Hvad kan vi hjælpe med?

Tryghed - forsikring, pension og aktiver

764

Når du opretter din virksomhed skal du være opmærksom på, at du har de nødvendige forsikringer på plads. Mange iværksættere har så travlt, at de glemmer at sætte sig ordentligt ind deres forsikringsbehov - og det er en fejl, du gør bedst i ikke at begå.

Nogle forsikringer er lovpligtige, andre er frivillige. Få styr på, hvilke forsikringer der dækker dig og din virksomhed bedst og præcist, så du hverken over- eller underforsikrer dig. I samarbejde med forsikringsselskabet bør du afdække din virksomheds aktiver og aktiviteter, så I kan nå frem til en ordning, der dækker alt det nødvendige. Det gør I bl.a. ved at se på omsætning, varelager, inventar, maskinpark, lokaler og en lang række andre forhold, som er med til at afgøre, hvordan din forsikringspolice skal udformes.

Du skal også være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at de forsikringer, loven kræver, dækker din virksomhed helt. Derfor er det godt, at du undersøger det nøje og husker at få tegnet de frivillige forsikringer, du kan få brug for.

Hvis du er i tvivl om, hvilket forsikringsselskab du skal vælge, kan du søge vejledning hos en uafhængig forsikringsrådgiver og evt. gennem Ase. De forskellige rådgivere har ofte helt specifikke specialer og stort overblik over mulighederne for netop din virksomhed.

Der er stor forskel på, hvilke forsikringer forskellige virksomheder i forskellige brancher skal eller kan tegne. Her kan du læse om:

  • Lovpligtige forsikringer
  • Forsikringer virksomheden kan tegne
  • Forsikringer du kan tegne som ejer af virksomheden
  • Forsikring - virksomhed i hjemmet

Husk, at uanset hvilke forsikringer du tegner, er det vigtigt, at du forstår, præcis hvordan du er dækket, så din virksomhed ikke vælter pga. en skade, som forsikringsselskabet ikke vil anerkende.

765

Lovpligtige forsikringer

Når du starter virksomhed, er der nogle forsikringer, du skal tegne ifølge loven:

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig, hvis du har ansatte i din virksomhed. Den sikrer alle ansatte eller deres efterladte erstatning for ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, der arbejdes under.

Også skader, der kan forventes inden for den tilskadekomnes arbejdsområde - det kan for eksempel være rygskader, dækkes af arbejdsskadeforsikringen.

Arbejdsskadeforsikringen dækker dog kun skader, der giver varige mén. Midlertidige skader dækkes af arbejdsgiveren og det offentlige efter reglerne om sygedagpenge m.v.

Som selvstændig kan du også tegne arbejdsskadeforsikring for dig selv og for din ægtefælle, hvis han eller hun er medarbejdende i virksomheden. Det er ikke lovpligtigt, men en rigtig god ide at gøre, så du er forsikret mod ulykker i arbejdstiden.

766

Erhvervssygdomssikring

Siden 1999 har Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) været obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere i Danmark. Denne forsikring dækker og udbetaler erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme og må ikke forveksles med Arbejdsskadeforsikring. Selvstændige kan også tegne denne forsikring for sig selv - men det er ikke lovpligtigt.

767

Ansvarsforsikring (køretøjer)

Du skal både tegne ansvarsforsikring for indregistrerede og uindregistrerede køretøjer.

Bygningsbrandforsikring

Er vigtig, hvis du ejer de bygninger, hvorfra du driver virksomhed. Den sikrer dig mod brand, lynnedslag og eksplosion. Forsikringen er obligatorisk, hvis der er gæld i ejendommen.

Ud over selve bygningen dækker forsikringen tilbehør, der alene vedrører bygningens drift, f.eks. varmeanlæg, sanitære installationer, el-installationer o.l.

