Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Medarbejderobligationer - opsparingsform med store skattefordele

Ordningen indebærer, at medarbejdere kan spare skat ved en lønnedgang på op til 10 % for 5 år senere at få beløbet udbetalt skattefrit. I den 5-årige periode sker der forrentning til medarbejde­ren. Der er således tale om et skattemæssigt attraktivt løngode for medarbejderen.

Hvorfor er en medarbejderobligation interessant?

Skattelovgivningen indeholder særligt fordelagtige beskatningsvilkår for medarbejderobligationer sammenholdt med den beskatning, der sker af almindelig lønindkomst. Provenuet til medarbejderen vil i sidste ende blive større, hvis medarbejderen vælger at konvertere en løn­nedgang til en medarbejderobligation. Fordelen for medarbejderen afhænger af medarbejderens øvrige skattemæssige indkomstforhold.

Hvem kan deltage?

Arbejdsgiveren skal som udgangspunkt tilbyde alle medarbejdere, der er ansat i virksomheden på udstedelsestidspunktet, mulighed for at deltage i ordningen.
Medarbejderen kan frit vælge, om de ønsker at deltage. Hvis enkelte medarbejdere fravælger ordningen, begrænser det ikke de øvrige medarbejders mulighed for at deltage. Aktionærer i virksomheden kan deltage på lige fod med øvrige ansatte.

Hvilke skattemæssige konsekvenser har dette for mig?

Når obligationen udbetales efter udløbet af bindingsperioden, vil udbetalingen være skattefri, hvilket skyldes, at firmaet på udstedelsestidspunktet har betalt en obligationsafgift.
De renter, som løbende modtages, skal beskattes som kapitalindkomst på lige fod med f.eks. renter af indestående i pengeinstitutter.

Hvor meget løn kan konverteres til obligation?

Reglerne om medarbejderobligationer indeholder nogle begrænsninger med hensyn til den en­kelte medarbejders maksimale obligationsbeløb. Det maksimale beløb fastsættes med udgangs­punkt i medarbejderens bruttoløn.
Den enkelte medarbejder kan maksimalt få udstedt en medarbejderobligation på 10 % af sin nu­værende årsløn.
Aftalen om bruttolønnedgang aftales mellem parterne, og skal være på mindst de 12 måneder. Hvis aftalen eksempelvis indgås den 1. april 2006 gælder den frem til 31. marts 2007. En ny af­taleperiode starter herefter den 1. april 2007.

Er der nogle ulemper ved obligationsordningen?

Når man konverterer løn til en medarbejderobligation, vil dette have indvirkning på en række andre områder, idet medarbejderobligationen ikke sidestilles med en lønudbetaling. Lønnedgan­gen vil derfor reducere eventuelle pensionsbidrag, feriepenge, overtidstillæg osv.
Hvis medarbejderen vælger at konvertere en lønnedgang til en medarbejderobligation, er der tale om en ændring af de aftalte ansættelsesvilkår for så vidt angår lønnen, og der skal derfor udarbejdes et tillæg til ansættelsesaftalen mellem medarbejderen og firmaet.

Er der nogen risici ved obligationsordningen?

Medarbejderens risiko ved en obligationsordning er, at firmaet går konkurs, inden obligationen udbetales. Hvis firmaet skulle gå konkurs, inden obligationen er udbetalt, kan medarbejderen anmelde sit krav til konkursboet, og vil således få dividende af fordringen på lige fod med øv­rige anmeldte simple krav. Denne dividende er normalt begrænset og ligger typisk i intervallet 0-15 %.

 Hvad betyder ordningen for firmaet?

Ordningen er i det væsentlige skatte- og omkostningsneutral for firmaet.


Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her