Hvad kan vi hjælpe med?

Økonomi - få styr på prissætning, cash flow, regnskab og bogføring

792

Styr på økonomien er alfa og omega i en nystartet virksomhed. Her kan du læse om alle aspekter af prissætning, hvordan du effektivt styrer virksomhedens pengestrømme, og hvad du skal huske i forhold til reglerne for regnskab og bogføring.

793

Forstå prissætning

Den pris, du sætter for dit produkt, er en af de vigtigste beslutninger. For høje eller for lave priser vil i bedste fald begrænse dine vækstmuligheder. I værste fald kan det være en trussel mod virksomhedens eksistens.
Derfor skal du nøje overveje din prisstrategi, både som nystartet og etableret virksomhed.

Du skal i din prissætning naturligvis sikre profitabilitet og konkurrencedygtighed.

Her vil du få indblik i, hvordan du laver din prisstrategi, og hvordan du identificerer dine omkostninger, så du kan sikre profitabilitet samt forskellige prissætningsmetoder til forskellige markeder.

794

Forskellen på omkostninger og værdi

At tænke i den simple forskel mellem omkostninger og værdi kan ofte øge betyde meget for din profitabilitet.
Hvad er forskellen?

 • Omkostningen - er de penge du bruger på at producere en vare eller ydelse
 • Prisen - er, hvad kunden betaler for varen eller ydelsen
 • Værdien - er, hvad kunderne føler varen eller ydelsen er værd for dem

Et eksempel kan være omkostningerne for en vvs-mand, der har repareret et utæt vandrør hos en kunde. Rejseomkostningerne har været 50 kroner, materialeomkostningerne 25 kroner og en times arbejde til en timepris på 100 kroner.

Ikke desto mindre er kundens værdi af ikke at have vand over det hele langt større end omkostningerne på de 175 kroner. Derfor kan vvs-manden tage 500 kroner for sit arbejde. Prisfastsættelsen skal derfor altid afspejle værdien for kunden, men du skal selvfølgelig heller ikke ignorere konkurrenternes prissætning.
For at maksimere indtjeningen, skal du derfor altid kende:

 • Fordelene - hvilke fordele har dine kunder ved at bruge dine varer eller ydelser?
 • Kriterierne - hvilke kriterier køber dine kunder ud fra? For eksempel hurtig levering, troværdighed, bekvemmelighed osv.
 • Værdi - hvilken værdi sætter kunderne på den vare eller tjeneste, du leverer?
  Sæt prisen, efter den værdi du skaber, ikke omkostningen forbundet med det.
795

Dækning af faste og variable omkostninger

Enhver virksomhed skal have dækket sine omkostninger for at være profitabel. Du må derfor have overblik over dine omkostninger for at kunne optimere din prissætning.

Du kan opdele dine omkostninger i to kategorier: Faste og variable omkostninger.
Faste omkostninger vil altid være der, uanset hvor meget eller hvor lidt du sælger. Det kan være lokaleomkostninger eller lønninger.

Variable omkostninger stiger i takt med dit salg. Det kan være transport eller råmaterialer. Hvis du skal være profitabel, skal du altid sætte en pris over dine variable omkostninger. Men det er ikke nok. Hvert salg over dine variable omkostninger bidrager til at dække dine faste omkostninger - og når de også er dækket - opnår du profit.

796

Prissætningsmodeller

Der er generelt to forskellige prismodeller, du kan bruge: Den omkostningsbaserede og den værdibaserede. Hvilken en du vælger, afhænger af din virksomhedstype, dine kunder og konkurrencesituationen.

Omkostningsbaseret prissætning

Denne model tager udgangspunkt i omkostningerne forbundet med at producere varen eller tjenesten og ligger dertil en profitmargin. Profitten er ofte udtrykt procentuelt.

Modellen ses ofte i brancher, hvor der handles med stor volumen eller på markeder, hvor pris er den afgørende konkurrenceparameter.

Omkostningsbaseret prissætning tager ikke højde for din position på markedet og dit image. Ofte glemmer man også skjulte omkostninger. Det kan derfor være svært at prisoptimere ud fra modellen.

