Hvad kan vi hjælpe med?

Multimedieskat

Multimediebeskatning trådte i kraft pr. 1. januar 2010 og har erstattet de daværende regler om fri telefon, skattefri datakommunikation og skattefri anvendelse af computere og tilbehør.

Multimediebeskatningen omfatter følgende goder, som betales og stilles til rådighed af arbejdsgiver med mulighed for privat anvendelse:

  • Telefoni
  • Datakommunikation via internettet
  • Computere med sædvanligt tilbehør

Der er tale om en "rådighedsbeskatning", som også kendes fra f.eks. beskatning af fri bil. Det vil sige, for at blive omfattet af multimedieskatten er det ikke afgørende, om man faktisk benytter goderne. Alene rådigheden (muligheden for privat benyttelse) uden for arbejdsstedet er i princippet nok til at udløse beskatning.

Anvendelse af arbejdsredskaber på arbejdspladsen - også til private formål - medfører ikke beskatning, og en bærbar pc, stillet til rådighed på arbejdspladsen, medfører ikke i sig selv beskatning, selvom den de facto kan tages med hjem.

Tages en pc, mobiltelefon eller andet udstyr med uden for arbejdsstedet (i princippet bare én gang), er godet bragt ind i den private sfære, og der vil være en stærk formodning om, at den er til rådighed for privat anvendelse, og så skal der ske beskatning. Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og kun ved meget sikre beviser for, at udstyret kun er brugt erhvervsmæssigt.

Hvem er omfattet

Alle, der får et multimedie stillet til rådighed af deres arbejdsgiver, hvor der er mulighed for privat anvendelse uden for arbejdsstedet, omfattes af multimediebeskatningen. Begge ægtefæller/samboende i en husstand skal beskattes med hver 3.000 kr., hvis de hver især får stillet ét eller flere multimedier til rådighed af deres arbejdsgiver. Se om den nye ægtefællerabat i afsnittet om "beskatning".

Multimedieskatten gælder også for selvstændigt erhvervsdrivende, der samtidig har fradrag for samtlige udgifter. Medlemmer og medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn m.m. og andre, der modtager honorar eller personalegoder, og som får et multimedie stillet til rådighed, er også omfattet af multimediebeskatningen.

Der er indført en særlig undtagelse for ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige ulønnede medhjælpere, som får stillet multimedier til rådighed i forbindelse med deres arbejde, jf. ligningslovens § 7M.

Ud over de ulønnede personer, der yder bistand i forbindelse med frivillig foreningsaktivitet i skattefrie foreninger samt hjemmeværnet, er der ikke givet undtagelser til særlige erhvervsgrupper. Multimedieskatten kan kun undgås i de situationer, hvor rådigheden for privat anvendelse er begrænset eller ikke til stede.

I forbindelse med arbejdsgiverbetalt uddannelse kan der stilles en pc til rådighed på lige fod med f.eks. bøger og andet materiale - også til brug for forberedelse hjemmefra - uden at det medfører multimediebeskatning. Uddannelsen skal opfylde betingelserne for skattefrihed, og pc"en må ikke benyttes privat.

Handicappede, som får stillet multimedier til rådighed af de sociale myndigheder efter sociallovgivningens regler, skal ikke betale multimedieskat.

Telefoni

Telefoni, som er betalt af arbejdsgiver og stilles til rådighed med mulighed for privat anvendelse, er omfattet af multimediebeskatningen. Telefoni omfatter ud over almindelig fastnettelefon og mobiltelefon også både oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt sædvanlige telefonserviceydelser. Også selve telefonapparatet/ terminalen, hvad enten det drejer sig om en fastnettelefon eller en mobiltelefon, er omfattet.

En telefon/terminal omfatter også små håndholdte/minicomputere, hvis hovedfunktion er telefoni samt evt. kalenderog tidsregistreringsfunktion - såsom PDA, smartphones og lign.

En mobiltelefon, som udelukkende er til rådighed i arbejdstiden (dvs. som ikke tages med hjem og ikke er til rådighed uden for arbejdstiden), skal ikke beskattes. Det vil sige, at medarbejdere, som lader deres arbejdsmobiltelefon ligge på kontoret, når de går hjem, omfattes ikke af multimedieskatten.

Medarbejdere, der har en mobiltelefon til rådighed uden for arbejdstiden, skal som udgangspunkt betale multimedieskat.

Hvis mobiltelefon, PDA m.m. er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (f.eks. ved tilkaldevagt, tidsregistrering m.m.), kan rådigheden begrænses/afkræftes med en tro-og-love-erklæring, selvom den tages med hjem. Det er en forudsætning for at undgå beskatning, at arbejdsgiver fører stikprøvevis kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt, og det vil i denne forbindelse ikke som hidtil være lovligt at foretage enkeltstående private opkald, heller ikke fra arbejdspladsen. Der kan ikke anvendes tro-og-love-erklæring for at undgå beskatning af fastnettelefon, der er til rådighed på bopælen.

Datakommunikation via internet

Datakommunikation/bredbånd, som er betalt af arbejdsgiver og stilles til rådighed med mulighed for privat anvendelse - typisk på medarbejderens bopæl - er omfattet af multimediebeskatningen.

