Kom først i køen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få alle vores gratis aktiviteter direkte i din inbox.

Når du stifter et ApS

For at stifte et anpartsselskab skal du udfærdige et stiftelsesdokument og lave vedtægter for selskabet. Men der er mange andre forhold at tage stilling til og sørge for, inden du kan stifte selskabet.

Du skal anmelde selskabet

Du skal sende en anmeldelsesformular til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Formularen kan du få enten ved at henvende dig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på eogs@eogs.dk, ved at ringe på tlf. 33 30 77 00 eller ved at downloade den fra styrelsens hjemmeside www.eogs.dk.

Vær opmærksom på, at hele anpartskapitalen med tillæg af evt. overkurs skal være indbetalt, inden dokumenterne sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ejerbog

Du skal udfærdige en fortegnelse med navn og adresse på dem, der ejer anparter i selskabet, ud over at det står i stiftelsesdokumentet. Fortegnelsen skal opdateres, når der sker ændringer i ejerforholdene. Den skal opbevares på selskabets kontor, og skattemyndighederne skal have adgang til at se den når som helst. Enhver, der ønsker oplysninger om ejerposter større end 5 %, skal endvidere have dette oplyst.

Dit selskab skal også have en såkaldt forhandlingsprotokol, det vil sige et ringbind, hvori du kan arkivere referater fra generalforsamlinger og eventuelle bestyrelsesmøder. Det skal du opbevare, så du kan dokumentere, hvad der er sket og besluttet i selskabet.

Vurderingsberetning

Hvis der skal indskydes andre værdier end kontanter i selskabet - det kan være alt fra biler og konvolutlagre til IT-udstyr og kaffemaskiner - skal du også sørge for en vurderingsberetning fra revisor. Det er en vurdering af, hvilken værdi i kroner de ikke-kontante indskud repræsenterer.

Skatteforbeholdsaftale

Det er en god ide at få udarbejdet en skatteforbeholdsaftale, hvis du som anpartshaver køber større aktiver af selskabet eller sælger større aktiver til selskabet. Det kan tænkes, at skattevæsenet ændrer værdiansættelserne på de overdragne aktiver. Får du lavet en skatteforbeholdsaftale - senest samtidig med overdragelsen, men helst indføjet i overdragelsesaftalen - styrer du selv, hvilke konsekvenser ændringen skal have for dig. Derfor skal aftalen tydeligt beskrive, hvilke konsekvenser en ændret værdiansættelse vil få

Åbningsbalance

Hvis selskabet overtager en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost, skal revisor udarbejde en åbningsbalance for det nye anpartsselskab.

Ansættelseskontrakter

Hvis du skal ansætte medarbejdere, er det meget vigtigt, at du får udarbejdet nogle korrekte ansættelseskontrakter. Det kan koste dyrt at springe over. Husk, at du også selv skal have en ansættelseskontrakt, hvis du skal ansættes i selskabet.

Læs mere om ansættelseskontrakter

Stiftergældsbreve

Et stiftergældsbrev er et gældsbrev, som selskabet skal lave til stifteren, hvis stifteren indskyder et større beløb end det beløb, der skal bruges til anpartskapital. Det bliver lavet på forskellen på det indskudte beløb og den tegnede anpartskapital. Hvis du skal lave et stiftergældbrev, får du brug for disse oplysninger:

  1. Indskyders navn og adresse
  2. Gældens størrelse - altså forskellen på den sum, stifter skyder ind, og det han eller hun tegner anpartskapital for
  3. Renten. For at undgå kursbeskatning af afdrag, skal der være en mindsterente, der i den seneste tid har svinget mellem 2-4 % p.a. Se den aktuelle mindsterentesats på skatteministeriets hjemmeside. Ellers skal gælden forfalde ved påkrav, dvs. at selskabet skal udbetale pengene, når indskyder forlanger det. I stedet for rente kan stiftergældsbrevet bestemme, at en procentdel af overskuddet skal tilfalde stifter, men det kræver generalforsamlingens godkendelse at lave det på denne måde
  4. Afdragsvilkår
  5. Sikkerhedsstillelse for gælden
  6. Om indskyderen ved en konkurs skal have dækning efter alle øvrige kreditorer, men før anpartshaverne
  7. Om indskyderen skal have ret til at konvertere et tilgodehavende til anparter (hvis ja, skal det fremgå af et generalforsamlingsreferat)
  8. Om gældsbrevet skal kunne bruges til at sende sagen direkte i fogedretten, hvis der ikke betales

Du bør søge rådgivning, hvis du påtænker at stifte et selskab med et stiftertilgodehavende.

Særlige krav for branchen

Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige krav for særlige brancher, for eksempel skal bestyrelsen for et advokatselskab sende en kopi af anpartshaverfortegnelsen til Advokatrådet, straks efter at selskabet er registreret og ved enhver senere ændring i fortegnelsen. Det må du finde ud af ved at kontakte den relevante brancheforening.

Sidst opdateret: 05-06-2011

I ET STOLT SAMARBEJDE MED