Hvad kan vi hjælpe med?

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsesarbejde er et bredt begreb, og bestyrelser optræder i mange henseender. Denne artikel handler om sammensætningen af en bestyrelse i en virksomhed. Der er ikke noget egentligt lovkrav om, at der skal være en bestyrelse i din virksomhed med undtagelse af de tilfælde, hvor der er tale om et aktieselskab. Selv om der for øvrige virksomheder ikke er lovkrav om, at der skal være en bestyrelse, kan det oftest være en god ide. Artiklen er derfor ikke kun relevant for aktieselskaber, men også for anpartsselskaber og andre selskabsformer.

Regler om aktieselskabers bestyrelse 

For aktieselskaber står reglerne om selskabets ledelse i aktieselskabslovens kapitel 9. Her fremgår det, at et aktieselskab skal have en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der normalt vælges af generalforsamlingen.

Ud over de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan der i selskaber, der gennem de seneste 3 år har beskæftiget mindst 35 medarbejdere, være tale om, at der skal vælges medarbejderrepræsentanter. Sker dette, skal antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer svare til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer, dog mindst 2.

Medarbejderrepræsentanter vælges for 4 år ad gangen, mens valgperioden for generalforsamlingsvalgte medlemmer fastsættes i selskabets vedtægter. Der er krav om, at bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

Bestyrelsens størrelse

Der er ikke noget krav om en bestyrelses størrelse, men det er væsentligt, at en bestyrelse har en sådan størrelse, at der er mulighed for en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer kan sætte deres præg på dialogen. Det kan anbefales, at der højst er seks generalforsamlingsvalgte medlemmer. Dog er det en god ide, at bestyrelsen har et ulige antal medlemmer for at undgå stemmelighed ved afstemninger.

En anden måde at undgå stemmelighed kan være ved at vedtage i vedtægterne, at formandens stemme skal være afgørende. De indstillede kandidater til bestyrelsen vælges ofte ved almindeligt flertalsvalg. Endvidere er det vigtigt, at bestyrelsen løbende evaluerer, om bestyrelsen har det mest optimale antal medlemmer set i forhold til virksomhedens aktuelle situation.

Nøgleord for bestyrelsesmedlemmerne 

Loyalitet, forretningsmoral, pligter og ansvar er nøgleord for en bestyrelses arbejde. For ejeren af den mindre eller mellemstore virksomhed er det samtidig meget vigtigt, at hans bestyrelse har interesse for, at virksomheden udvikler sig i positiv retning og lever op til medansvaret for, at virksomheden drives på fornuftig vis med indtjening for øje.

Sammensætningen af bestyrelsen

Hvordan en bestyrelse skal sammensættes i en virksomhed, afhænger af flere aspekter. Det har betydning, hvilken størrelse virksomheden har, hvilke ejerforhold der er og ikke mindst, hvilken branche der er tale om.

Bestyrelsen ledes af en formand, der i mange virksomheder spiller en vigtig rolle og deltager i virksomhedens aktivitet i videre omfang end den samlede bestyrelse. Formanden er ofte i praksis kontaktled til virksomheden.

Bestyrelser fungerer tilfredsstillende, når bestyrelseskandidater samlet har den relevante og tilstrækkelige viden og professionelle erfaring i forhold til virksomhedens behov.

Endvidere er det hensigtsmæssigt, at bestyrelsen er indstillet på, at der skal være en kvalificeret dialog med virksomhedens direktion med henblik på, at der arbejdes ensartet med virksomhedens strategiske udvikling og fremtidsmuligheder.

Endelig må virksomheden kræve, at bestyrelsesmedlemmet kan afsætte den fornødne tid til at varetage hvervet, og at bestyrelsesmedlemmet i sin færden i bestyrelsen skal være ubetinget loyal over for virksomheden. Endelig er det væsentligt, at bestyrelsen altid handler uafhængigt af særinteresser.

Evaluer bestyrelsesmedlemmerne løbende

Konklusionen er, at der ikke er nogen entydig løsning på, hvorledes en bestyrelse skal sammensættes, da det afhænger af, hvilken virksomhedsform og branche der er tale om, og hvilke kvaliteter der ønskes varetaget i bestyrelsen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at virksomhedens behov løbende ændres, og det kan derfor anbefales, at der løbende sker en evaluering med henblik på, om hver enkelt bestyrelsesmedlem tilfører bestyrelsen værdi. Hvis ikke det er tilfældet, skal bestyrelsesmedlemmet ud af vagten og erstattes af nye kræfter. 

Resume: Bestyrelsesarbejde er et bredt begreb, og bestyrelser optræder i mange henseender. Denne artikel handler om sammensætningen af en bestyrelse i en virksomhed.

x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
x
Få besked i din indbakke om nye
gratis livestreams, kurser og events
for små og mellemstore virksomheder
Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu.
Du kan altid framelde dig med et enkelt klik.