Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Personer

1 Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst (efter fradrag af AM-bidrag)
+/- Nettokapitalindkomst
- Ligningsmæssige fradrag
= Skattepligtig indkomst

Aktieindkomst opgøres særskilt.

 

2 Skattesatser

Skattesats

2010

2011

AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8%
Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst
* Afhænger af bopælskommune
pr. 5/9 året før
* *
Sundhedsbidrag af skattepligtig indkomst  8%  8%
Bundskat af personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst
3,67% 3,64%
Topskat beregnes af personlig indkomst
+ indbetaling på kapitalpension
+ positiv nettokapitalindkomst
NB: Nettokapitalindkomst opgøres
under ét for samlevende ægtefæller
15% 15%
Skatteloft
- Personlig indkomst (ekskl. AM-bidrag
og kirkeskat)
51,5% 51,5%
- Kapitalindkomst (ekskl. kirkeskat) 49,5% 47,5%
Indeholdelsesprocent
- Skatteprocent ved manglende skattekort
55% 55%
Beskæftigelsesfradrag 4,25% 4,25%
- Dog maks. 13.600 13.600
Begrænset skattepligtige,
inkl. sundhedsbidrag
32% 32%
Arbejdsudlejeskat 30% 30%
Forskerordning
- Skatteprocent ved 3-årig ordning
25%  
(inkl. AM-bidrag) (31%)  
Skatteprocent ved 5-årig ordning 33%  
(inkl. AM-bidrag) (38,36%)  
- Skatteprocent med 5-årig ordning   26%
(inkl. AM-bidrag, nu obligatorisk)   31,92%
- Minimumsløn pr. md. efter reduktion
af dansk social sikring
63.800 69.300
- Minimumsløn pr. md. før reduktion
af dansk social sikring
69.438 69.390

 

3 Personfradrag/bundgrænser

Personfradrag/bundgrænser

2010

2011

Personer fyldt 18 år (overførselsret) 42.900 42.900
Ugifte under 18 år 32.200 32.200
Grænsegængerfradrag  42.900 -
Lønmodtagerudgifter, bundgrænse 5.500 5.500
Bagatelgrænse for gevinst og tab efter
kursgevinstloven - ekskl. fi nansielle
kontrakter og visse investeringsbeviser.
NB: mulighed for anvendelse af gammel
regel (gevinst og tab på valuta)
2.000 2.000
Bundgrænse for topskat 389.900 389.900
Bundgrænse for indregning af positiv
nettokapitalindkomst i topskattegrundlag
(overførselsret)
40.000 40.000

 

4 Skattenedslag

Skattenedslag

2010

2011

"Grøn check" (indregnes som fradrag)
Personer fyldt 18 år, max.
1.300 1.300
Supplerende grøn check pr. barn under
18 år, max. (dog max. for 2 børn)
300 300
Seniornedslag til 64-årige i arbejde
Maksimalt nedslag der kan optjenes
i indkomståret
NB: Minimumsindkomst for at kunne anses
for fuldtidsbeskæftiget
NB: Indkomstgrænse i årene hvor
personen fylder 57, 58 og 59 år
20.700 20.700

 

5 Aktieindkomst

Aktieindkomst

2010

2011

Bundgrænse (overførselsret) 48.300 48.300
- Skatteprocent op til bundgrænse 28% 28%

- Skatteprocent over bundgrænse
42% 42%
Ej selvangivelsespligt for aktieindkomst,
der kun består af udbytte med indeholdt
udbytteskat:
- For indkomst op til (enlig)
5.000 5.000
- For indkomst op til (ægtefæller) 10.000 10.000
Beløbsgrænse for beholdning af børsnoterede
aktier pr. 31. december 2005:
- Enlige: 136.600 kr.
- Ægtepar: 273.100 kr.
   

 

6. Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat

2010

2011

Som beregningsgrundlag for danske
ejendomme og udenlandske ejendomme
hvor der fi ndes en offentlig vurdering, der
kan sidestilles med en dansk vurdering,
anvendes den laveste af:
- Ejendomsværdi pr. 1/10 i året
- Ejendomsværdi pr. 1/1 2001 + 5%
- Ejendomsværdi pr. 1/1 2002
Som beregningsgrundlag for udenlandske
ejendomme, hvor offentlig vurdering ikke
kan benyttes, anvendes den laveste af:
- Indekseret handelsværdi pr. 1/10 i året
- Indekseret handelsværdi pr. 1/1 2001+5%
- Indekseret handelsværdi pr. 1/1 2002
   
Bundgrænse 3.040.000 3.040.000
Skatteprocent op til bundgrænse 1% 1%
Skatteprocent ud over bundgrænse 3% 3%
NB: Nedslag hvis erhvervet senest 1/7 1998.
NB: Nedslag hvis tidligere standardfradrag.
NB: Nedslag for personer der har nået
folkepensionsalderen.
   