Ansvarsforsikring (rådgivning)

Virksomheder i nogle brancher - eksempelvis juridisk rådgivning og revision - kan have rådgivningsansvar og skal tegne forsikring, der dækker dette ansvar. Forsikringen dækker, hvis virksomheden holdes ansvarlig for rådgivning, der har medført tab for klienten. Hvis du er i tvivl om, hvor vidt det kræves, at du tegner en sådan forsikring, kan du kontakte din brancheorganisation eller dit forsikringsselskab.

768

Forsikringer virksomheden kan tegne

Enhver virksomhed er sårbar, hvis uheldet er ude, og du kan forsikre dig mod alle tænkelige problemer og skader. Men det er vigtigt, at du vurderer risikoen. Kan du leve med en specifik risiko, er der ingen grund til at forsikre sig mod den. Læs mere om forsikringer og risikohåndtering her.

Her er et lille udpluk af alle de forsikringer, du kan - men ikke skal - tegne for din virksomhed:

Bygningsforsikring

Kan indeholde dækning for brand, indbrud, vand- og stormskade samt påkørselsskade.

Produktansvar

Dækker det ansvar som producent eller sælger pålægges, hvis defekte produkter eller ydelser medfører skade på personer eller ting efter levering.

Erhvervsansvar

I private forsikringer er en ansvarsforsikring normalt en del af indboforsikringen. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet for erhvervsforsikringer.

Her skelner man skarpt mellem to former for ansvarsforsikringer:

  • Almindelig ansvarsforsikring
  • Professionel ansvarsforsikring

1) Den almindelige ansvarsforsikring dækker skader, du forvolder, når du udøver dit erhverv. Hvis du f.eks. er på kundebesøg hos og kommer til at vælte en Ming vase eller hælde kaffe på det fine, lyse gulvtæppe

2) Den professionelle ansvarsforsikring dækker skader, du forvolder som et led i dit erhverv. Revisorer og advokater er eksempelvis forpligtede til at have en forsikring, som dækker kunders tab, hvis deres rådgivning fører til tab eller problemer for klienten, men også andre faggrupper kan pådrage sig et erstatningsansvar:

Mekanikeren kan komme til at ødelægge motoren på en bil ved at justere den forkert, og IT-konsulenten kan være årsag til store tab, hvis han fjumrer med kundens computersystemer. Det kan altså være en god ide at tegne en professionel ansvarsforsikring.

Drifttabsforsikring

Dækker, hvis din omsætning falder som følge af anerkendt skade.

Driftsforsikring

Dækker, hvis arbejdstager eller -giver uagtsomt påfører en kunde tab af omsætning i forbindelse med udførelse af arbejde.

Transportforsikring

Dækker skader og tab af varer i forbindelse med import og eksport. Forsikring af varer under transport mellem køber og sælger er en hel videnskab i sig selv, og der er forskellige muligheder for at fraskrive sig, påtage sig eller dele risikoen.

Udstyrs- maskine- og IT-forsikring

Dækker skader på produktionsmaskiner og IT-anlæg.

780

Forsikringer du kan tegne som indehaver

Mens virksomhedens forsikringer sikrer virksomheden mod forskellige risici, dækker indehaverens forsikringer ham eller hende personligt.

Du kan tegne disse forsikringer:

Sygeforsikring

Den dækker dit fravær fra arbejde fra 3. dagen ved almindelig sygdom som influenza og forkølelse. Hvis du betaler en højere præmie, kan du modtage dagpenge fra 1. dagen. Ordningen administreres af din lokale kommune.

Erhvervssygdomssikring

Udbetaler erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme.

Ulykkesforsikring

Din private ulykkesforsikring dækker sandsynligvis ikke under arbejde i egen virksomhed. Derfor skal der tegnes en ny, hvis du ønsker en sådan.

770

Forsikring af virksomhed i hjemmet

Mange nye iværksættere har ikke den store pose penge at gøre godt med - der er mange udgifter forbundet med opstarten, og hvis det kan lade sig gøre, er det derfor oplagt at drive virksomheden hjemmefra og dermed spare udgiften til husleje, indtil virksomheden kommer rigtigt ud af starthullerne.

