Hvad kan vi hjælpe med?

Barrierer for vækst

1475

KPMG har i samarbejde med ErhvervsBladet gennemført en undersøgelse af vækstmiljøet i Danmark med fokus på de barrierer og muligheder danske virksomheder mener, de står overfor for at skabe vækst. Undersøgelsen, som er gennemført i perioden fra januar til marts 2007, er baseret på modtagne svar fra over 200 danske virksomheder, bredt fordelt fra enkeltmandsvirksomheder til selskaber med over 100 ansatte og fra et bredt udsnit af brancher, markeder m.v. Det giver en "temperaturmåling" - et bredt, men ikke repræsentativt billede af vækstmiljøet i danske virksomheder - som kan danne afsæt for inspiration og debat.

Mål, ambitioner og mangel på arbejdskraft er barrierer

Undersøgelsen viser, at egne mål og ambitioner med virksomheden er en væsentlig barriere (46 %) for vækst blandt de mindre virksomheder med en omsætning under 5 mio. kr. Blandt de større virksomheder er det derimod problemerne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, der er den største barriere (45 %). For mange af de mindre virksomheder er det således ejerens ambitioner og mål, der begrænser væksten, mens de større virksomheder må lade væksten begrænse pga. mangel på kvalificeret arbejdskraft. Kun 32 % mente, at skattesystemet i Danmark er en barriere for vækst.

"Undersøgelsen viser, at virksomhederne har tiltro til en fortsat positiv udvikling af erhvervsklimaet i Danmark, men det er interessant, at der er forskel på de væsentlige barrierer for vækst - alt efter virksomhedernes størrelse. Det er bekymrende, at der er en gruppe af mindre virksomheder, som ser egne manglende ambitioner som en barriere. Danmark har behov for flere vækstiværksættere med det drive, der skal til for at udvikle nye muligheder. Samtidig ser vi, at de større virksomheder har store ambitioner, men begrænsede muligheder for vækst pga. problemerne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft," udtaler Lars Bo Jørgensen, partner i KPMG.

Mens manglen på arbejdskraft er den væsentligste eksterne barriere for de større virksomheder, så er det overraskende få, der fremhæver skattesystemet som en barriere.

"Blandt de adspurgte virksomheder med 50-100 mio. kr. i omsætning svarer 91 % nej til spørgsmålet om, hvorvidt skattesystemet er en barriere. Trods det store fokus, der har været på skattesystemet og generelt på administrative barrierer i virksomhederne, er dette gledet helt i baggrunden. Hvis man i et større perspektiv vil skabe bedre rammer for væksten i Danmark, er det ifølge undersøgelsen andre faktorer, som virksomhederne vil prioritere," siger Lars Bo Jørgensen.

1476

Barrierer for vækst: Undersøgelsens resultater

Et godt klima

Hele 68 % af de adspurgte mener, at erhvervsklimaet i Danmark er enten "meget godt" eller "godt", mens kun 5 % mener, det er "dårligt". Forudsætningerne for at kunne skabe vækst vurderes altså til at være til stede. De 5 %, der mener, at erhvervsklimaet er "dårligt", er jævnt fordelt på brancher og størrelse.

Vækst i det seneste år

Over 71 % af respondenterne har realiseret en vækst på over 5 % i det seneste år. Hertil bør medtænkes, at tal fra Danmarks Statistik viser en inflation i 2006 på knap 2 %, mens bruttonationalproduktet i 2005 steg med mere end 6 % i forhold til året før. Når disse faktorer inddrages, er det 42 % af virksomhederne, der har realiseret en vækst, som overstiger den generelle vækst i samfundet. Undersøgelsen afdækker i denne forbindelse ingen branchesammenhæng.

En vækststrategi kan vise vejen

57 % af virksomhederne har udarbejdet en strategi for, hvorledes og på hvilke markeder virksomheden vil opnå vækst.Kun 39 % af de små virksomheder med omsætning op til 5 mio. kr. har udarbejdet en vækststrategi. Til sammenligning gælder dette 80 % af de store virksomheder med omsætning over 100 mio. kr. Analysen afdækker ingen sammenhæng mellem en vækststrategi og realiseret vækst.

Forskellige grader af internationalisering

Samlet set har 55 % af de deltagende virksomheder under 2 % af deres aktiviteter uden for Danmark. Ved fordeling af virksomhederne på brancher ser forholdet således ud:

Hovedparten af de virksomheder, som har over 2 % af deres aktiviteter uden for Danmark, er inden for detailhandel, hotel og restauration, byggeri samt produktion og industri. De virksomheder, som er mindst "internationale", er virksomheder inden for serviceerhverv og håndværksvirksomheder.

Vækst-drivere - hvad har størst betydning?

Udnyttelse af nye salgskanaler (32 %), gode samarbejdspartnere (25 %) og effektivisering af processerne i virksomheden (22 %) vurderes som de forhold, der har størst betydning for at realisere vækst.

Hvor er barriererne for vækst?

Blandt de små virksomheder med omsætning under 5 mio. kr. mener 46 %, at egne mål og ambitioner er en væsentlig barriere for vækst. For virksomheder med 5-25 mio. kr. i omsætning er det tilsvarende tal 17 %, mens det for helt store virksomheder med omsætning over 100 mio. kr. er 13 %.

Mens det i de små virksomheder er ejernes egne mål og ambitioner, der er den væsentligste barriere for vækst, viser analysen, at udfordringerne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft er det største problem for større virksomheder. Blandt virksomheder med omsætning på under 5 mio. kr. mener kun 10 %, at tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft er en barriere for vækst. Blandt virksomheder med omsætning mellem 5 og 25 mio. kr. er det tilsvarende tal 19 %, og blandt de helt store virksomheder med omsætning på over 100 mio. kr. mener 45 %, at det er et problem.

Ovenstående resultat viser, at mange små virksomheder ikke har ambitioner om vækst, mens de større virksomheder må lade væksten begrænse som følge af, at det ikke er muligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Ses samme spørgsmål i forhold til international vækst, er det bemærkelsesværdigt, at også en stor del af de større virksomheder anser egne mål og ambitioner med virksomheden som en barriere for international vækst, mens tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft ikke anses som en væsentlig barriere. Dette kan indikere, at virksomheder i Danmark generelt mener, at mangel på kvalificeret arbejdskraft primært er et nationalt anliggende. Sprog og kulturelle barrierer anses generelt som en større barriere for de mindre virksomheder.

Kun 32 % mente, at skattesystemet i Danmark er en barriere for vækst. Af ovenstående diagram ses, at der er en
større andel af de mindre virksomheder, der mener, at skattesystemet er en barriere for vækst. Blandt de deltagere, der indikerede, at skattesystemet er et problem, mener 70 %, at personskattesystemet er den største barriere.

1477

Barrierer for vækst: Om undersøgelsen:

De deltagende virksomheder fordeler sig således på størrelse og brancher:

Det skal bemærkes, at over 50 % af de deltagende virksomheder er inden for serviceerhverv. Dette afspejler i store træk den generelle tendens i Danmark. Ifølge en rapport udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen i juni 2005 er ca. 44 % af alle nye virksomheder, der etableres, inden for servicesektoren. Rapporten fra Erhvervs- og Byggestyrelsen viser en fordeling på brancher, som ikke afviger væsentligt fra fordelingen blandt de deltagende virksomheder.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.