Hvad kan vi hjælpe med?

Fordele og ulemper ved leasing og køb

535

Enhver virksomhed har brug for aktiver. Aktiver kan være møbler, computerudstyr, biler, produktions- eller serviceudstyr. De er ganske enkelt forudsætningen for, at du kan producere og levere dine produkter eller ydelser.

Du kan vælge at købe dine aktiver. Alternativt kan du lease eller leje. Men hvad er forskellen? Hvilke fordele og ulemper er der ved hhv. køb og leasing? Og hvordan kan valget påvirke din virksomhed?

580

Finansiering af aktiver

Det føles altid rart at købe. Og det kan være en god løsning, hvis du har midlerne, eller hvis det har betydning for din virksomhed, at aktivet er købt. Men hvis udskrivningerne bliver for store, kan det sætte din likviditet - og dermed din virksomheds overlevelse - på spil.

Leaser du et aktiv får du:

 • Mulighed for at udnytte et leasingfirmas stordriftsfordele på indkøb, vedligeholdelse, forsikringer, mv.
 • Mulighed for at udnytte aktivet i en aftalt periode og til aftalte betalinger
 • Mulighed for at vælge det udstyr, du har behov for, som et leasingfirma så køber på vegne af din virksomhed

Leasing betyder altså, at du ikke direkte ejer aktivet, selvom flere leasingkontrakter tillader, at du køber aktivet, når perioden er slut.

Når du skal lease, er der tit flere forskellige leasingformer, du skal forholde dig til. Dit konkrete behov afgør, hvilken form der er mest hensigtsmæssig.

Der er to hovedformer for leasing. Operationel og finansiel leasing.

317

Operationel leasing

Operationel leasing er kortvarige lejemål på nogle få uger eller måneder. Leasingaktiverne er kendetegnet ved, at du kun har brug for dem i kort tid eller med uregelmæssige mellemrum, mens leasingselskabet på den anden side kan påregne en nogenlunde jævn udlejning. Som eksempel på sådanne objekter kan nævnes entreprenørmateriel. Ofte er der et brugtmarked for disse aktiver, så materiellet relativt let kan udskiftes.

Ved operationel leasing kan leasingselskabet opnå stordriftsfordele. Til gengæld skal selskabet fortage adskillige udlejninger, før investeringssummen er tjent ind. Leasingselskabet har derfor den fulde investerings- og forældelsesrisiko. Selskabet vedligeholder selv materiellet, og udgifterne hertil er indregnet i leasingsatserne.

554

Finansiel leasing

Finansiel leasing er en form for langfristede lejemål med en defineret løbetid, der ligger lidt under aktivets forventede levetid. Efter løbetidens udløb overtager leasingselskabet eller leverandøren atter aktivet. Mange leasingkontrakter åbner dog mulighed for, at aftalen kan forlænges til en stærkt reduceret ydelse.

Du er typisk ansvarlig for reparation og vedligeholdelse, og den ydelse, du betaler, er udregnet sådan, at det leasede aktiv er fuldt afbetalt i løbet af basisperioden.

Ved finansiel leasing pådrager du dig den fulde investeringsrisiko, dvs. risikoen for at behovet for aktivet forsvinder, samt risikoen for at anlægget forældes i løbet af kontraktperioden.

Mange aftaler indeholder dog en bestemmelse om, at aftalen kan opsiges, hvis du betaler forskellen mellem udstyrets salgsværdi og den kapitaliserede værdi af de resterende ydelser. Deri ligger dog ikke større fleksibilitet, end hvis du selv ejer aktivet.

290

Fordele og ulemper ved leasing

Leasing betyder typisk, at du kan frigøre arbejdskapital eller slipper for at tage dyre lån for at kunne betale. Det kan være en god ide, hvis du skal bruge aktiver med store vedligeholdelsesomkostninger, som hurtigt forældes, eller som du kun bruger sjældent. Det kan også være, at du vil forøge din aktivmasse kraftigt til ekspansion.

