler

595

Fordi du har ret til at fradrage momsen af en udgift, betyder det ikke nødvendigvis, at du kan fradrage hele beløbet. Her får du en detaljeret gennemgang af de mest almindelige udgifter og et oversigtsskema. Du kan også læse mere om, hvordan du håndterer momsen, når du handler med udlandet.

Når du har etableret og registreret din virksomhed, vil du ofte løbe ind i en række praktiske spørgsmål om, hvordan du opgør momsen mv. Handler du med udlandet, er der også en række regler, du bør kende.

Fordi du kan fradrage momsen af en udgift, betyder det ikke nødvendigvis, at du kan fradrage hele beløbet. For eksempel kan du fradrage hele momsbeløbet, når du betaler husleje - men kun en fjerdedel af momsen af din udgift til leje af værelser og forplejning.

I dette afsnit kan du se, hvor meget moms du kan trække fra på de mest almindelige udgifter: biler, kursusudgifter, personaleudgifter, reklamer og restaurationsudgifter, hotelophold og konferencer. 

635

Fradragsregler for de mest almindelige udgifter

I vejledningen kan du finde fradragsreglerne for de mest almindelige typer udgifter, du har i din virksomhed.

413

Biler

For biler gælder der en række specielle fradragsregler, afhængigt af om der er tale om varebiler (gule plader) eller personbiler (hvide plader).

Varebiler under 3 tons (gule plader)

For varebiler under 3 tons kan momsen fradrages i følgende omfang:

 

Anvendes udelukkende til momspligtige formål

Anvendes til både momspligtige og momsfrie formål

Anvendes både erhvervsmæssigt og privat

Køb

100 %

0 %

0 %

Leasing/leje

100 %

1/3

1/3

Drift

100 %

100 %

100 %

 

Vare- og lastbiler over 3 tons (gule plader)

For vare- og lastbiler over 3 tons kan momsen fradrages i følgende omfang:

 

Anvendes udelukkende til momspligtige formål

Anvendes til både momspligtige og momsfrie formål

Anvendes både erhvervsmæssigt og privat

Køb

100 %

Delvist med virksomhedens momsfradragsprocent

Delvist baseret på et skøn

Leasing/leje

100 %

Delvist med virksomhedens momsfradragsprocent

Delvist baseret på et skøn

Drift

100 %

Delvist med virksomhedens momsfradragsprocent

Delvist baseret på et skøn

 

Hav klare regler om firmabiler

Arbejdsgivere skal have klare regler for, hvornår medarbejderne kører i firmabilen. Ellers risikerer virksomheden at skulle betale moms på bilen, hvis medarbejderne tages i at bruge firmabilen til privat kørsel.

Mange arbejdsgivere løber en stor risiko ved ikke at have klare formuleringer i ansættelseskontrakterne om, at medarbejderne ikke må bruge arbejdsgiverens momsfrie gulpladebiler til privat kørsel.

SKAT har i øjeblikket stor fokus på netop dette område, og derfor kan det betale sig for virksomhederne at være opmærksomme på problemstillingen.

Arbejdsgivere kan udarbejde en erklæring om, at bilen kun må bruges i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter, og få medarbejderne til at underskrive den. Bliver medarbejderen taget i at benytte bilen til privat kørsel, bliver medarbejderen beskattet af værdien af fri bil, og virksomheden kommer til at betale moms af bilen.

Personbiler (hvide plader)

For personbiler kan hverken momsen på køb, leje eller drift (herunder broafgift over Storebæltsbroen) fradrages.
Der er følgende undtagelser hertil:

 • Bilforhandlere, biludlejere og køreskoler kan fradrage momsen på anskaffelse, leje og drift fuldt ud
 • Momsen på broafgiften over Øresundsbroen kan fradrages fuldt ud

Billeasing

Virksomheder kan fradrage momsen delvist, hvis følgende betingelser er opfyldte:

 • Leasingperioden er mindst 6 måneder
 • Bilen skal anvendes mindst 10% erhvervsmæssigt

Hvor stort momsfradraget er, oplyses af leasingselskabet (udlejer) på fakturaen.

218

Kursusudgifter

Moms af kursusudgifter kan fradrages fuldt ud.

