Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Handelsværdi

 Skattemæssigt skal værdien af virksomheden som altovervejende hovedregel sættes til handelsværdien. Handelsværdien er et udtryk for en objektiv værdi, som uafhængige parter må antages at ville nå frem til ved forhandling.

Det rummer naturligvis vanskeligheder at finde handelsværdien for de enkelte aktiver og for virksomheden som helhed. Skattemyndighederne har udarbejdet vejledninger til brug for standardiserede værdiansættelser af en række aktivtyper, f.eks. goodwill, aktier og fast ejendom.

Ved overdragelser mellem nærtstående personer, eksempelvis fra forældre til børn og til medarbejdere, vil skattemyndighederne sædvanligvis lægge betydelig vægt på de teknisk beregnede værdier, dvs. den offentlige ejendomsvurdering, vejledende retningslinjer for beregning af goodwill, skattekursberegningen m.v. Denne betragtning støttes i, at den nuværende ejer kunne give den nye ejer en gave, hvis aktiverne ikke er ansat til de rigtige handelsværdier.

Ved overdragelse med skattemæssig succession, dvs. hvor den nye ejer overtager den nuværende ejers skatteforpligtelser vedrørende den overdragne virksomhed, er der adgang til at reducere overdragelsesværdien (handelsværdien) med en beregnet værdi af den medfølgende skatteforpligtelse (såkaldte passivposter). Herved tager man hensyn til den skattebyrde, som den nye ejer overtager fra den tidligere ejer.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her