Hvad kan vi hjælpe med?

Nye regler for beskatning og indberetning af personalegoder

Med virkning pr. 1. januar 2011 er der indført:

 • En ny bagatelgrænse på 1.000 kr. (2011) for beskatning af mindre personalegoder
 • Skattefrihed for sponsorbilletter modtaget i et ansættelsesforhold

Den gamle bagatelgrænse på 5.500 kr. (2011) for arbejdsmæssigt betingede goder eksisterer fortsat.

Herudover er der netop offentliggjort en ændring til indberetningsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at:

 • Arbejdsgivere fremover kun skal indberette personalegoder med værdi på over 1.000 kr.

Lempelse af regler for indberetning af mindre personalegoder

Arbejdsgiver har fremover kun indberetningspligt, hvis værdien af et skattepligtigt personalegode overstiger 1.000 kr. Arbejdsgiver skal ikke holde styr på, hvor meget den enkelte medarbejder modtager af bagatelagtige personalegoder. Kun i de tilfælde, hvor værdien af det enkelte gode overstiger 1.000 kr., skal der ske indberetning med værdi i rubrik 55 til eIndkomstregistret.

Den nye indberetningsbekendtgørelse har virkning for indberetninger fra og med juni 2011.

Der indføres dog en overgangsregel. Hvis arbejdsgiver har foretaget indberetning af mindre bagatelagtige personalegoder (værdi under 1.000 kr.) for perioden januar–maj 2011, er det frivilligt, om arbejdsgiver vil korrigere
de allerede indberettede beløb for denne periode.

Arbejdsgiver skal ikke indberette værdien af følgende goder:

 • Goder omfattet af den nye bagatelgrænse, dvs. mindre skattepligtige goder med værdi på op til 1.000 kr. pr. gode (2011)
 • Goder omfattet af den gamle bagatelgrænse, dvs. arbejdsbetingede goder med værdi på op til 5.500 kr. pr. gode (2011)
 • Bonuspoint optjent i forbindelse med tjenesterejser
 • Firmabørnehave og firmavuggestue
 • Privat benyttelse af parkeringsplads (ved arbejdsstedet)
 • Privat benyttelse af goder stillet til rådighed af hensyn til arbejdet – uden at være omfattet af den gamle bagatelgrænse (f.eks. anden privat anvendelse af brobizz end mellem hjem og arbejde)
 • Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber (f.eks. håndværkeres lån og brug af værktøj, trailer, lift m.m.)
 • Fri avis leveret på medarbejderens bopæl tildelt uden lønomlægning – og som i øvrigt ikke er omfattet af hverken den gamle eller nye bagatelgrænse.

Medarbejderne har fortsat selvangivelsespligt for eventuel skattepligtig værdi af sådanne goder.

Følgende goder skal altid indberettes af arbejdsgiver med angivelse af værdi i de anførte rubrikker:

A-indkomst:

 • Fri firmabil, rubrik 19
 • Multimedier, rubrik 20
  -Det er altafgørende, at arbejdsgiver har fuldt overblik over, hvilke goder som er omfattet af multimediebeskatning (f.eks. begrænsning i antal goder og skærmstørrelse)
 • Fri kost og logi (som værdiansættes med Skatterådets standardsatser/normalværdi), rubrik 21
 • Kontante tilskud/godtgørelser og gavekort (skal behandles og indberettes som løn), rubrik 13
 • Refusion af private udgifter, herunder personlige medlemskaber og kontingenter (skal behandles og indberettes som løn), rubrik 13


B-indkomst:

 • Fri helårsbolig, sommer-/fritidsbolig og lystbåd, hhv. rubrik 50, 51 og 52
 • Medie-/radiolicens, rubrik 53


Lempelse af regler for beskatning af mindre personalegoder

Der er nu indført en ny årlig skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. pr. år pr. medarbejder. Overskrides denne bagatelgrænse, skal der ske beskatning af hele beløbet og ikke kun det overskydende beløb (på samme måde som den gamle bagatelgrænse for arbejdsmæssigt betingede goder).

