Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Benchmarking - Mål dig selv i forhold til andre virksomheder

Benchmarking er en værdifuld metode til at forbedre din forståelse af din virksomheds præstationer og potentialer ved at drage sammenligninger med andre virksomheder.

Hvilke virksomheder skal du udvælge til din egen benchmarking?

Det kan være en hjælp at sammenligne din virksomhed med andre virksomheder indenfor samme sektor. Din position på markedet og de særlige karakteristika ved netop din virksomhed skal være retningsskabende for, hvem du sammenligner dig med.

En lille virksomhed i en større sektor vil måske sammenligne sig med gennemsnitspræstationer i den pågældende sektor. Hvorimod en virksomhed, der stiler mod en hurtig og kraftig vækst, måske vil sammenligne sig med en førende, etableret virksomhed. Måske indenfor en helt anden branche eller i et andet land.

Du kan også benchmarke internt i din virksomhed. Hvis du for eksempel sammenligner fravær afdelinger imellem, kan den gode arbejdsmoral i den bedst præsterende afdeling måske sprede sig til de øvrige afdelinger.

Hvad skal jeg benchmarke?

Det er generelt de samme principper, der gælder for udvælgelse af KPI"ere som for udvælgelse af parametre i din virksomhed, som du skal sammenligne dig på i forhold til andre virksomheders præstationer (benchmarke). Det er altså de kritiske områder, du skal fokusere på. At benchmarke mod de andre virksomheders kundeservice kan eksempelvis være mere frugtbart end at sammenligne frokostordninger.

Hvordan skal jeg benchmarke?

Du bør kunne skabe datagrundlaget for alle relevante tal i din egen virksomhed. Det kan du i hvert fald relativt enkelt få hjælp til. Den største udfordring ved benchmarking er ofte at finde andre virksomheders data frem, når du skal drage sammenligninger.

Der findes flere kilder til at opnå den slags informationer:

 • Din brancheorganisation er et godt udgangspunkt, da de ofte sammenligner statistikker bredt indenfor forskellige sektorer
 • Kommercielle markedsanalyser kan give mere detaljerede oplysninger, men de kan også være kostbare
 • Du kan også lave field reseach, altså selv gå ud i marken og undersøge, hvordan du som kunde bliver behandlet i forskellige situationer. Måske kan du endda få adgang til en ansat i den pågældende virksomhed
 • Hvis virksomheden, du gerne vil sammenligne med, er ikke-konkurrerende, kan du åbent kontakte ledelsen. Det er ofte interessant for alle virksomheder at få benchmarket sin performance
 • Du kan også rette henvendelse til specialiserede rådgivere, der kan hjælpe dig med øvelsen

Brug dine data om benchmarking fornuftigt

Du bør udnytte dine data om benchmarking på samme måde, som du anvender dine præstationsmålinger, nemlig til at forbedre din virksomhed.

Det vil typisk betyde, at du skal formulere målsætninger for, hvordan du vil nå de benchmarkingværdier, du stræber efter.

Målinger indenfor produktionssektoren

Produktion er en sektor, hvor der i særdeleshed er mulighed for etablering af præstationsmålinger, da fleste dele af produktionsprocessen kan måles kvantitativt og præcist.

Et fingerpeg om den måde du kan måle præstationer på gives af Kvalitet-Omkostninger-Levering- systemet (også kaldet QCD for Quality - Cost - Delivery). Princippet betegner syv drivende kræfter, som samlet kan identificere de kritiske områder i produktionen.