Ved en særskilt fakturering af fortæring og overnatning fra kursusudbyderen, er der også fuldt fradrag, hvis kursusdeltageren har fuld fradragsret.

492

Personaleudgifter

Som udgangspunkt kan moms på personaleudgifter fradrages fuldt ud i momsregnskabet.

Nedenfor har vi beskrevet tilfælde, som af og til giver anledning til tvivl, og/eller hvor der er betingelser knyttet til momsfradraget.

Arbejdstøj

Moms på arbejdstøj og uniformer kan fradrages, når følgende betingelser alle er opfyldte:

 • Tøjet/uniformen tilhører virksomheden
 • Tøjet/uniformen anvendes af personalet i forbindelse med arbejdet

Der er også momsfradrag for civil beklædning (skjorter, slips, bukser m.v.), når følgende betingelser alle er opfyldte:

 • Tøjet tilhører virksomheden
 • Tøjet anvendes af personalet, når de repræsenterer virksomheden
 • Tøjet er forsynet med virksomhedens navn og/eller logo
 • Det er forbudt for medarbejderne at anvende tøjet privat
 • Tøjet skal leveres tilbage til virksomheden ved fratrædelse

Moms på sportstøj, der udleveres til personalet til låns, kan også fradrages.

Motionsrum

Moms på indretning af motionsrum i virksomheden og indkøb af motionsredskaber hertil kan fradrages fuldt ud.

Skærmbriller

Moms på indkøb af skærmbriller til brug for personalet kan fradrages fuldt ud.

Faglitteratur

Moms på indkøb af faglitteratur til brug for medarbejderen i forbindelse med arbejdet kan fradrages fuldt ud.

Momsfradragsretten gælder også indkøb af tidsskrifter mv.

Aviser er momsfrie, og derfor er der ikke noget moms at fradrage.

Flytteudgifter

I det omfang virksomheden betaler en medarbejders arbejdsbetingede flytteudgifter, kan virksomheden fradrage momsen herpå.

Ved medarbejders arbejdsbetingede flytteudgifter forstås bl.a. udgifter, hvor en medarbejder flytter bopæl på grund af flytning mellem afdelinger eller virksomhedens flytning.

Lægeerklæringer

Moms på indkøb af lægeerklæringer til brug for personalet kan fradrages fuldt ud.

151

Telefon, it og kommunikationslinjer

Moms på telefoner, IT-udstyr og kommunikationslinjer, der er placeret hos virksomheden, kan fradrages fuldt ud.

Telefoner, IT-udstyr og kommunikationslinjer hos medarbejderne kan fradrages efter følgende regler:

Medarbejdertelefoner (fastnet) og ISDN

For stationære telefoner, der er anbragt hjemme hos medarbejderen, kan virksomheder fradrage 50% af momsbeløbet på anskaffelsen og driften på betingelse af, at regningen er stilet til og betales af virksomheden/arbejdsgiveren.

Fradraget kan dog ikke overstige momsen af den faktiske betaling, dvs. hvis virksomheden opkræver medarbejderen 3.000 kr., og medarbejderen har talt for 5.000 kr. inkl. moms (momsen heraf udgør 1.000 kr.), kan virksomheden kun fradrage 400 kr. i moms (25% af 5.000-3.000).

Samme regler gælder for ISDN-linjer.

Mobiltelefoner og ADSL-linjer

For mobiltelefoner og ADSL-linjer, der også anvendes privat af medarbejderen, kan momsen fradrages på grundlag af et skøn over erhvervsmæssig/privat anvendelse.

Hvis mobiltelefonen ikke bruges privat, kan momsen fradrages fuldt ud. Medarbejderen skal informeres herom og underskrive en erklæring om, at mobiltelefonen ikke må bruges privat.

For ADSL-linjer har Landsskatteretten i en konkret sag godkendt fuldt fradrag i forbindelse med en hjemmearbejdsplads, hvor ADSL-linjen kun kunne anvendes til at komme på virksomhedens netværk.

Hjemme-pc"er

Momsen på indkøb af pc"er, der placeres hjemme hos medarbejderne, kan fradrages på grundlag af et skøn over erhvervsmæssig/privat anvendelse.

76

Gaver

Der kan ikke foretages momsfradrag for gaver. Dette gælder alle gaver - også julegaver - uanset om der er tale om gaver til ansatte eller forretningsforbindelser.