For at medarbejderne fremover kan foretage en korrekt vurdering og få selvangivet den samlede værdi af mindre personalegoder, hvis den nye bagatelgrænse overskrides, er det afgørende, at medarbejderne har overblik over de forskellige regelsæt, og i hvilken ”kategori” de enkelte goder skal henføres til. Det er ligeledes medarbejderne selv, som skal fastsætte markedsværdien af goderne. Se eksempler på skattefrie og skattepligtige goder i oversigten nedenfor.

Ny skattefri bagatelgrænse

Den nye skattefrie bagatelgrænse omfatter kun personalegoder, hvor værdien af det enkelte gode ikke overstiger 1.000 kr., og derfor vil bagatelgrænsen typisk komme til at omfatte mindre gaver, præmier, påskønnelser og belønning, som f.eks.:

 • Blomster, vin og chokolade (som ikke anses for generel personalepleje)
 • Deltagergebyr til motionsløb (som ikke anses for generel personalepleje)
 • Adgang/årskort til svømmehal, forlystelsespark, zoo, museum, teater og sportsbegivenheder m.m.

Værdien af skattefrie goder (f.eks. generel personalepleje og sponsorbilletter) skal ikke tælles med under den nye bagatelgrænse.

Den nye bagatelgrænse omfatter ikke:

 • Kontanter og gavekort
 • Skattepligtige goder med særlig indberetning, f.eks.:
  - Licens
  - Goderunder multimediebeskatning

Det er medarbejderen selv, som skal holde styr på, om den samlede værdi af goder fra en eller flere arbejdsgivere overstiger 1.000 kr. for året. Den almindelige julegave skal medregnes i den samlede værdi, når det skal vurderes, om den nye skattefrie bagatelgrænse er overholdt – selvom julegaven i princippet betragtes som et skattefrit gode. Dog skal julegaver i naturalier aldrig beskattes, hvis værdien ikke overstiger 700 kr. pr. år (dvs. uændrede regler) – uanset at den nye bagatelgrænse i øvrigt overskrides.

Eksempler:

 1. Julegave til 900 kr., og der modtages ikke andre skattepligtige goder i løbet af året:
  - Ingen beskatning
 2. Julegave til 800 kr., og der modtages øvrige skattepligtige goder i løbet af året for 300 kr.:
  - Fuld beskatning af 1.100 kr. (skal selvangives af medarbejderen)
 3. Julegave til 700 kr., og der modtages øvrige skattepligtige goder i løbet af året for 400 kr.:
  - Kun beskatning af 400 kr. (skal selvangives af medarbejderen)

Sponsorbilletter

Med virkning pr. 1. januar 2011 er nu også værdien af sponsorbilletter til sports- og kulturarrangementer fritaget for beskatning efter følgende regler:

 • Hvis billetterne modtages i et ansættelsesforhold (dvs. gælder ikke for f.eks. bestyrelsesmedlemmer og politikere m.fl.)
 • Skattefrihed for medarbejdernes private benyttelse heraf (uanset antal billetter og arrangementer)
 • Skattefriheden omfatter også mad og drikke, som serveres som led i arrangementet
 • Skattefriheden omfatter ikke transport- eller rejseudgifter
 •  Arbejdsgiver skal have modtaget billetterne som en tillægsydelse i forbindelse med et sponsorat af det pågældende arrangement

Oversigt over goder

Skattefrie goder

Der findes en række skattefrie personalegoder, som naturligvis ikke tælles med i den nye bagatelgrænse, og som heller ikke skal indberettes, f.eks.:

