Spring over køen til vores gratis kurser. Tilmeld vores nyhedsbrev nu:
Gratis viden, kurser og webinarer inden for online markedsføring og drift af små virksomheder

Hvad kan vi hjælpe med?

Bogføring og regnskab

ideopreti gang

Ud over beregning af over-/underskud eller eventuelle lønudbetalinger skal du i henhold til SKATs regler føre et regnskab over dine udgifter og indtægter, investeringer, gæld og tilgodehavender. Du skal bogføre diverse poster løbende, da SKAT kan forlange at se virksomhedens regnskab.

Har du rod i regnskabet, kan du få en bøde og SKAT kan afvise dit regnskab og i stedet lave et skøn over din indkomst. Betaler du moms og skat for sent, koster det gebyrer og renter. Et regnskabsprogram kan hjælpe dig med at holde styr på din bogføring og dit regnskab, så du slipper for bøder og påtale.

Krav til bogføring og regnskab

Som erhvervsdrivende har du en række pligter med hensyn til bogføring og udarbejdelse af regnskab m.v.

Du skal bl.a. være opmærksom på følgende:

  • Din virksomhed skal løbende (regelmæssigt) sørge for at bogføre indtægter og udgifter. Endvidere skal der udarbejdes et regnskab.
  • Du skal gemme bilag på alle dine udgifter og indtægter. Ellers har du ikke mulighed for at dokumentere over for SKAT eller revisor, at bogføring og regnskab er lavet korrekt.
  • Du har lov til selv at føre den daglige kassekladde (kasseregnskab) og overlade bogføringen helt eller delvist til din revisor, men det er stadig dig, der er ansvarlig for bogføringen.
  • Regnskab og bilag skal du gemme i 5 år regnet fra udløbet af det regnskabsår, som materialet vedrører. Regnskabsmaterialet for 2015 skal således opbevares til og med 31. december 2020.
  • Du skal opbevare regnskab og bilag på en måde, så materialet er sikret mod brand og tyveri m.v. Husk at tage sikkerhedskopi af edb-bogføring m.v., og gem det lige så sikkert som det øvrige regnskabsmateriale.
  • Herudover skal din virksomhed, hvis den er drevet som en personligt ejet virksomhed, udarbejde et skattemæssigt årsregnskab, som vedlægges selvangivelsen.
  • Hvis din virksomhed er organiseret som et ApS eller et A/S, skal du udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af selskabets revisor og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selvangivelsen indsendes til SKAT sammen med et særligt skattemæssigt regnskab.
  • Som nystartet skal du normalt opgøre momsregnskabet (og/eller lønsumsafgiftsgrundlaget) hvert kvartal og indsende angivelse. Skatteregnskabet skal kun afsluttes én gang om året. Ved årets udløb skal du endvidere tælle dit varelager og opgøre varelagerets værdi.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens "Bogføringsvejledning" kan du læse mere om, hvordan du bogfører og laver dit regnskab, så alle bogføringslovens krav bliver overholdt.

Hjælp til bogføring og regnskab

Er du helt på bar bund ift. bogføring og regnskab, kan det også være en god ide at rådføre dig med en revisor.

Sidst opdateret: 09-12-2015

UDVALGTE KURSER


I ET STOLT SAMARBEJDE MED

Endnu ikke bruger på IVÆKST? Opret dig her