De syv QCD"er er:

 • Ikke i orden første gang (Not right the first time - NRFT) - er et mål, der siger noget om, hvor stor en del af produktionen, der indeholder defekte produkter. Jo højere resultatet er, desto større chance er der for, at kunderne vil blive utilfredse med deres vare
 • Udskiftning af lagervarer (Stock turn - ST) måler gennemstrømningshastigheden på laget, altså med andre ord; omsætning af lagervarer. Større omsætningshastighed indikerer, at produktionen er effektiv og ikke låser ressourcer i varelageret
 • Effektiviteten af dit produktionsudstyr (Overall equipment effectiveness - EEO). Målet udtrykker, hvor god du er til at udnytte dit produktionsapparat. Her indgår tre elementer. Den tid produktionapparatet bruges, hvor ofte det bruges, og kvaliteten af udkommet fra produktionsapparatet.
 • Produktiviteten hos medarbejderne (People productivity - PP) måler antallet af arbejdstimer, fremstillingen af hvert enkelt, færdigt produkt tager. Ydermere skelner PP mellem værdifuld og spildt produktion - hermed korrigeres der for en eventuel overproduktion af varer, som der ingen efterspørgsel er efter
 • Udnyttelse af gulv/plads (Floor space utilization - FSU) måler indtægter, der skabes per kvadratmeter fabriksgulv. Det reflekterer, hvor virksom en virksomhed er, når det gælder minimering af faste udgifter
 • Overholdelse af aftalte leveringer (Delivery schedule achievement - DSA) måler, hvor succesfuld du er til at levere varer til den tid, du har aftalt med kunden
 • Værdi tilført per person (Value added per person) - måler den værdi, fremstillingen tilfører en råvare og sammenligner den med antallet af medarbejdere, der er involveret i processen. Ligesom PP ovenfor er dette et mål for medarbejdernes produktivitet.

Opstil brugbare målsætninger for din virksomhed

At styre vækst kræver, at du kan styre virksomhedens udvikling. Her skal du have mål og mekanismer, så du kan styrke præstationsniveauerne på tværs af virksomheden.

Key performance indicators, målsætninger og virksomhedsstrategi

Præstationsmålemetoder er et stærkt ledelsesværktøj, som kan hjælpe dig til at finde frem til de ændringer i din virksomhedsstrategi, som de fleste virksomheder i vækst har behov for. Dine vigtigste mål i din strategiplan kan implementeres via delmål i dine afdelinger og gennem en gennemtænkt KPI-struktur.
En virksomhed, der vil ekspandere med udgangspunkt i sine innovative evner, er måske indstillet på at opstille en målsætning, der handler om den årlige stigning i antallet af patenter, nye produkter eller licensindtjening. Det handler hele tiden om at identificere, hvad der bedst indfanger markedsdynamikken.

Sæt SMART mål op

Princippet i smart er enkelt og meget anvendeligt. Kort sagt dine mål bør være smarte (SMART) - Specifikke, Målbare, opnåelige (Achievable), Realistiske og Tidsafhængige.

 • Når du arbejder med KPI"ere, skal du sikre, at de første 2 (af de 5 ovennævnte) kriterier er opfyldt
 • Opnåelige - du må sætte dig ambitiøse mål, som motiverer og inspirerer dine medarbejdere. Men hvis målet sættes for højt, risikerer du, at luften går ud af ballonen, og medarbejderne mister modet. Se tilbage på sidste års præstationer for at få et overblik over de løft, du kan forvente dig
 • Realistisk - at sætte sig realistiske mål betyder, at man er fair overfor de mennesker, der skal gennemføre målene. Vær sikker på, at de mål du sætter dig kan gennemføres således, at de indføres der, hvor dine ansatte rent faktisk har en indflydelse på om, de kan gennemføres
 • Tidsafhængige - Et mål er ikke meningsfuldt, hvis der ikke er angivet en tidsfaktor

At fastsætte ansvar og resurser

Når først du har bestemt de mål, som du mener, kan skabe den ønskede vækst, må du følge op ved klart at melde ud om, hvem der har ansvaret for hvilke delmål.

Det er fint, at de overordnede mål er abstrakte, men dine KPI"ere bør være konkrete og direkte adresserede til bestemte afdelinger eller individer.

Det er usandsynligt, at det bliver udgiftsneutralt at nå dine mål, så vær klar til at tilføre resurser, der hvor det er nødvendigt. Du skal også være klar til løbende at revurdere og eventuelt lave ændringer, hvis fremskridtene ikke er som forventet.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her