Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Markedsføringsloven § 13. Prisoplysninger

Erhvervsdrivende skal ved udbud af varer til forbrugere tydeligt oplyse om varens samlede pris, inklusiv gebyrer, omkostninger, moms og alle andre afgifter. Markeringen skal blandt andet foretages via skiltning eller mærkning. Det medfører, at varer i udstillingsvinduer, i webbutikker, i avisannoncer, samt andre steder hvor varer udbydes, tydeligt skal markeres med kontantpris. Pligten omfatter ikke afgifter eller omkostninger, som den erhvervsdrivende ikke er forpligtet til at opkræve direkte hos forbrugeren.

Den erhvervsdrivende skal være opmærksom på, at bestemmelsen om prisoplysninger også omfatter erhvervsmæssigt udbud af tjenesteydelser til forbrugere. Det medfører, at eksempelvis frisører, murer, revisorer mv., hvor det er muligt, skal oplyse en samlet pris for tjenesteydelsen. Det gælder både på den erhvervsdrivendes forretningsadresse, som på den erhvervsdrivendes hjemmeside. Bestemmelsen gælder dog kun i det omfang det er muligt at angive en samlet pris. Ellers skal den erhvervsdrivende tydeligt oplyse om grundlaget for beregning af pris. Hvis det heller ikke er muligt, skal der oplyses om et udvalg af relevante ydelser. Den gøres eksempelvis i form af en prisliste som gøres tilgængelig for forbrugeren.

Til sidst følger det af bestemmelsen, at når en tjenesteydelse er udført efter regning kan forbrugeren forlange en specificeret regning. Det omfatter en identifikation af ydelsen - herunder en specifikation af løn, time- og materialeforbrug, kørsel, brug af fremmed arbejde mv.

"§ 13. Ved erhvervsmæssigt udbud af varer til forbrugerne, dog ikke salg af varer ved auktionssalg, skal der ved mærkning, skiltning eller på anden måde tydeligt oplyses om den samlede pris for varen inklusive gebyrer, omkostninger, moms og alle andre afgifter. Afgifter eller omkostninger, som den erhvervsdrivende ikke er forpligtet til at opkræve direkte hos forbrugerne, er ikke omfattet af 1. pkt., men skal oplyses særskilt. Hvor varer udbydes elektronisk til forbrugerne med mulighed for bestilling, finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Stk. 1, 1. og 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved erhvervsmæssigt udbud af tjenesteydelser til forbrugerne fra fast forretningssted, samt når tjenesteydelsen udbydes elektronisk til forbrugerne med mulighed for bestilling. Hvor det ikke er muligt at oplyse den samlede pris for tjenesteydelsen, skal grundlaget for beregningen af prisen oplyses, såfremt dette vil gøre det muligt for forbrugerne selv at beregne den endelige pris. Er det på grund af mængden af udbudte tjenesteydelser ikke muligt at angive prisen eller beregningsgrundlaget for dem alle, skal prisen eller beregningsgrundlaget anføres for et relevant og repræsentativt udvalg.

Stk. 3. Når der ved annoncering eller på anden måde i markedsføringsmateriale oplyses om prisen for varer eller tjenesteydelser, skal oplysningerne opfylde kravene i stk. 1 eller 2, § 14 samt de i medfør af stk. 6 fastsatte regler. Såfremt en fabrikant, importør eller grossist i annoncer, i reklamer eller på anden måde foreslår en pris for videresalg til forbrugerne, skal det udtrykkeligt angives, at prisen er vejledende. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for mundtlige prisoplysninger

Stk. 4. Når en tjenesteydelse er udført efter regning, skal der på forbrugerens begæring tilstilles denne en specificeret regning, der sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for de varer og tjenesteydelser, der indgår i ydelsen.

Stk. 5. Ved et gebyr forstås en betaling for en særlig tjeneste, funktion eller ydelse, som knytter sig til købet af en vare eller tjenesteydelse, og som ikke har karakter af betaling for en selvstændig ydelse.

Stk. 6. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan efter forhandling med vedkommende minister samt repræsentanter for forbrugerne og relevante erhvervsorganisationer fastsætte regler om:

  1. Særregler om og undtagelser fra stk. 1-4, herunder regler om oplysninger i forbindelse med ydelse af kredit
  2. Fremgangsmåden ved meddelelse af prisoplysninger og om begrænsning i mængden af oplysninger, der gives
  3. At der på samme måde som efter stk. 1 skal oplyses om varens pris pr. måleenhed og om anvendelse af måleenhed for de enkelte varegrupper, og
  4. At færdigpakkede detailsalgsvarer skal forsynes med oplysning om pakningens nettomængde."
Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her