Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvornår er man ledig?

Det er et simpelt spørgsmål med flere svar.

Først og fremmest er det vigtigt, at du kender grundpræmissen for at få dagpenge som selvstændig:

For at få ret til dagpenge skal du være endeligt ophørt med virksomheden. Det vil sige, at virksomheden enten skal være solgt eller lukket. Eller også skal du af andre grunde være afskåret fra at drive virksomheden videre.
Hvordan kan jeg ellers afskære mig fra at drive virksomheden videre?

Du kan ophøre ved at bortforpagte eller udleje virksomheden. I så fald skal der indgås en skriftlig aftale, som skal være gensidigt uopsigelig i fem år. Har du drevet virksomhed som ApS, IVS eller A/S, skal du som hovedregel have solgt dine anparter eller aktier, inden vi kan anse dig for at være ledig.

Du er dog ikke ophørt med selvstændig virksomhed, hvis du sælger, bortforpagter eller udlejer til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn. 
Få overblikket over endeligt ophør her

Virksomheder findes i mange forskellige varianter, og for hver virksomhedsform er der forskellige regler for endeligt ophør.

Det er ikke et ukompliceret regelsæt, men her får du et overblik over de forskellige måder at ophøre med at drive selvstændig virksomhed på.

Holdingselskab
Hvis du har ejet din virksomhed via dit holdingselskab, skal du også ophøre med holdingselskabet. Du kan ophøre ved at skifte formålsparagraf for selskabet, så selve formålet med selskabet bliver formueadministration.

Denne artikel giver et godt billede af, hvordan dit selskab skal overgå til formueadministration.

Sæsonvirksomhed
Ophøret skal være mere end midlertidigt, og det betyder, at du ikke kan få dagpenge i en periode, hvor din virksomhed er lukket på grund af sæsonsvingninger.

Ægtefælle
En medarbejdende ægtefælle kan træde ud af virksomheden ved at ophøre med at arbejde i virksomheden. Det kræver, at a-kassen har modtaget en tro og love-erklæring.

Hvis du ikke er medejer af virksomheden som medarbejdende ægtefælle, kan du udtræde ved, at du fra en given dato:

• ikke længere udfører nogen form for arbejde i virksomheden
• ikke længere er medlem af eventulle bestyrelser i den tidligere virksomhed
• ikke længere er skattemæssigt registreret som medarbejdende ægtefælle
• din a-kasse skal have modtaget din tro og love-erklæring

Hvis du er ejer eller medejer af en virksomhed, som du driver sammen med din ægtefælle, kan du vælge at overdrage din ejerandel til fx din ægtefælle. Du vil herefter kunne udtræde på en tro og love-erklæring – men ikke som medejer, jf. ovenfor.

Hvis du ikke ønsker at overdrage din virksomhed, kan du kun ophøre med ret til dagpenge, hvis du opfylder reglerne om medejerudtræden. Se mere om dette nedenfor.

Separation eller skilsmisse
Vi kan også anse dig for ophørt, hvis du udtræder af virksomheden, der videreføres af din ægtefælle, fordi I er blevet skilt eller separeret.

Medejerudtræden
Du kan beholde en ejerandel af virksomheden, samtidig med at du modtager dagpenge, hvis du opfylder reglerne om medejerudtræden. Du skal i alle tilfælde helt ophøre med at arbejde i virksomheden. Du må heller ikke fortsætte som bestyrelsesmedlem.

Du kan udtræde som medejer på følgende måder:

Lønarbejde
Hvis du tager et lønmodtagerarbejde på over 30 timer pr. uge, anses du for ophørt den dag, du påbegynder lønarbejdet. Det er vigtigt, at lønarbejdet er på normale løn og ansættelsesvilkår og ikke er tidsbegrænset.

Hvis der er tale om tidsbegrænset arbejde, skal du have haft arbejdet i mindst 1924 timer inden for de seneste 15 måneder. Du vil herefter også blive anset for ophørt.

Ophør af arbejdsopgaver
Dine arbejdsfunktioner bortfalder helt. Dine arbejdsfunktioner skal altså have været så klart afgrænset, at det kan dokumenteres og konstateres, at lige netop dine funktioner er bortfaldet.

Virksomheden har brug for særlige faglige kvalifikation
Dit arbejde overtages fuldt ud af en anden ansat, fordi virksomheden inden for de seneste tre  måneder har fået behov for særlige, faglige kvalifikationer, som du ikke har.

Ændringer i ejerforholdet
Der er sket ændringer i virksomhedens ejerforhold, og dit arbejde overtages af anden arbejdskraft. Ejerskiftet kan ske enten ved salg til en ny ejer eller ved salg til en allerede eksisterende medejer. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at overdrage hverken arbejdsopgaver eller ejerandele til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Årsagen til din udtræden og selve ophørstidspunktet for dit arbejde i virksomheden skal ske samtidigt.

Udbetaling af dagpenge
Du skal også være opmærksom på følgende forhold:

Du kan ikke få dagpenge for de første tre ugers ledighed, med mindre ophøret skyldes konkurs, tvangsauktion eller betalingsstandsning, hvor karenstiden "kun" er på en uge.

Du skal være tilmeldt på jobcenteret som ledig. Tilmeld dig derfor jobcenteret, senest når karenstiden er gået.

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at modtage dagpenge. Det kræver blandt andet, at du skal søge mindst to fuldtidsstillinger om ugen, og at du er klar til at sige ja til et lønmodtagerarbejde med dags varsel..

Du skal have haft arbejde af en vis varighed og omfang og have beregnet en dagpengesats.

Dokumentation for dit ophør
For at behandle en ansøgning om dagpenge skal du give a-kassen dokumentation for ophøret. Kontakt a-kassen for vejledning. Den dokumentation, der kan være tale om, er fx:

• Overdragelsespapirer i form af slutseddel, skøde, forpagtningskontrakt, salgskontrakt, faktura e.l.
• Afmelding af CVR-nr., momsafmelding, eller ændring til frivillig moms
• Salg af inventar, opsigelse af leverandøraftaler, forsikringer
• Hjemmesiden er slettet
• Holdingselskabets formålsbestemmelse skal ændres på virk.dk til ”formueadministration”

Du har altså flere muligheder for at ophøre endeligt med at drive selvstændig virksomhed. Derfor er det altid en god idé at kontakte din a-kasse, før du overvejer at tage skridtet hen mod at afvikle din virksomhed.
 

Ases jurister er altid klar med gode råd om endeligt ophør med selvstændig virksomhed på 7013 7013.

Sidst opdateret: 16-10-2015

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her