 • Arbejdsredskaber, uniformer og sikkerhedsbeklædning m.m.
 • Skærmbriller
 • Parkering ved arbejdsstedet
 • Alle former for arbejdsgiverbetalt uddannelse (må dog ikke ”udelukkende være af privat karakter”)
 • Sundhedsydelser, som er lægefagligt begrundet og generel ordning tilbudt alle (f.eks. sundhedsforsikringer, alkoholafvænning og rygestop m.m.)
 • Sundhedsydelser til forebyggelse og/eller behandling af arbejdsrelaterede skader (ud fra en konkret vurdering)
  - F.eks. fysioterapi, zoneterapi, massage m.m.
 • Sundhedstjek af mindre omfang og værdi (på arbejdsgivers foranledning og i arbejdsgivers regi)
 • Generel personalepleje på arbejdspladsen
  - Kaffe, te, frugt og vand m.m. (samt i ny og næ slik, kage og morgenbrød m.m.)
  - Blomster i anledning af ansættelse, udnævnelse eller lign.
 • Arbejdsgivertilskud til almindelig kantineordning (hvis medarbejdernes egenbetaling opfylder mindstekravet på 15 kr. / 20 kr. pr. måltid)
 • Arbejdsgivertilskud til personaleforeninger (sport, kunst, kultur m.m.), hvis:
  - Tilskuddet anvendes til skattefrie personalearrangementer m.m.,
  - Tilskuddet ikke er væsentligt eller
  - Arbejdsgiver ikke har bestemmende indflydelse
 • Deltagelse i firmafester og -arrangementer
  - Julefrokost, sommerudflugt, afdelingsfest, teambuilding m.m.
  - Firma-idrætsdag, DHL-stafet, eventyr-løbet og lign.
 • Adgang til motionsfaciliteter på arbejdspladsen
 • I visse tilfælde deltagelse i firmasport betalt af arbejdsgiver
 • Personalerabatter (hvis rabatten ikke overstiger arbejdsgivers avance)
 • Jule- og nytårsgaver i naturalier (op til 700 kr. årligt)
  - Også ”gavebevis” (til begrænset udvalg), men ikke kontanter eller gavekort
 • Lejlighedsgaver (af begrænset / passende værdi i anledning af private mærkedage), dvs.:
  - Ved runde fødselsdage, bryllup og lign., der knytter sig til privatsfæren
  - Men ikke f.eks. 10-års jubilæum, da det knytter sig til arbejdssfæren
 • Sponsorbilletter til sports- og kulturarrangementer

Skattepligtige goder

Alle skattepligtige personalegoder er som udgangspunkt omfattet af den nye bagatelgrænse, f.eks.:

 • Gaver, præmier, påskønnelser og belønning i øvrigt
 • Deltagelse i arrangementer, som ikke anses for generel personalepleje eller kundearrangement:
  - Aktiviteter (sport, kunst, kultur, underholdning m.m.) i personaleforeninger, hvor arbejdsgiver har bestemmende indflydelse, eller hvor arbejdsgivers tilskud er væsentligt
  - Adgang til fitness m.m. uden for arbejdsstedet
 • Sundhedsydelser (hvis betingelser for skattefrihed ikke er opfyldt)
  - Helbredsundersøgelser (som omfatter mere end et sundhedstjek, uanset generel ordning)
 • Rejser, ferie og ophold (med turistmæssigt islæt)
 • Ledsagers deltagelse i forretningsrejser m.m.
 • It- og multimedieudstyr, som ikke er omfattet af multimediebeskatningen.

Gammel bagatelgrænse

Værdien af goder, der i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde (goder, hvor medarbejderen typisk selv ville have haft fradrag for den erhvervsmæssige andel af udgiften) er fortsat omfattet af den gamle bagatelgrænse, f.eks.:

 • Avis, tidsskrifter og magasiner - til brug ved arbejdet
 • GPS - til brug ved arbejdet
 • Bespisning - ved overarbejde
 • Vareafprøvning - test af nye produkter
 • Vaccination - i særlige tilfælde
 • Firmabeklædning - påbudt/ønsket af arbejdsgiver og med synligt logo eller navn

Arbejdsgiver har ingen pligt til at kontrollere overholdelse af bagatelgrænsen. Hvert enkelt gode skal blot ligge inden for beløbsgrænsen på 5.500 kr. Medarbejderen har pligt til at selvangive den fulde værdi af alle goder, hvis bagatelgrænsen på 5.500 kr. (2011) overskrides inden for året.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.