Både abonnements- og forbrugsudgifter til kommunikation via internetforbindelse samt engangsudgifter til etablering af internetforbindelsen er omfattet. Sædvanlige ydelser, som er en del af abonnementet, og andre ydelser, som er en integreret del af et internetabonnement, og som ikke kan udskilles, er også omfattet.

Som integrerede ydelser, der ikke kan udskilles fra internetabonnementet, nævnes i bemærkningerne til lovforslaget "gratis downloading af musik og tv-kanaler". Praksis på området har dog indskrænket dette til at være integrerede ydelser af mindre omfang, og har ikke tilladt egentlige tv-abonnementer o.lign. som en integreret del af et internetabonnement.

Der kan ikke anvendes tro-og-love-erklæring for at undgå beskatning af internet, der er til rådighed på bopælen. Computer med sædvanligt tilbehør Computere og it-tilbehør, som er betalt af arbejdsgiver og stilles til rådighed med mulighed for privat anvendelse uden for arbejdsstedet, er omfattet af multimediebeskatningen.

I relation til multimedieskatten skal både iPads og notebooks anses for computere. Se i øvrigt afsnittet "Flere goder af samme type".

Multimediebeskatningen omfatter ud over selve computeren også sædvanligt forekommende tilbehør af almindelig størrelse og standard (skærm, printer, software m.m.). Der skal være tale om computer evt. inkl. tilbehør og ikke tilbehør alene.

Skatterådet har i den seneste praksis på området fastslået, at en 26" skærm på nuværende tidspunkt kan anses for sædvanligt tilbehør til en computer, men ikke en 32" skærm.

Begrebet "sædvanligt tilbehør" vil ændre sig i takt med tiden og den teknologiske udvikling.

Udstyr, der ikke kan anses for "sædvanligt tilbehør", skal - ud over multimediebeskatningen - beskattes særskilt (med markedslejen). Dette kunne eksempelvis være avancerede fotoprintere m.m.

Computere med særligt programmel, som kun kan lånes med hjem i ny og næ, når der er et arbejdsmæssigt behov, og hvor der kun er et begrænset antal computere til rådighed for hjemlån, omfattes ikke af multimediebeskatningen, hvis de udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Computere, der medbringes på bopælen i enkeltstående tilfælde, og som opbevares på bopælen f.eks. i forbindelse med en tjenesterejse eller lign. (hvor man ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere computeren på arbejdspladsen), og som ikke anvendes privat, skal ikke beskattes.

Computere, der ofte befinder sig på bopælen, vil altid være omfattet og skal derfor beskattes.

Der kan ikke anvendes tro-og-love-erklæring for at undgå beskatning af computere, der er til rådighed på bopælen.

Beskatningen

Multimediebeskatningen er på 3.000 kr. årligt (for 2010 og 2011) pr. person i husstanden. Satsen pristalsreguleres løbende.

Multimediebeskatningen er A-indkomst, og der skal således ske løbende beskatning af 250 kr. hver måned, og arbejdsgiver har pligt til at indeholde AM-bidrag og A-skat for det antal måneder, hvor udstyret/godet har været til rådighed. Værdien af multimediebeskatningen er i øvrigt feriepengeberettiget.

Ved en brutto månedsløn før AM-bidrag på op til ca. 35.000 kr. (2011) vil multimediebeskatningen betyde en skat på ca. 100 kr. pr. måned. Ved en brutto månedsløn før AM-bidrag på over ca. 35.000 kr. (2011) vil multimediebeskatningen betyde en skat på ca. 140 kr. pr. måned

Der er tale om en standardsats uafhængigt af de faktiske udgifter, uden mulighed for fradrag (dvs. hverken modregning af egne udgifter eller egenbetaling) og uafhængigt af, hvor mange multimedier arbejdsgiver stiller til rådighed.

Fra og med 2011 indføres der en særlig ægtefællerabat, der med 25% pr. ægtefælle mindsker multimediebeskatningen for ægtefæller, der er samboende ved årets udgang. Der kan kun opnås rabat, hvis ægtefællerne tilsammen multimediebeskattes med minimum 4.000 kr./år (ved redaktionens slutning er lovforslaget dog ikke endeligt vedtaget).

Hvis en person får stillet multimedier til rådighed fra flere arbejdsgivere, har hver arbejdsgiver - uanset medarbejderens øvrige forhold - pligt til at foretage indberetning til SKAT. Men personen skal for året kun beskattes med én gang multimedieskat.

Den nye 25%-rabat til ægtefæller beregnes automatisk af SKAT og gives først i forbindelse med årsopgørelsen på samme måde, som hvis man har to arbejdsgivere, som begge indberetter multimedieskat. Her sker korrektionen (til maks. én gange beskatning) også på årsopgørelsen.

Det er under multimediebeskatningen uden betydning, om abonnementer til telefoni og bredbånd er oprettet i arbejdsgivers eller medarbejderens navn, men det har dog konsekvenser for momsfradragsretten, hvis fakturaen ikke er stilet til virksomheden. Arbejdsgiver kan som hidtil også dække udgifter til telefoni og bredbånd op til et bestemt beløb.