Momsen på reklamegaver/-artikler kan på visse betingelser fradrages. Se nærmere under afsnittet "Reklame".

Blomster

Momsen på blomster til udsmykning af virksomhedens lokaler kan fradrages fuldt ud.

Momsen på blomster, der anvendes til gaver, begravelser, bisættelser mv., kan ikke fradrages.

483

Reklame

Moms på reklameudgifter, herunder marketing- og sponsorudgifter, kan fradrages fuldt ud.

For reklameudgifter anses normalt udgifter, der afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. For reklameudgifter anses også udgifter til at opretholde virksomhedens omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre virksomheden kendt eller fordelagtigt bemærket.

Det kan under tiden være svært at skelne mellem reklame og repræsentation. På dette område er der dog overensstemmelse med de skattemæssige regler. Hvis en udgift skattemæssigt anses for en reklameudgift, er den det også momsmæssigt.

Sponsorater

Sponsorater anses som udgangspunkt for fuldt ud fradragsberettigede udgifter.

Hvis der i sponsoratet indgår billetter (f.eks. til sportskampe eller teaterforestillinger), mulighed for at deltage i VIP-arrangementer eller ture til udekampe, kan den del af sponsoraterne, der kan henføres hertil, som udgangspunkt ikke fradrages.

Reklameartikler

Momsen på reklamegaver/-artikler kan fradrages, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Indkøbs- eller fremstillingsprisen overstiger ikke 100 kr. ekskl. moms pr. stk.
 • Artiklerne er fremstillet i reklameøjemed med henblik på udlevering blandt kunder og potentielle kunder
 • Varerne er på en iøjnefaldende måde forsynet med virksomhedens navn eller logo

Åbent hus-arrangementer

Moms på udgifter til åbent hus-arrangementer kan fradrages fuldt ud som reklameudgift.

Momsfradragsretten omfatter i den forbindelse også moms på indkøb af øl, vand, kaffe/te, småkager, sandwich o.l., der serveres for de besøgende. Det er en forudsætning for fradraget, at der er tale om mindre servering, som ikke har karakter af bespisning.

Messer og udstillinger

Moms på udgifter i forbindelse med deltagelse på messer og udstillinger kan fradrages fuldt ud som reklameudgift.

Momsfradragsretten omfatter i den forbindelse også moms på indkøb af vin, fadøl, vand, kaffe/te, småkager, chokolade, sandwich o.l., der serveres for de besøgende på virksomhedens stand. Det er en forudsætning for fradraget, at der er tale om mindre servering, som ikke har karakter af bespisning.

Pressemøder

Moms på udgifter til mindre traktementer ved afholdelse af pressemøder, hvor der er åben adgang for pressen og/eller andre interesserede, kan fradrages fuldt ud. Det er en forudsætning for fradraget, at der er tale om en mindre servering, som ikke har karakter af bespisning.

Forretningsjubilæer, fødselsdage mv.

Udgifter til forretningsjubilæer, fødselsdage og receptioner mv. kan i visse særlige situationer anses for reklameudgifter, der giver ret til fuldt fradrag for momsen herpå. Den momsmæssige behandling lægger sig op af den skattemæssige behandling.

Hvorvidt der er tale om en reklameudgift afgøres ud fra en konkret vurdering, hvor der bl.a. ses på følgende forhold:

 • Begivenheden skal være knyttet til virksomheden

  Dette vil normalt være tilfældet ved forretningsjubilæer, indflytning i nye lokaler, fusioner og andre tilfælde, hvor der er tale om en markering af virksomhedens forhold samt ved markering af en medarbejders jubilæum.

  Derimod vil det normalt ikke være tilfælde med markering af en medarbejders fødselsdag. Der findes dog enkelte eksempler på, at markering af en virksomheds ejer eller direktørs fødselsdag er anset for en fradragsberettiget reklameudgift.
 • Arrangementet skal være rettet mod en ubestemt kreds af kunder og potentielle kunder

  Der skal være åben adgang til arrangementet eller i det mindste adgang for en stor ubestemt kreds. Dette er tilfældet, hvis der indrykkes en annonce i pressen med en invitation til "kunder, forretningsforbindelser og venner". Dette er derimod ikke tilfældet, hvis der sendes invitationer ud til en lukket kreds.
 • Servering af mad og drikke må ikke have karakter af egentlig bespisning