 

7 Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning

2010

2011

Skattefri bundgrænse/fradrag for indtægt
ved udlejning af fritidsbolig:
 
   
- ved selvangivelse (eller hvis indberetning
under 10.000 kr.)
10.000 10.000
ved indberetning af lejeindtægt gennem
bureau 
- 20.000

 

8 Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

2010

2011

AM-bidrag af hele beløbet, hvis kontanter.
Herefter skattefrit op til:
8.000  
Skattefrit og uden AM-bidrag op til:
(uanset kontanter eller naturalier)
  8.000

 

9 Personalegoder

Personalegoder

2010

2011

Skattefrie julegaver til medarbejdere, max. 700 700
Bagatelgrænse for goder ydet af hensyn
til arbejdet, skattefri op til
5.500 5.500
Medarbejderaktier (skattefri bundgrænse) 22.800 22.800

 

10 Befordringsfradrag hjem/arbejde

Befordringsfradrag hjem/arbejde

2010

2011


0 - 24 km/dag kr./km
 
0 0
25 - 100 km/dag kr./km  1,90 2,00
Over 100 km/dag kr./km 0,95 1,00
For pendlere i visse udkantskommuner:
Over 100 km/dag kr./km
1,90 2,00
     
Særligt 25%-tillæg (maks. 6.000 kr.)
til befordringsfradraget:
   
- Fuldt tillæg ved personlig indkomst under 248.700 248.700
- Intet tillæg ved personlig indkomst over 298.700 298.700
     
Fradrag pr. passage af Storebælt
mod dokumentation:
   
- For benyttelse af broforbindelse 90 90
- For brugere af kollektiv trafik 15 15
     
Fradrag pr. passage af Øresundsbroen
mod dokumentation:
   
- For benyttelse af broforbindelse 50 50
- For brugere af kollektiv trafik 8 8

 

11 Fagligt kontingent

Fagligt kontingent

2010

2011

Ligningsmæssigt fradrag, maks: - 3.000

 

12 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

2010

2011

Erhvervsmæssig kørsel ved benyttelse
af egen bil/motorcykel:
   
- Indtil 20.000 km/år kan dækkes kr./km 3,56 3,67
- Over 20.000 km/år kan dækkes kr./km 1,90 2,00
     
Erhvervsmæssig kørsel ved benyttelse
af egen knallert eller EU-scooter kr./km
0,48 0,49
     
Fortæring, sats pr. døgn 455 455
Logi, sats pr. døgn 195 195
Fradrag for fortæring/logi, max. 50.000 50.000

 

13 Fri bil

Fri bil

2010

2011

Skattepligtig værdi:    
- Beregningsgrundlag op til 300.000 kr. 25% 25%
- Beregningsgrundlag over 300.000 kr. 20% 20%
Skattepligtig værdi tillægges et miljøtillæg,
som udgør den årlige ejerafgift/vægtafgift
   
     
Minimumsberegningsgrundlag 160.000 160.000

 

14 Multimediebeskatning

Multimediebeskatning

2010

2011

Værdi af multimedier til rådighed for privat
brug (A-indkomst pr. person pr. år):
3.000 3.000
     
Gælder for lønmodtagere,
honorarmodtagere og selvstændigt
erhvervsdrivende og omfatter:
- Telefoni
- Datakommunikation
- Computere med sædvanligt tilbehør.
   
     
Ægtefællerabat på 25%
- Kun for ægtefæller, hvor den samlede
beskatning er på min.
- 4.000

 

15 Selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende

2010

2011

Medarbejdende ægtefælle,
maksimal overførsel
215.500 215.500
Min. beløb for køb af aktier eller anparter
(fradrag for fi nansiering i personlig
indkomst)
627.000 627.000
     
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste
ved salg af blandet benyttet ejendomme
268.600 268.600
Etablering (ved etablerings-/
iværksætterkonto)
113.900* 113.900*
* Forslag om nedsættelse til
(dog ikke vedtaget ved redaktionens slutning)
80.000 80.000
     
Virksomhedsordningen/
kapitalafkastordningen:
Virksomhedsskat af opsparet overskud
25% 25%
Kapitalafkastsats 4% *
* Fastsættes i løbet af 2011
Overførsel af kapitalafkast til
personlig indkomst, maks.
46.000 46.000