Værdibaseret prissætning

Modellen fokuserer på, hvad kunderne er villige til betale ud fra de fordele, produktet repræsenterer for dem.
Hvis du klart har defineret fordelene, som giver dig et fortrin overfor konkurrenterne, kan du prissætte ud fra en værdibetragtning. Tilgangen kan være yderst profitabel, men du risikerer, at kunder vil føle sig frastødt og måske endda, at nye virksomheder træder ind på dit marked. Ved værdibaseret prissætning kan det være en fordel at prisdifferentiere, sådan at alle betaler den pris, de er villige til at betale.

797

Din prisstrategi

På mange markeder opfattes en høj pris som kvalitet. Opfattelsen af dit produkt er vigtigt for prissætningen og omvendt.

Uden et rigtig god grund er det formodentlig ikke fornuftigt at sætte priser, der er alt for høje eller lave. Både en for høj og for lav pris er profit lige ud af vinduet.

En god prisstrategi handler om at kende sine kunder og konkurrenter. Ring til dine konkurrenter. Udgiv dig for at være kunde. Tilsvarende skal du undersøge og eksperimentere med forskellige priser overfor dine kunder.

Tænk også over, hvilke kunder der er profitable. Ofte er det de loyale kunder, der måske får en bedre pris. Det kan også være, at kundegrupper, der vil betale mindre, kan få rabat.

798

Valg af pristaktik

Der findes forskellige måder at regulere priserne på for at skabe størst mulig profit. Ofte kan selv en meget lille ændring resultere i en stor indtjeningsfremgang.

Rabat

Forskellige typer af rabat kan være et effektivt afsætningsværktøj. Det kan være lagersalg for at gøre plads til næste kollektion eller mængderabat for at tilskynde til større ordre.

Men pas på. Hvis du har for høje rabatter, kan kunderne blive mistænkelige overfor dine normale priser. Måske bliver kunderne også i tvivl om kvalitet eller leveringssikkerhed. Og du skal naturligvis også være opmærksom på, at du mindst får dækket dine variable omkostninger.

Uafrundede priser

På markeder hvor pris er vigtigt, kan du få varen til at virke billigere ved at prissætte den i skæve intervaller. Du kender det fra supermarkedet. 19,95 kr. virker billigere end 20 kr. Sådan tænker mange i hvert fald.

Angreb

En aggressiv taktik hvor formålet alene er at vinde kunder. Du underbyder markedet, selvom det betyder tab, med det formål at gøre kunderne profitable over tid.

Skimming

Hvis dit produkt er unikt, kan skimming være en yderst profitabel taktik. Skimming betyder, at du tager en meget høj pris i starten og nedsætter den over tid. På den måde får du mest for produktet, fordi kunderne hver især betaler for den værdi, produktet repræsenterer.

Penetration

Penetration er det modsatte af skimming. Du starter med en lav pris for at opnå markedsandele, inden konkurrenterne indhenter dig. Når du først har loyale kunder, kan du sælge dem andre mere profitable varer.

799

Prisændringer

Du har naturligvis behov for løbende at ændre dine priser. Inden du gør dette, bør du analyse, hvordan din indtjening bliver påvirket af forskellige priser.

Ved prisændringer er der to nøglespørgsmål, du skal besvare:

 • Hvilken indflydelse vil prisændringer få for din salgsvolumen?
 • Hvordan vil ændringen påvirke profitten per salg?

Husk at din indtjening godt kan stige ved en prisstigning, selvom din omsætning falder.

Hvis du nedsætter dine priser, skal du forklare dine kunder, hvorfor det er nødvendigt. Det kan samtidig være en god anledning til at understrege de fordele, du leverer.

Nogle gange kan du skjule en prisforhøjelse ved at introducere et nyt og dyrere produkt som erstatning for et tidligere.

Koncentrer dig om at skabe indtjening. Det er en typisk fejl enten at sælge sit produkt for billigt eller at være for prisfokuseret. I de fleste tilfælde vælger kunderne dit produkt ud fra de fordele, det giver. Her er prisen altså langt fra den eneste årsag.