Men hvis du arbejder med din virksomhed hjemmefra, kan du ikke gå ud fra, at din almindelige familieforsikring dækker.
Du er nødt til at skelne mellem virksomhed og hjem og lave en opgørelse over hvilke ting, der hører til virksomheden. Din almindelige familie/indboforsikring dækker med al sandsynlighed ikke:

  • Den fulde værdi af arbejdsudstyr
  • Erhvervsansvar

Tal med dit forsikringsselskab om dine virksomhedsplaner og en udvidelse af din forsikring. De vil muligvis kræve, at du ændrer nogle ting i hjemmet (det kan for eksempel være bedre låse, gitter for vinduet, et brandskab e.l.).
Husk også, at din bilforsikring skal ændres, hvis du har tænkt dig at bruge din private bil til forretningsformål.

771

Pension

Som selvstændig er du selv ansvarlig for din pension. Mange selvstændige regner med at spare op i virksomheden, men det er ikke altid nok. Markedet for din virksomhed kan se meget anderledes ud, når du når pensionsalderen. Derfor skal du overveje, om du vil spare op til din pension på andre måder. Det kan være gennem en almindelig pensionsordning, hvor du indbetaler en del af din løn. Det kan også være du vil investere i obligationer, aktier eller ejendomme.

Du kan kontakte pensionsselskaber, investeringsforeninger eller pengeinstitutter eller en uafhængig pensionsrådgiver for at finde ud af dit behov.

772

Supplering til dagpenge: Ledighedsforsikring

Det er ikke rart at tænke på, men du bør alligevel gøre dig nogle overvejelser om, hvordan du vil klare dig økonomisk, hvis det ikke går med virksomheden.

Dagpengesatsen kan være markant lavere end den indtægt, du har været vant til, og det kan i yderste konsekvens tvinge dig fra hus og hjem, hvis du bliver ledig.

Der er naturligvis mange måder at sikre sin fremtid på - måske sparer du op eller investerer. Uanset hvordan og hvor meget du sparer op - hvis du overhovedet gør det - bør du gøre op, hvor mange penge du bruger på faste udgifter og forbrug i privaten, så du har et sammenligningsgrundlag.

Finder du, at dagpengesatsen i a-kassen er for lav til, at du og din familie vil kunne opretholde jeres sædvanlige livsstil, måske så lav at I ikke kan leve med det, så kan du vælge at tegne en ledighedsforsikring.

773

Barselsorlov og -dagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption er også et tilbud til dig som selvstændig. Det er her, den fleksible barselsorlov kommer ind i billedet.

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder visse krav om beskæftigelsens omfang.

Du skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst 18 timer om ugen i seks måneder inden for de sidste 12 måneder. Og du skal have drevet selvstændig virksomhed hele den seneste måned før orlovens begyndelse.

Hvis du tidligere har været lønmodtager, medregnes denne beskæftigelse, når seks måneders-kravet skal opgøres.


Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?
Når du er selvstændig, afhænger dine barselsdagpenge af, om du har købt en sygeforsikring hos Statens Administration. Hvis du er forsikret, har du ret til mindst 2/3 af den maksimale barselsdagpengesats, uanset hvor meget du har tjent.

Fulde dagpenge er i 2015 kr. 4.135,00 om ugen.

Hvis du ikke har købt en sygeforsikring hos Statens Administration, beregnes dine barselsdagpenge alene ud fra din virksomheds overskud det foregående år.

Hvis du er ny som selvstændig, gælder der særlige regler. Du har ret til dagpenge i fire uger, før du forventer at føde. Den dag, du forventer at føde, regnes med i de fire uger.

Ase administrerer ikke barselsdagpenge. Derfor bør du kontakte din kommune, hvis du ønsker præcis information om din personlige situation.

Du kan søge flere oplysninger på:
Virk.dk 
Borger.dk 
Star.dk 
Statens-adm.dk

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.