 

16 Pensioner

Pensioner

2010

2011

Maks. fradrag for indskud på ratepension
og ophørende livrente, privat ordning
(efter administrationsomkostninger) 100.000
100.000 100.000
Maks. fradrag for indskud på ratepension
og ophørende livrente, arbejdsgiverordning
(efter administrationsomkostninger)
108.696 108.696
Udligningsskat af store pensionsudbetalinger - 6%
Bundfradrag for udligningsskat - 362.800
Maksimum for overførsel af bundfradrag for
udligningsskat fra ægtefælle
- 121.000
Kapitalpension, privat ordning 46.000 46.000
Kapitalpension, arbejdsgiverordning 50.000 50.000
Opfyldningsfradrag (livrenter) 46.000 46.000
Maks. indskud, sportsudøvere 1.708.500 1.708.500
Maks. hævning, sportsudøvere 341.700 341.700
Maks. indskud af kapital fra
virksomhedssalg
2.507.900 2.507.900

 

17 Fradrag for gaver til godkendte
foreninger mv.

Fradrag for gaver til godkendte
foreninger mv.

2010

2011

Maks. 14.500 14.500
Kun fradrag for gaver over 500 500
Hver gave skal udgøre mindst 500 500
NB: Særlige regler for gaver, som
anvendes til forskning.
   

 

18 Gaveafgift

Gaveafgift

2010

2011

Ægtefæller 0 0
Afgiftsfrie gaver, bundfradrag fra hver
giver til hver modtager (ægtefæller anses
for selvstændige givere og modtagere):
- Børn, stedbørn, børnebørn, oldebørn mfl .,
forældre, bedsteforældre, stedforældre
samt visse plejebørn og samlevende og
afdødt barns/stedbarns ægtefælle
58.700 58.700
- Svigerbørn (barns/stedbarns ægtefælle
hvis barn/stedbarn lever)
20.500 20.500
     
Afgiftssats over bundfradrag:    
- Børn, stedbørn, børnebørn og oldebørn
mfl ., forældre samt svigerbørn
15% 15%
- Bedsteforældre og stedforældre 36,25% 36,25%

 

19 Dødsboer

Dødsboer

2010

2011

Boafgift (ægtefæller) 0 0
Boafgift (nærmeste pårørende) 15% 15%
Tillægsboafgift (andre) 25% 25%
Bundfradrag 264.100 264.100
     
Skatteprocent 50% 50%
Mellemperiodefradrag pr. måned i
beregnet skat
1.900 1.900
Bofradrag pr. måned i beregnet skat 5.200 5.200
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo 62.300 62.300
Grænser for skattefrihed
(begge skal være opfyldt):
   
- Aktiver ved boets afslutning 2.595.100 2.595.100
- Nettoformue ved boets afslutning 2.595.100 2.595.100
Beløbsgrænse for opkrævning af
restskat ud over (skattefrit bo)
32.700 32.700
Beløbsgrænse for udbetaling af
overskydende skat (skattefrit bo)
2.800 2.800

 

20  Selvangivelsesfrist for 2010

Selvangivelsesfrist for 2010

2010

2011

Årsopgørelse uden selvangivelse:
- Ændringer skal meddeles senest 1/5 2011
   
Udvidede selvangivelser:
- Afl evering senest 1/7 2011
   
Ægtefæller har samme selvangivelsesfrist,
dvs. den seneste frist gælder for begge.
   

 

21 Restskat og overskydende skat
for 2010

Restskat og overskydende skat
for 2010

2010

2011

Restskat
Beløb indbetalt senest 31/12 2010
tillægges ikke procenttillæg
Beløb indbetalt i perioden 1/1 2011
til og med 1/7 2011 reduceres med
rentetillæg. Renten udgør 4,2% p.a. og
beregnes som dag-til-dag rente af
restskatten fra 1/1 til og med den dag
beløbet betales
Restskat efter 1/7 2011 tillægges
procenttillæg på 6,2%
Restskat på indtil 18.300 kr. indregnes i
forskudsskatten for 2012, mens beløb
over 18.300 kr. opkræves i 3 rater i
september, oktober og november 2011.
I begge tilfælde tillægges procenttillæg
på 6,2%.
   
Overskydende skat
Ordinær tilbagebetaling af overskydende
skat sker i perioden 1/3 - 1/10 2011
med et skattefrit procenttillæg på 0,5%
   


 

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her