Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

VækstKaution

Små virksomheder kan få VækstKaution til forskellige faser i virksomhedens liv. Ved handel med udlandet eller andre udenlandske engagementer kan virksomheder få bankgarantier eller forskellige garantier fra det offentlige. VækstKaution er en lånegaranti, hvor Vækstfonden tager en del af risikoen for lån, som pengeinstitutter yder til udvikling i mindre danske virksomheder. Målsætningen er at gøre pengeinstitutterne mere åbne over for at tilbyde lån til iværksættere og udviklingsprojekter i eksisterende virksomheder.

Virksomheder kan søge om Vækstkaution til tre forskellige aktiviteter:

 1. Generations- og ejerskifte. Dækker finansiering af overtagelse af eksisterende virksomheder, hvor Vækstfonden kan stille Vækstkaution for alle aktiver, der overtages inkl. goodwill, varelager, maskiner, køretøjer, bygninger og lejemål
 2. Iværksættervirksomhed med opstart af ny virksomhed. Hvis man ønsker at starte - eller inden for det seneste år har startet - en ny virksomhed. Iværksætteren skal eje mindst 25 % af selskabet og skal drive virksomheden som sit hovederhverv. Omkostninger, som Vækstfonden kan dække med Vækstkaution, er f.eks. udgifter for op til tre måneders varelager, løn frem til tre måneder efter salget er startet, køretøjer, bygninger, huslejedepositum, istandsættelse af lokaler, maskiner, kontorinventar og IT-udstyr
 3. Finansiering af forandringsprocesser i virksomheder - f.eks. udvikling af nye produkter og koncepter eller indledende markedsundersøgelser til brug for yderligere ekspansion af virksomheden. Hvis virksomheden eksempelvis vil udvikle nye produkter, koncepter, produktionsmetoder, eller helt lægge virksomhedens organisation om. Udviklingstiden er maks. et år. Også markedsanalyser forud for eksport kan opnå Vækstkaution. De omkostninger, som Vækstfonden dækker med Vækstkautionen, er f.eks. udgifter til eksterne konsulenter og designere ved prototype- og modelopbygning, egen løn og materialeudgifter inden for 12 måneder samt patentudgifter og udgifter til markedsanalyser. Samtidig dækker Vækstkaution anlægsinvesteringer, der kan øge virksomhedens omsætning med minimum 25 % på to år. Vækstfonden kan her stille Vækstkaution for køb af materielle anlægsaktiver med en levetid på minimum tre år, f.eks. maskiner, bygninger, køretøjer samt ombygninger af lejede lokaler

Virksomheder, der har følgende karakteristika, har mulighed for at få Vækstkaution:

 • Er beskæftiget i andre brancher end skibsbygning, transport, landbrug eller fiskeri
 • Har færre end 100 ansatte
 • Har en samlet årlig omsætning på mindre end 295 mio. kr. og en balance på mindre end 200 mio. kr.
 • Virksomhedens ejerkreds (alle ejere med over 25 % ejerandel) opfylder ovenstående krav om antal ansatte og omsætnings/balancetal
 • Virksomheden drives forretningsmæssigt og i fri konkurrence
 • Lånet anvendes til virksomhedens opstart, fornyelses- eller udviklingsaktiviteter og ikke til driftsfinansiering (f.eks. salgs- og markedsføringsaktiviteter eller indfrielse af gæld)
 • Pengeinstituttet har givet virksomheden en positiv kreditvurdering, og i lånetilbuddet er der taget sædvanlige sikkerheder ud over Vækstkaution

Garantidækningen med Vækstkaution er 75 % for alle lån op til 5 mio. kr., som er den maksimale lånestørrelse for Vækstkaution. Garantidækningen beregnes således som 75 % af lånets hovedstol og nedtrappes lineært en gang årligt. Ved kautionens indgåelse opkræves en stiftelsesprovision på 2 %, mens den løbende præmie er 1,25 % pr. år. Pengeinstituttet kan bestemme, om disse omkostninger skal suppleres af yderligere låneomkostninger til instituttet.

Vækstkaution kan bruges til lån fra 75.000 kr. op til lån på 5 mio. kr. med en løbetid på mindst 3 år, og kautionen nedtrappes lineært over lånets løbetid. Kaution gives kun til lån til nye aktiviteter og dermed ikke til drift eller til at indfri gæld.

Kom-i-gang-lån

I tilknytning til vækstkautionsordningen er der afsat flere puljer til et pilotprojekt med en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning, kaldet Kom-i-gang-lån. Kom-i-gang-lån er almindelige pengeinstitutlån med en tilknyttet kaution fra staten. Lånet er målrettet mod iværksættere, defineret som virksomheder med et CVR-nummer fra de seneste 12 måneder. Udover lånet skal iværksætteren tilbydes rådgivning og sparring fra professionelle om opstart og drift af virksomhed. Vækstfonden har, som forvalter af de særlige midler der i flere omgange er forhøjet, efter udbud indgået aftaler med flere pengeinstitutter, der kan tilbyde Kom-i-gang-lån på op til 500.000 kr.

Mezzaninkapital

En anden låneform er den såkaldte "Mezzaninkapital", der er en slags ansvarlig lånekapital. Det er en mere tålmodig og risikovillig låneform, der typisk anvendes for at øge mellemstore virksomheders soliditet. Kapitalen tilføres f.eks. i forbindelse med:

 • Organisk vækst
 • Generationsskifte
 • Strategiske opkøb
 • Virksomhedskøb
 • Større anlægsinvesteringer
 • Etablering i udlandet

Ejerskabet bevares uændret med mezzaninlån. Kapitalen fungerer som ekstra "egenkapital" i forhold til leverandører og finansielle samarbejdspartnere. Typisk kræves ikke pant, sikkerhed, kautioner e.l. for mezzaninkapitalen. Løbetiden aftales individuelt i forhold til virksomhedens planer og muligheder.

Mezzaninlån eller -kapital er udtryk for en finansieringsform, der kombinerer egen- og fremmedkapital. Produktet udbydes helt formelt af Mezzanin Kapital A/S, der siden etableringen i 1998 har investeret mere end 700 mio. i over 100 danske virksomheder fordelt på mange forskellige brancher. Andre finansielle institutioner kan også tilbyde finansiering på mezzaninlignende vilkår.

Sidst opdateret: 05-06-2011

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her