Fordele ved at lease:

 • Da du ikke skal betale hele aktivet inden ibrugtagning, trækker du ikke på dine likvider
 • Du betaler for aktivet i den periode, du benytter det
 • Det er ofte lettere at forudse likviditeten, idet du betaler månedligt for aktivet
 • Du kan sprede dine omkostninger over længere tid og derved styre din likviditet ved at tilpasse omkostninger og indtægter
 • Du skal ikke bekymre dig om, at din bank vil have penge for et overtræk eller lån
 • Ved operationel leasing skal du ikke bekymre dig om vedligeholdelse
 • Ved operationel leasing bærer leasingfirmaet risikoen for, at udstyret går i stykker
 • Leasingfirmaet kan ofte opnå bedre priser, end enkeltstående mindre virksomheder kan

Ulemper ved leasing:

 • Du skal alligevel typisk betale en del af aktivets værdi, inden du kan overtage det
 • En leasingaftale er meget ofte dyrere, end hvis du havde købt aktivet
 • Du kan blive låst i ufleksible, lange kontrakter, hvor du betaler for aktiver, du måske ikke bruger
 • Det kræver mere administration og kompetence at håndtere leasingkontrakter i forhold til at købe "én gang for alle"
 • Aktivet er ikke dit. Du har det kun til låns. Det kan være rart at være herre i eget hus
378

Fordele og ulemper ved køb

Umiddelbart virker det som en god ide at købe, hvis du har pengene. Så betaler du jo ikke til leasingfirmaets forretning. Men tænk på, at du binder likviditet i dit aktiv. En likviditet du måske kunne forrente bedre andre steder. På den måde giver det mening at lease nogle aktiver.

Nogle fordele ved at købe:

 • Du ejer aktivitet og ingen kan tage det fra dig, med mindre du har stillet det i sikkerhed for et lån
 • Du binder dig ikke i stramme langtidsaftaler, som kan være svære at opsige
 • Du vil næsten sikkert betale mindre for aktivet, hvis du har likviditet til at købe

Ulemper ved at købe:

 • Du belaster din likviditet, når du skal betale den fulde omkostning, inden du tager aktivet i brug
 • Hvis du bruger din kassekredit eller et banklån til aktivet, øger det omkostningerne, og du risikerer, at udlåneren vil have penge igen med kort varsel
 • En mindre virksomhed får sjældent den samme pris som et stort leasingfirma. Tilsvarende har en mindre virksomhed heller ikke samme produktkendskab og indkøbskompetence
 • Det er svært for en mindre virksomhed at planlægge udviklingen på længere sigt, hvorfor risikoen er rar at minimere
 • Det er sværere at få omkostninger og indtægter til at falde samtidigt
 • Du er helt og holdent ansvarlig for vedligeholdelse af aktivet
 • Du bærer risikoen for aktivets værdiforringelse eller nedbrud - og du står for udgifterne til efterfølgende nyanskaffelse
424

Regnskabsmæssige konsekvenser

Valg mellem køb og leasing har betydning for strukturen i virksomhedens regnskab. Leases et aktiv, påvirker det ikke balancen, bortset fra at det i noteform skal oplyses, at virksomheden har en leasingforpligtelse. Købes et aktiv, og lånefinansieres købet helt eller delvist, vil balance og gæld vokse. Leasing kan derfor være mindre regnskabsbelastende end køb.

48

Tjekliste til leasing

Der er mange ting, du skal være opmærksom på, når du vælger leasingselskab og indgår en aftale. Det er ofte en god ide at tage en advokat med på råd.
Vær opmærksom på:

 • Om leasingfirmaet har et godt ry
 • Om din kontrakt stemmer overens med jeres aftale
 • Om den periode, du skal bruge aktivet, er dækket af leasingkontraktens længde
 • Om du kender de finansielle konsekvenser, hvis du ønsker at opsige aftalen
 • Om det udstyr, du leaser, er nyt eller i den stand, det er aftalt
 • Om du forstår alle betingelser i kontrakten og kender alle omkostningerne
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.