  Et mindre traktement i form af pindemader, sandwich, buffet mv., der kan indtages stående, opfylder dette krav. Som en tommelfingerregel må kuvertprisen ikke overstige 80 kr.
 • Tidspunktet for afholdelsen

  Arrangementet skal som udgangspunkt afholdes uden for det normale frokosttidspunkt (mellem kl. 11.00 og 13.00).
 • Arrangementets ramme

  Der må som udgangspunkt ikke være dækket op ved borde, og deltagerne må ikke få serveret mad og drikke ved bordene.
58

Restaurationsudgifter, hotelophold, konferencer

Kontakt SKAT for hjælp til din specifikke problemstilling, nedenstående er vejledende. 

Momsen på restaurationsudgifter kan fradrages med 25 % af momsbeløbet på regningen. Dette svarer til 5 % af regningens totalbeløb (inkl. moms) og 6,25 % af beløbet ekskl. moms.

Restaurant omfatter også cafeterier, bistroer, bespisning i forbindelse med hotelophold, moteller og vandrerhjem mv.

Momsregistrerede virksomheder kan få momsfradrag for hotelovernatninger med 100 procent (2014: 75 procent) og for restaurantudgifter med 25 procent af momsbeløbet.
Fakturaen fra hotellet skal være opdelt, så det er tydelig, hvor meget overnatningen koster, og hvad restaurantydelsen (fx morgenmad) koster.

Hotelovernatninger og restaurantudgifterne skal være udelukkende erhvervsmæssige og skal knytte sig til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Udgifter til hotelophold og restaurantbesøg af delvis privat karakter giver ikke ret til fradrag

Fradragsretten for moms gælder både for forretningsforbindelser (kunder og leverandører) og for virksomhedens egne medarbejdere.

Fradragsretten gælder også for personalefester/-arrangementer, herunder som udgangspunkt også personalefester hvori der deltager ledsagere (ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn under 18 år). Hvis festen/arrangementet ikke kan anses for erhvervsmæssigt, men derimod vedrører et privat formål, bortfalder retten til momsfradrag dog i sin helhed.

Fradragsretten omfatter ikke personalefester i egne lokaler, herunder leverancer fra diner transportable og cateringfirmaer.

Hvis der er tale om bespisning af forretningsforbindelser og personale i virksomhedens lokaler i forbindelse med erhvervsmæssige møder, er der fuldt fradrag for momsen af disse omkostninger.

Konferencer

Nedenfor er vist et eksempel på den momsmæssige behandling af en hotelafregning vedrørende en konference.

 

 

Momsmæssig behandling

 

Totalbeløb inkl. moms

Momsfradrag

Beløb

Leje af konference-lokale 1)

20.000

100 %

4.000

Leje af av-udstyr

5.000

100 %

1.000

Leje af værelser

10.000

50 %

1.000

Forplejning

10.000

25 %

500

Parkering (personbil)

100

0 %

0


1) Det kan forekomme, at der ikke er moms på leje af konferencelokale.

Underholdning

Moms på underholdning kan ikke fradrages. Virksomheder kan således ikke fradrage momsen, hvis de inviterer deres medarbejdere eller forretningsforbindelser til f.eks. fodbold, koncert eller i teatret.

Hvis der er tale om et samlet firmaarrangement, hvor der både er bespisning på restaurant, underholdning og evt. leje af borde mv., og der er tale om en samlet regning, vil SKAT antageligt godkende fradrag for 25% af momsen på den samlede regning. I skal være opmærksom på, at det vil kræve en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Man skelner bl.a. mellem, om noget er ”strengt erhvervsmæssig” eller ej, om det er en hovedydelse eller en biydelse. 

Kontakt gerne SKAT for mere information på din forespørgsel. 


Opstilling af borde, bænke, scene mv.

Momsen på opstilling af borde, bænke, scene mv. i forbindelse med firmaarrangementer kan som udgangspunkt fradrages fuldt ud. Se dog ovenfor, hvis der er tale om et samlet arrangement.

Momsbelagte transportudgifter til og fra personalefester og underholdning kan fradrages fuldt ud, hvis der er tale om en særskilt leverandør. I modsat fald se ovenfor.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.