800

Pengestyring

Penge er din virksomheds benzin. En sund og stærk virksomhed er kendetegnet ved en effektiv styring af virksomhedens pengestrømme (Cash Management). I sin mest simple form er det et spørgsmål om at sende fakturaer til sine kunder, blive betalt rettidigt, have gode betalingsbetingelser hos sine leverandører samt at holde omkostningerne nede i virksomheden.
Pengestyring skal være en systematisk del af din økonomiske styring, virksomhedens forretningsgange og ikke mindst en integreret del af virksomhedens kultur.

En effektiv pengestyring kræver, at du laver en analytisk gennemgang af virksomhedens betalingsstrømme, herunder betalingsrutiner, rykkerprocedurer og ikke mindst aftaler med kunder såvel som vare- som finansielle leverandører.
Virksomhedens evne til at styre pengestrømmene skal du overvåge løbende ved hjælp af en række nøgletal, der giver et overblik over udviklingstendenserne.

801

Bogføring og regnskab

Ud over beregning af over-/underskud eller eventuelle lønudbetalinger skal du i henhold til SKATs regler føre et regnskab over dine udgifter og indtægter, investeringer, gæld og tilgodehavender. Du skal bogføre diverse poster løbende, da SKAT kan forlange at se virksomhedens regnskab.

Har du rod i regnskabet, kan du få en bøde og SKAT kan afvise dit regnskab og i stedet lave et skøn over din indkomst. Betaler du moms og skat for sent, koster det gebyrer og renter. Et regnskabsprogram kan hjælpe dig med at holde styr på din bogføring og dit regnskab, så du slipper for bøder og påtale.

Krav til bogføring og regnskab

Som erhvervsdrivende har du en række pligter med hensyn til bogføring og udarbejdelse af regnskab m.v.

Du skal bl.a. være opmærksom på følgende:

 • Din virksomhed skal løbende (regelmæssigt) sørge for at bogføre indtægter og udgifter. Endvidere skal der udarbejdes et regnskab.
 • Du skal gemme bilag på alle dine udgifter og indtægter. Ellers har du ikke mulighed for at dokumentere over for SKAT eller revisor, at bogføring og regnskab er lavet korrekt.
 • Du har lov til selv at føre den daglige kassekladde (kasseregnskab) og overlade bogføringen helt eller delvist til din revisor, men det er stadig dig, der er ansvarlig for bogføringen.
 • Regnskab og bilag skal du gemme i 5 år regnet fra udløbet af det regnskabsår, som materialet vedrører. Regnskabsmaterialet for 2015 skal således opbevares til og med 31. december 2020.
 • Du skal opbevare regnskab og bilag på en måde, så materialet er sikret mod brand og tyveri m.v. Husk at tage sikkerhedskopi af edb-bogføring m.v., og gem det lige så sikkert som det øvrige regnskabsmateriale.
 • Herudover skal din virksomhed, hvis den er drevet som en personligt ejet virksomhed, udarbejde et skattemæssigt årsregnskab, som vedlægges selvangivelsen.
 • Hvis din virksomhed er organiseret som et ApS eller et A/S, skal du udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af selskabets revisor og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selvangivelsen indsendes til SKAT sammen med et særligt skattemæssigt regnskab.
 • Som nystartet skal du normalt opgøre momsregnskabet (og/eller lønsumsafgiftsgrundlaget) hvert kvartal og indsende angivelse. Skatteregnskabet skal kun afsluttes én gang om året. Ved årets udløb skal du endvidere tælle dit varelager og opgøre varelagerets værdi.

I Erhvervsstyrelsens "Bogføringsvejledning" kan du læse mere om, hvordan du bogfører og laver dit regnskab, så alle bogføringslovens krav bliver overholdt.

Hjælp til bogføring og regnskab

Er du helt på bar bund ift. bogføring og regnskab, kan det også være en god ide at rådføre dig med en revisor.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.