Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Markedsføringsloven § 12. Garanti

Ord såsom "garanti", "tilsikre" og "indestå" kan give forbrugeren et indtryk af at få en særlig god retsstilling. Erhvervsdrivende skal derfor være opmærksomme på anvendelsen af disse betegnelser.

For at beskytte forbrugeren, der som hovedregel vil være den svage part, er det reguleret i markedsføringsloven, at erhvervsdrivende kun må anvende ord som "garanti" o.lign. hvis der gives en væsentlig bedre retsstilling end den der ydes efter lovgivningen.

Hvis der ydes garanti skal den erhvervsdrivende derfor både klart og tydeligt informere forbrugeren om garantiens indhold og hvad der skal til for at forbrugeren får denne garanti. Forbrugeren har endvidere krav på, at garantien udleveres skriftligt og på dansk, hvis denne kræver det.

Endelig skal erhvervsdrivende være opmærksom på, at forbrugere klart og tydeligt skal oplyses om, at garantien ikke fraviger ufravigelige rettigheder, som følger af lovgivningen. Det kan eksempelvis være købelovens reklamationsret.

"§ 12. Over for forbrugere må erklæring om ydelse af garanti el.lign. kun anvendes, såfremt erklæringen giver modtageren en væsentlig bedre retsstilling end den, modtageren har efter lovgivningen.

Stk. 2. Ydes der garanti, skal den erhvervsdrivende på klar og tydelig måde informere forbrugeren om dens indhold og give de oplysninger, der er nødvendige for at gøre garantien gældende. Endvidere skal den erhvervsdrivende på en klar og tydelig måde oplyse, at forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen ikke berøres af garantien. Efter anmodning skal den erhvervsdrivende udlevere garantien skriftligt. Skriftlige garantier skal være affattet på dansk."

"§  12a Ved en opfordring til køb rettet mod forbrugerne skal en erhvervsdrivende give følgende oplysninger, medmindre de allerede fremgår tydeligt af sammenhængen:
1) Varens eller tjenesteydelsens væsentligste karakteristika,
2) den erhvervsdrivendes adresse og navn,
3) forhold vedrørende betaling, levering og gennemførelse af aftalen, i det omfang disse forhold afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen,
4) den erhvervsdrivendes fremgangsmåde i forbindelse med klagesagsbehandling, i det omfang den afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen,
5) fortrydelsesret, afbestillingsret eller returret, hvis forbrugeren har en sådan ret, samt
6) prisen inklusive afgifter.

Stk. 2. Medfører varens eller tjenesteydelsens art, at prisen ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, angives den måde, hvorpå prisen beregnes. Hvor det er relevant, angives alle yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto eller, hvis disse oplysninger ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, oplysning om, at disse omkostninger kan forekomme.
Stk. 3. Ved en opfordring til køb forstås en kommerciel kommunikation, hvori produktets karakteristika og pris er angivet på en måde, som er passende i forhold til det anvendte kommercielle kommunikationsmiddel, og hvorved forbrugeren sættes i stand til at foretage et køb."

Erhvervsdrivende skal ved opfordringer til køb som rettes mod forbrugere opfylde den oplysningsforpligtelse der følger af markedsføringslovens §12a.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her