Arbejdsgiverbetalt medielicens er ikke omfattet af multimediebeskatningen og skal beskattes særskilt. Kontante tilskud/godtgørelser er ikke omfattet af multimediebeskatningen og skal som hidtil behandles som løn (Aindkomst).

Flere goder af samme type

Der er grænser for omfanget/antallet af goder, som den enkelte medarbejder kan få stillet til rådighed for privat benyttelse. Der vil altid kunne stilles flere goder til rådighed, hvis det er arbejdsmæssigt begrundet. Men der skal være en reel begrundelse for at få stillet to eller flere computere, telefoner eller bredbåndsforbindelser til rådighed for privat benyttelse.

Selvom der findes flere hybridlignende multimedieprodukter på markedet, skal disse i relation til multimedieskatten altid kategoriseres som enten en computer eller en mobiltelefon for at kunne være omfattet af multimedieskatten. Alternativet er, at goderne skal beskattes særskilt ud over multimedieskatten.

Umiddelbart må det være ud fra en konkret vurdering fra arbejdsgivers side, om det ud over en evt. arbejdscomputer eller mobiltelefon m.m. er nødvendigt at få f.eks. en ekstra computer eller mobiltelefon til rådighed for privat brug.

En computer, som er omfattet af overgangsreglerne for de gamle hjemme-pcordninger, og som dermed ikke er omfattet af multimediebeskatningen, skal ikke tælle med i vurderingen af antallet af goder, men holdes helt uden for multimedieskatten. Stiller arbejdsgiver goder til rådighed direkte over for den øvrige husstand (ægtefælle og børn m.fl.), er sådanne goder ikke omfattet af multimedieskatten, og der skal ske særskilt beskatning heraf (med en skønnet markedsleje).

For ordninger, hvor der er indgået aftale inden den 22. april 2009, fortsætter fradragsreglerne dog også efter 1. januar 2010, og der skal først betales multimedieskat af disse "gamle" ordninger fra og med 2013.

Arbejdsgivers pligter - indberetning og indeholdelse

Arbejdsgiver skal have fuldt overblik over alle "multimedier", som stilles til rådighed for medarbejderne, således at der kan ske en korrekt skattemæssig behandling. Der skal være styr på, hvilke medarbejdere som har mobiltelefon, bredbånd eller pc til rådighed:

  • Hvilke goder anvendes udelukkende arbejdsmæssigt?
  • Hvem har computere og tilbehør samt mobiltelefoner, som er til rådighed for privat benyttelse? * Hvem har arbejdsgiverbetalt fastnettelefoni og internet til rådighed på bopælen?
  • Skal der udarbejdes tro-og-love-erklæringer vedr. mobiltelefoner og PDA"ere m.m.?

Manglende indberetning og manglende indeholdelse af AM-bidrag og A-skat kan blive en dyr fornøjelse for arbejdsgiver, da arbejdsgiver hæfter for manglende skatter.

Det er arbejdsgivers pligt at sikre sig, at der sker korrekt beskatning og indberetning til SKAT - samt korrekt indeholdelse og afregning af AM-bidrag og A-skat.

Retningslinjerne for arbejdsgivers kontrolforpligtelse i relation til medarbejderes brug af multimedier, når medarbejderne ikke beskattes, skal findes i SKATs offentliggjorte vejledning om multimedieskatten. Som udgangspunkt skal der mere end en årlig stikprøvekontrol til, for at arbejdsgiver kan dokumentere over for SKAT, at der er foretaget fornøden kontrol af medarbejdernes brug af tildelte multimedier. I sidste ende er det dog op til arbejdsgiveren at kunne dokumentere over for SKAT, at der er indberettet korrekt.

Optimeringsmuligheder

Multimedieskatten er kommet for at blive - og i stedet for at tænke i muligheder for at undgå beskatning (hvilket er administrativt besværligt), bør der i stedet for tænkes konstruktivt og i muligheder for optimering.

Pc"er, tilbehør og telefoner kan indgå i en fleksibel lønpakke og finansieres ved reduktion af kontantlønnen.

For medarbejdere, som alligevel rammes af multimedieskatten, gælder det derfor om at få så meget som muligt stillet til rådighed, da den nye skat er en standardsats. Herudover vil det være attraktivt at samle alle arbejdsgiverbetalte mulitimedier hos den ene ægtefælle, hvis dette er muligt.

Etablering af valgfrie ordninger med fleksible lønpakker giver umiddelbart nogle økonomiske udfordringer for arbejdsgiver. Men hvis arbejdsgiver er villig til at påtage sig administrationen og den tilhørende økonomiske risiko, kan der etableres og tilbydes fleksible lønpakker inkl. multimedier - og som udgangspunkt som en omkostningsneutral ordning for arbejdsgiver.

Det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på overholdelse af gældende regler og praksis ved aftaler om fleksible lønpakker med lønreduktion.

Særligt opmærksom skal man være på fastsættelse af beregningsgrundlaget for feriepenge og pension.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.